© Matti Mattila, CISA, CIA

Luettelo käsitteistä ja määritelmistä

(Luetteloa täydennetään jatkuvaluonteisesti)

Kirjanpitoyksikkö

Kirjanpitoyksikkö on uusi nimi käsitteelle "Tilivirasto". Kirjanpitoyksiköt luetellaan valtion talousarvion tilijaottelun lopussa.

Kulutusmeno

Valtion talousarvion (aeimmin valtion tulo ja menoarvio) momentin menon laadun kertova osa, Kulutusmenoilla osa on 01-29:
 • 01-07 Palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot
 • 08-10 Muut kulutusmenot
 • ll-13 Koneiden, laitteiden, kaluston ja talonrakennusten korjaus ja kunnossapito
 • 14-15 Maa- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito
 • 16-18 Puolustusvoimien kaluston hankkiminen
 • 19-27 Muut kulutusmenot
 • 28 Maksullinen palvelutoiminta
 • 29 Muut kulutusmenot
 • Maksupiste

  Tilivirastossa toimiva kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon vastuuyksikkö, esimerkiksi piirihallinnon yksikkö, rahasto tai virasto tai laitos. Päämaksupiste ohjaa maksupistettä tilivirastoasioissa.

  Menon hyväksyminen

  Kontrolli, jolla tehtävään määrätyn henkilön tulee varmistaa menon perusteen oikeellisuus (ks.- asetus valtion talousarviosta 1243/1992 38 §.

  Rajoitettu varmuus ja riittävä varmuus

  Rajoitettu varmuus (Limited assurance) tarkoittaa riittävää varmuutta (reasonable assurance) vähäisempää varmuutta, jolla kannanotto esitetään kohdeasiasta (subject matter). Se ilmaistaan sulkematta pois mahdollisuutta virheelliseen kannanottoon niin selvästi kuin silloin, kun kannanotto perustuu riittävälle varmuudelle. Ilmaisut:
  - Riittävä varmuus: "Laskelma on oikein".
  - Rajoitettu varmuus: "Tarkastuksessa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella laskelmaa ei voitaisi pitää oikeana".

  Sisäinen tarkkailu

  Termi tarkoitti sisäistä valvontaa. Sisäiseen valvontaan katsottiin kuuluvan myös sisäinen tarkastus. Käsitettä on selostanut mm. Reino Vento teoksessaan "Yrityksen sisäinen tarkkailu" (Weilin+Göös 1966).

  Sisäinen valvonta

  Toimintaprosessiin sisään rakennettua valvontaa, joka varmistaa toimintaprosessin tarkoituksen toteutumista tehokkaasti ja laillisesti.

  Tapahtuma[kohtainen]tarkastus

  Kirjanpitoon merkittyjä ja siihen merkittäväksi kuuluvia tapahtumia koskeva tarkastus. Tapahtuma on mikä tahansa tapahtuma, jolla on vaikutuksia viraston tai laitoksen tuloihin tai menoihin.

  Tilivirasto

  Tilivirasto on kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon vastuuyksikkö, joka on valtion yhtenäisen maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän kautta yhteydessä valtion kassaan ja Valtiokonttorissa keskitetysti hoidettuun keskuskirjanpitoon. Tilivirastoon saattoi kuulua useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia, joista monet toimivat tiliviraston maksupisteinä. Kun tilivirastojen toiminta kattoi koko valtiontalouden, osa tilivirastoista oli erittäin suuria ja/tai monimuotoisia. Kun VTV ei tarkastanut tilivirastoja vuosittain, oli yleistä tarkastaa useamman vuoden taloudenhoitoa samassa tarkastuksessa. Valtiovarainministeriö päätti, mitkä virastot ja laitokset toimivat tilivirastoina (esimerkki). Tilivirastoista käytetään nyttemmin nimitystä kirjanpitoyksikkö.

  Tiliviraston johto

  Tiliviraston johto on eri asia kuin viraston ja laitoksen johto, koska tilivirastoon voi kuulua useita oikeudellisesti itsenäisiä virastoja ja laitoksia.

  Toimintamenot

  Kulutusmenot täydennettynä menolajin 70. (Kaluston hankinta) menoilla

  Toimintoketju

  Prosessi, jossa toteutetaan talouden hoitoon liittyvä tehtävä, josta aiheutuu kirjanpitoon merkittäviä tuloja, menoja tms. tilinpäätöksen vaikuttavia tapahtumia.

  Toimintoketju

  Tulosbudjetoinnissa yhdistettiin yhdeksi toimintamenomomentin (21) määrärahaksi useita määrärahoja. MMH:n tapauksessa toimintamenomomentille 30.60.21 budjetoitiin seuraavien momenttien määrärahat: 01 (Palkkaukset), 29 (Muut kulutusmenot; siirtomääräraha 2 v) ja 70 (Kaluston hankinta; siirtomääräraha)

  Tulosbudjetointi

  Budjetointi, jossa on viraston ja laitoksen kulutusmenot ja kalustonhankintamenot budjetoidaan yhdelle toimintamenomomentille 2-vuotiseksi siirtomäärärahaksi eikä menolajikohtaisesti 1-vuotiseksi kiinteäksi- tai arviomäärärahaksi.

  Vaarallinen työyhdistelmä

  Vaarallinen työyhdistelmä muodostuu tyypillisesti, kun maksuliikennettä tai omaisuutta hoitava työntekijä saa tehtäväkseen myös rekisteröidä maksuliikennettä tai omaisuutta koskevia tapahtumia (mm. kirjanpitoon).

  Vuosiyhteenveto

  Vuositilintarkastusohjeen eli VUOTI-ohjeen kohdassa 5.2.4. (Tilintarkastuksen vuosiyhteenveto) mainittu yhteenveto tarkastuksesta, sen havainnoista ja kohdeasioissa havaituista kehittämistarpeista, joita ei ole sisällytetty tilintarkastuskertomukseen.

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko