© Matti Mattila, CISA, CIA

Valtion viljavaraston vuositilintarkastus [11/8/87]

Valtion liikelatioksena toimina Valtion viljavarasto (VV) oli tarkastushetkellä maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion laitos, josta oli säädetty lailla lailla (1036/80). Laitoksen tehtäviin kuului [--1--]:
 • huolehtiminen maan viljan tarpeen tyydyttämisestä
 • viljan varastoinnin edistäminen
 • viljan tuotannon alueellinen suuntaaminen tuotantoedellytyksiä vastaavasti eri osiin maata ja
 • kotimaisen viljan kysynnän ja menekin lisääminen ja hintojen pysyttäminen vakaana.
 • muut sille määrätyt toimialaan liittyvät tehtävät.
 • Tarkastus

  Vuoden 1986 toiminnan ja taloudenhoidon tarkastusta laajennettiin eräiltä osin vuosiin 1984 ja 1985, koska VTV:n edellinen tarkastus koski vuotta 1983.

  HavainnotKannanotot

 • VV:n tuloslaskelmasta eivät ilmene erät, joilla on ollut suuri vaikutus tulokseen, nimittäin hinnanerokorvaukset ja epäsuora vientituki [--2--] .
 • Hintojen porrastus viljan kauppaan tulon säätelyssä on niin jyrkkä, että se johtaa reaalisesti korkeampiin tavoitehintoihin kuin maataloustuloneuvotteluissa on sovittu.
 • Elintarvikkeiden välityskauppavälityskauppa [--3--] on ollut tappiollista, mikä ei ole VV:n noudatettavaksi kuuluvien liike-periaatteiden mukaista.
 • VV:lle maksettuja korvauksia varmuusvarastoinnista ei oltu määrätty varmuusvarastointia koskevien säännösten mukaan [--4--], eikä korvausten yhteys yhteys todellisiin kustannuksiin ollut selvä.
 • VV:n tuloslaskelmasta tulee ilmetä hinnanerokorvaukset ja epäsuora vientituki, koska niiden vaikutus laitoksen tulokseen on huomattava.
 • Vallinneissa olosuhteissa tuntuvasti yli 10 %:n vuotuiseen korkoon johtava kausihintaporrastus on ollut liiallinen. Jyrkkä kausihintaporrastus voi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti.
 • Elintarvikkeiden välityskauppavälityskaupan sellaisenaan tulee olla kannattavaa, sitä ei tule subventoida varmuusvarastointikorvauksilla.
 • VV:n tulee kehittää varmuusvarastoinnin kustannuslaskentaa niin, että yhteys todellisiin kustannuksiin on kaikilta osin perusteltu. Tietoa tarvitaan myös muihin tarkoituksiin kuin varmuusvarastointikorvausten suuruuden määrittelemiseen.
 • Tarkastuksen vaikutukset

  Tarkastuksen vaikutuksista on vaikea sanoa mitään tarkkaa, koska tietoja systemaattisesta seurannasta ei ole. Seuraavat asiat kuitenkin tiedetään.
 • Kausihintaporrastus muuttui tarkastuksen jälkeen. Kausista 1986/87 eteenpäin muutos oli selvä, mikä ilmenee viereistä taulukosta ilmenee ohran osalta.
 • Tarkastuksen kohdealueella tapahtui seuraavaa.
 • Varmuusvaraston sitoman pääoman korkojen rahoitus muuttui. Korkoja alettiin korvata valtion tulo- ja menoarvion määrärahasta [--5--].
 • Hinnanerokorvausten määräämisen perustana olevaa lakia 868/1979 muutettiin (laki 654/1989).
 • Omat kommentit

  Tarkastuksen kohdeasiat olivat jokseenkin erilaisia, mitä yksityisen sektorin yritysten tilintarkastuksessa tarkastetaan ja mitä VV:n tilintarkastajat tarkastivat. Tällöin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tarkastus täydentävät toisiaan. Tarkastuksen kuvaus auttanee ymmärtämään paremmin LinkedIn-sivustolla julkaisemaani artikkelia Suhteellinen etu tarkastuksessa (ladattavissa myös täältä).

  Tässä tarkastuksessa seurasin ensimmäisen kerran ajankäyttöäni. Tarkastukseen meni minulta kaikkine vaiheineen, työpapereineen ja raportteineen 51,5 työpäivää.

  -------
  [--1--] VV:n toiminnan rahoittamista varten oli viljavarastorahasto. Jos rahaston varat osoittautuvat riittämättömiksi, VV sai ottaa lainaa valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla. VV:llä oli neljä valtioneuvoston määräämää tilintarkastajaa, joista yksi määrättiin valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) esityksestä. VV:n tehtävistä tarkemmin, ks. 1980 vp. n:o 195
  [--2--] Käsitteet hinnanerokorvaus ja epäsuora vientituki on selitetty tarkastusmuistion kohdassa 2.3.
  [--3--] VV:n harjoittama välityskauppa perustui VV:sta annetun lain säännökseen, jonka mukaan VN voi antaa VV:n tehtäväksi hankkia puolustusvoimille ja muille valtion laitoksille myös muita elintarvikkeita ja maataloustuotteita kuin viljaa ja viljatuotteita.
  [--3--] Perustelujensa (HE 195/80) mukaan viljavarastolaissa mainittua varmuusvarastointia (myös varastointikorvauksia) koskevat säännökset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön 24.1.1980 asettaman viljanhuoltotyöryhmän esitykseen. VV:n varastointikorvauslaskelma ei ollut esityksen mukainen.
  [--4--] Asiaa selostetaan tarkastusmuistion kohdassa 5.
  [--5--] VV:sta säädettiin (HE n:o 170 (s. 699-712) uusi laki (1124/1989). Sen 10 ยง:ssä säädettiin ensimmäisen kerran varmuusvarastoinnin rahoituksesta: varmuusvaraston hankinnasta aiheutuneet korkomenot käyvän korkotason mukaan valtion tulo- ja menoarvioon otettavasta määrärahasta. Ensimmäisen kerran korvaus sisältyi vuoden 1990 valtion tulo- ja menoarvioon (1249/1990).

  Edellinen valikko
  Edellinen sivu
  Seuraava sivu

  Asiakirjat
  Tarkastuskertomus
  14.4.1988
  Tarkastusmuistio
  5.1.1988

  -------

  VTV: taloudenhoidon tarkastuksen ohjeet