© Matti Mattila, CISA, CIA

Maanmittaushallituksen karttapainon vuoden 1989 vuositilintarkastus [250/53/90]

Maanmittauskallituksen karttapaino (MmhKp) toimi Maanmittaushallituksen (MMH) yhteydessä 31.12.1989 saakka. Valtioneuvosto - eduskunnan valtuuttamana - päätti 29.12.1989 tehdä karttapainosta "Karttapaino" - nimisen valtion liikelaitoksen [--1--]. MmhKp:n liikevaihto 1989 oli 49,3 miljoonaa markkaa (Mmk), liikevoitto 7,0 Mmk ja taseen loppusumma 27.1 Mmk.

Tarkastus

Tarkastuksessa pyrittiin tuottamaan tietoa valtioneuvostolle sen päättäessä yksityiskohtaisesti Karttakeskukselle siirrettävästä omaisuudesta, sen arvostuksesta, muun oman pääoman markkamäärästä ja muista tarpeellisista yksityiskohdista sekä valtiolle suoritettavasta tilityksestä (28.12.1990 mennessä).

HavainnotKannanotot

 • Vuoden 1989 kuluiksi oli kirjattu menoja, jotka kohdistuvat tuleviin tilikausiin. Käyttöomaisuuden hankintamenot olivat kasvaneet erityisen paljon vuosina 1988-1989.
 • Aktivoinnin sijasta menoja oli kirjattu kuluiksi tavalla, joka poikkesi aiemmista vuosista. Havainnot koskivat kalustoa ja atk-linjan raaka-ainevarastoja [--2--].
 • Käyttöomaisuuden hankinta vuosina 1988 ja 1989 oli kasvanut rajusti (42,0 % ja 56,2 %). Myös käyttöomaisuutta kirjattiin vuoden 1989 kuluiksi niin, että poistosuunnitelma ylittyi [--3--].
 • MmhKp ei ole noudattanut johdonmukaisesti periaatetta, että liikelaitokselle siirrettyjen varojen, velkojen ja omaisuuden tulee vastata todellisia määriä ja arvoja [--4--]. Vuoden 1989 kuluiksi on kirjattu hankintamenoja, jotka olisi tullut aktivoida. Aloittavassa taseessa kalustoa on aliarvostettu. Menettely on vastoin liikelaitosuudistuksen yleisiä tavoitteita. Lisäksi periaatteesta poikkeaminen haittaa, kun Karttakeskukselle asetetaan taloudellisia tavoitteita ja arvioidaan niiden saavuttamista tilinpäätöksen perusteella [--5--].
 • Tarkastuksen vaikutukset

  Maa- ja metsätalousministeriö tarkisti Karttakeskuksen aloittavaa tasetta noin 300.000 markalla ylöspäin. Tämän verran enemmän Karttakeskuksen tuli suorittaa valtiolle siitä omaisuudesta, jonka Karttakeskus sai liikelaitokseksi muuttuessaan.

  Karttakeskus muutettiin myöhemmin osakeyhtiöksi, kun kilpailu kartta-alalla kiristyi [--6--].

  Omat kommentit

  Maa- ja metsätalousministeriön esityksestä valtioneuvosto nimitti minut toiseksi tilintarkastajaksi Karttakeskukseen. Toimin samaan aikaan myös Maanmittaushallituksen tilintarkastajana. Näin tietooni tuli seikkoja, joihin ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota, kun MmhKp muutettiin liikelaitokseksi.

  Tarkastukseen meni 48,0 työpäivää.

  -------
  [--1--] Valtion liikelaitoksista oli annettu laki (627/1987). Perustelujensa 1986 vp. - HE n:o 137: mukaan lailla oli tarkoitus:
  - parantaa valtion liikelaitosten kilpailukykyä ja kehittää liikelaitosten palvelujen laatua
  - parantaa muutenkin liikelaitosten toimintaedellytyksiä
  - kehittää liikelaitosten ... ohjattavuutta eduskunnan, valtioneuvoston ja asianomaisen ministeriön tavoitteiden mukaisesti
  - korostaa liikelaitosten omaa taloudellista vastuuta
  - parantaa liikelaitosten johtamisedellytyksiä
  - antaa liikelaitoksille mahdollisuus kilpailukykyisen henkilöstöpolitiikan harjoittamiseen sekä
  - keventää liikelaitosten hallintoa sekä yksinkertaistaa niiden päätöksentekoa.
  [--2--] Kaluston kuluksi kirjaamisessa (433.080,96 mk) kasvua edellisvuodesta oli peräti 220,6 %.
  [--3--] Esimerkiksi vuonna 1987 hankitun kaluston menojäännös 31.12.1989 oli vain 34,2 % alkuperäisestä hankintahinnasta, vaikka sen hankinnasta oli 31.12.1989 mennessä oli kulunut keskimäärin vain 2½ vuotta. Tarkastuksessa poistojen arvioitiin ylittäneen kaluston todellisen arvon alentumisen. Vuonna 1989 poistosuunnitelman ylitys oli 20.733,50 mk.
  [--4--] Mainittu periaate ilmenee Karttakeskuksesta annetun lain perusteluista (HE 84/89) ja Karttakeskuksen avaavan taseen työryhmän muistiosta (MMM 1989:9).
  [--5--] Tarkastuskertomuksen kannanottoja on tässä muokattu ymmärrettävimmiksi. Kannanottoihin tuli ja jäi tekstiä, joka mielestäni ei sinne kuulunut. Syyt ovat samat, jotka mainitaan käsiteltäessä viljan vientitukea koskevaa tarkastuskertomusta (21/54/91), kohdassa "Omat kommentit".
  [--6--] Ks. hallituksen esitys Karttakeskuksen muuttamisesta valtionyhtiöksi 1993 vp - HE 164.

  Edellinen valikko
  Edellinen sivu
  Seuraava sivu

  Asiakirjat
  Tarkastuskertomus
  18.10.1990
  Tarkastusmuistio
  15.8.1990

  -------

  VTV: taloudenhoidon tarkastuksen ohjeet