© Matti Mattila, CISA, CIA

Tilintarkastukset (VT1)

Historiaa

Tulosohjaus alkoi vuonna 1990 kokeilulla kolmessa virastossa [--1--]. Samalla alkoi [tulosohjausta paremmin palvelevan] valtion uuden maksuliike- ja kirjanpitojärjetelmän (VALMA) käyttöönotto. Tulosohjaukseen ja -johtamiseen suhtauduttiin vakavasti. Valtiovarainministeriön (VM) lisäksi muutkin ministeriöt olivat aktiivisia [--2--].

Alla olevassa kuviossa esitetään, mistä valtionhallinnon tuloksellisuuden nähtiin muodostuvan [--3--]. Ministeriön tuli asettaa alaiselleen hallinnolle tavoitteita, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja samalla tuli saada aikaan saman verran tai enemmän vähemmällä. Asetelma ei ole juurikaan muuksi muuttuneet ajan saatossa [--4--].

Ohjeistus

VTV:n tehtävämäärittely oli edelleen sama kuin 1.7.1965: tehtävä oli edelleenkin tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tulo- ja menoarvion noudattamista [--5--]. Tulosohjauksen vaikutuksia VTV:n asemaan ja toimintaan pohdittiin useissa ulkoisissa työryhmissä ja myös VTV:n sisällä.

Uuden vuonna 1993 annetun vuositilintarkastusohjeen (VUOTI-ohje; VT1) kehitti ns. VUOTI-ryhmä [--6--]. VUOTI-ohjeessa määriteltiin vuositilintarkastusten ohella kaksi muutakin tuotetta: taloudenhoidon erityistarkastukset ja erilliset tilintarkastustehtävät. Vuositilintarkastuksesta (VT1) annetussa tilitarkastuskertomuksessa otettiin kantaa seuraaviin kohdeasioihin:
1talousarvion noudattaminen
2sisäinen valvonta
3kirjanpito ja ohjausta tukeva muu laskentatoimi sekä
4tilinpäätös ja tulosinformaatio.

Tilintarkastukset

Vuosina 1991-1992 ohjetta valmisteltiin ja tarkastuksissa sovelletiin sekä vanhaa vuositilintarkastusohjetta että valmisteilla olevaa. Tämä näkyy mm. siinä, missä määrin tarkastuskertomus on esityksellisesti vakioitu ja missä määrin kannanotot esitetään rajoitetulla varmuudella.

VUOTI-ohje säilyi tilintarkastusohjeena aina vuoteen 1999, jolloin se uudistettiin (VT2).

-------
[--1--] Ks. HE 106/1989 vp)
[--2--] VM:n tulosohjausta ja tulosjohtamista koskevia julkaisuja vuodelta 1990 olivat [ainakin] "Ministeriö tulosohjaajana"; "Tulosbudjetointi ja tulosohjaus" ja "Laskentatoimi ja tulosjohtaminen".
Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö julkaisi [ainakin] seuraavat julkaisut vuonna 1990: "Liiketaloudellisin periaattein hoidettavien tehtävien tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:16)"; "Tutkimus- ja tarkastuslaitosten tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:14)" ja "Valtioapuyksiköiden tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:15)".
[--3--] Kuvio peräisin teoksesta: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 360. Kuvion laatijaksi teoksessa mainitaan Helsingin kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Eero Pitkänen.
[--4--] Mm. julkaisussa "Tulosohjauksen käsikirja" (Valtiovarainministeriön julkaisu 2/2005) näkemystä täydennettiin ideoilla, joita oli esitetty jo yli kymmenen vuotta aiemmin tasapainotetussa tuloskortissa.
[--5--] VTV:stä annetun lain (967/1947) 1 ยง:n 1 momentti (200/1965) kuului: "Valtion revisiolaitoksena toimii valtiontalouden tarkastusvirasto, jonka tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tulo- ja menoarvion noudattamista." Vuonna 1993 voimaan tulleella lailla (1211/1992) momentissa mainittu "tulo- ja menoarvio" korvattiin sanalla "talousarvio".
[--6--] VUOTI-ryhmää johti osastopäällikkö, tarkastusneuvos, HTM, Erkki Mäki-Ranta ja siihen kuului jäseniä vuositilintarkastusyksiköstä ja suunnittelutoimistosta. Olin yksi VUOTI-ryhmän jäsenistä. Vuositilintarkastusyksikkö oli perustettu VTV:n päätöksellä 18.10.1990 tarkastusosastoon, jota johti tarkastusneuvos, HTM, Erkki Mäki-Ranta. Yksikkö aloitti toimintansa 1.1.1991 toimistopäällikkö Erkki Pitkäsen johdolla ja kahdeksan tarkastajan voimin.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------

VTV: VUOTI-ohje (VT1)