© Matti Mattila, CISA, CIA

Maanmittaushallituksen vuoden 1992 tilintarkastus [VTV 64/53/93]

Maanmittauslaitos (MML) huolehtii kiinteistöjärjestelmästä, yleisistä kartastotöistä sekä kiinteistötietoja koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. Tilivirastoon Maanmittaushallitus (MMH) kuuluu MML eli MMH ja maamittauspiirit. Vuonna 1992 MML:n tulot olivat 181,6 miljoonaa markkaa (Mmk), toimintamenot 488,2 Mmk ja MML:n maksamat valtionavustukset 23,4,0 Mmk.

Tarkastus

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti sisäisen tarkastuksen toiminnan arvioinnin ja MMH:n karttaosaston tulojen (34,4 Mmk) sisäisen tarkkailun tarkastuksen. Tarkastuksen erityiskysymyksenä oli tietojen poimiminen VALMA-maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmästä mikrotietokoneella käsiteltäviksi. Tarkastusta suunniteltiin vuodelle 1992 ja vuosille 1993-1996 (ks. tarkastussuunnitelma).

HavainnotVTV:n kannanotot

 • Sisäisen tarkastuksen toiminta on ollut asianmukaista.
 • Kartastotehtävien tulojen sisäinen tarkkailu toimii, mutta sitä on mahdollista tehostaa mm. atk:n avulla.
 • Menon hyväksymistä oli siirretty MMH:ssa organisaation alemmille tasoille niin, että hyväksymisen varsinainen kontrollifunktio saattoi jäädä toteutumatta [--1--]. Tämä koski myös tarkastuksessa havaittua erään työntekijän työsuhde-edun hyväksymistä virheellisenä.
 • Tilinpäätöksessä tilisaatavien tilillä on 45,8 Mmk edestä kirjauksia, jotka olisi tullut käsitellä tulorästeinä.
 • Tietosuoritteiden hinnoittelua koskevat asiat, joista on kannanotto tilintarkastuskertomuksessa, ilmenevät 7.12.1992 päivätystä väliraportista (luku 3.2 Nettobudjetointi). [--2--].
 • Riittävällä varmuudella annetut kannanotot:
 • Talousarviota on noudatettu.
 • Tilinpäätöslaskelmat olivat voimassa olevien säännösten mukaiset paitsi, että taseessa oli 45,8 Mmk tilisaatavia, jotka olisi tullut käsitellä tulorästeinä.
  Rajoitetulla varmuudella annetut kannanotot:
 • Sisäisessä valvonnassa on vain vähäisiä puutteita.
 • MML:n tietosuoritteiden hinnoittelussa muille viranomaisille tulisi ottaa huomioon mm. se, miten MML saadaan keräämään yhteiskunnallisesti hyödyllisiä tietoja niin laadukkaina, että muut viranomaiset voivat luopua omista päällekkäisistä rekistereistään.
 • MML on saavuttanut vähintäänkin pääosin MMM:n sille asettamat tulostavoitteet.
 • Tarkastuksen vaikutukset

  Se tiedetään, että vuonna 2012 (noin 19 vuotta tarkastuksen jälkeen) MML avasi paikkatietorekisterin maksuttomana muiden viranomaisten käyttöön VaVm 39/2012, vaikka se johti MML:lle 1,5 miljoonan euron vuosittaisiin tulojen menetyksiin [--3--]

  Tarkastuksen yhteydessä testattu KT-tietokeskuksen valmistama ohjelma tietojen poimimiseksi VALMA-maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmästä todettiin käyttökelpoiseksi. Ohjelma liitettiin VAX-tietokoneympäristössä toimiviin VALMA-järjestelmiin.

  Omat kommentit

  Muista töistä (erityisesti kehittäminen) johtuen en voinut suorittaa tarkastusta suunnitellussa laajuudessa. Tarkastukseen meni 58,5 työpäivää (suunnitelma 79,0).

  -------
  [--1--] Johtajat voivat delegoida alaisilleen tehtäviä, mutta he eivät voi delegoida johtajille kuuluvaa vastuuta mm. menojen asianmukaisesta hyväksymisestä. Kun hyväksyjän tulee varmistua menoperusteen oikeellisuudesta, hän on myös korvausvelvollinen, jos hyväksytty meno ei kuulu valtion maksettavaksi. Tulojen hyväksymisestä ei ole vastaavaa säännöstä; tämä lienee enemmänkin lapsus kuin viesti siitä, että tulojen virheellisellä hyväksymisellä ei ole vastaavia seuraamuksia.
  [--2--] Pyysin 17.11.1992 luonnoksesta em. väliraportiksi valtiovarainministeriönstä kommentteja. Ne otettiin huomioon väliraportissa.
  [--3--] MML oli ymmärtänyt 2012 budjettia valmisteltaessa, että laitoksen investoinnit maastotiedon keräämiseksi jäävät hyödyntämättä vain sen pienen rajakustannuksen takia, josta johtuviin menoihin muut viranomaiset eivät olleet varautuneet. Kun MML:n arvioi maastotietojen avaamisen taloudellisesti mahdolliseksi, se päätti avata ne. Maa- ja metsätalousministeriö - valtiovarainministeriön kannasta poiketen - vei MML:n toivomuksesta asiaa eteenpäin. Maksuttomuus toteutui 1.5.2012. Ks. myös VaVM 39/2012 vp: vuoden 1992 talousarvioesitys koskien momentin 30.70.01 (Maanmittauslaitoksen toimintamenot)

  Edellinen valikko
  Edellinen sivu
  Seuraava sivu

  Asiakirjat
  Tilintarkastuskertomus
  7.5.1993
  Vuosiyhteenveto
  27.4.1992

  Väliraportit:
  Tavoiteasettelun perusteet
  7.12.1992
  Siviilipalvelusmiesten ruokaraha
  23.3.1993
  Sisäinen valvonta
  1.4.1993
  Kirjanpito
  6.4.1993
  Tilinpäätös
  14.4.1992
  Toiminnan tulokset X
  14.4.1992
  Toiminnan tulokset
  14.4.1992

  ***
  Tarkastussuunnitelma

  -------

  VTV: VUOTI-ohje