Avoin data - tarkastus

Tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) tein avointa dataa koskevan tarkastuksen "Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen" (Dnro 265/54/2017). Tarkastuksen päätelmät ja suositukset esitetään tarkastuksen esittelykalvoilla.

Kaikki tieto, mikä kerätään ja tuotetaan veronmaksajien varoin, kuuluu asettaa veronmaksajien käytettäväksi, ellei tietojen salassa pidettävyydelle ole perusteita. Julkistentietovarantojen avaaminen uudelleen käytettäväksi mm. lisää viranomaisten toiminnan läpinäkyvyyttä, tyydyttää kansalaisten eritysiä tietotarpeita sekä luo mahdollisuuksia uudelle tietoteolliselle liiketoiminnalle ja hallinnon kehittämiselle. Tietojen uudelleen käyttöä Suomessa vaikeuttavat monet asiat. Ne liittyvät erityisesti tietovarantojen löydettävyyteen, laatuun, tekniseen ja sisällölliseen (ml. semantiikka) yhteensopivuuteen, tietojen maksullisuuteen, käyttörajoituksiin ja tietotarjonnan ennakoitavuuteen.

Tarkastuksen jälkeisistä tapahtumista

VTV on tehnyt tarkastuksesta jälkiseurannan ja raportoinut sen tulokset 24.3.2022 jälkiseurantaraportissa. Siinä VTV selostaa analyysiaan ministeriöiden jälkiseurantapyyntöön saamista vastauksista ja toteaa, että jälkiseurannan jatkaminen on tarpeetonta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaaditun direktiivin toimeenpanoa Suomessa käsitellään toisella sivulla. Viranomaisten ja eräiden muidenkin toimijoiden tietojen avaamisen hanketta (TIHA) tarkastellaan omalla sivullaan.

Omat kommentit

Jälkiseurantaraportista ei ilmene selvästi, missä määrin tarkastuskertomuksessa annetut suositukset toteutettiin [--1--]. Väärinkäsitysten välttämiseksi jälkiseurantaraporttia luettaessa tulee ottaa huomioon seuraavaa.
Tarkastuksessa otettiin huomioon myös direktiivin (EU) 2019/1024 tiedossa ollut sisältö [--2--].
Viranomainen ei voi jättää avaamatta tietoja sillä perusteella, että se ei itse keksi tiedoille käyttöä [--3--].
Henkilötietojakin sisältävä tietovaranto tulee avata, jos siitä saadaan pois henkilön oikeuksia ja vapauksia vaarantavat tiedot. [--4--].
Tarkastus sivusi valtion toiminnan ja tiedonhallinnan kokonaisvaltaista suunnittelua, ei avoimen datan käyttöä viranomaisissa [--5--].
Tietovarantojen avaamisella on vaikutuksia valtion talousarvioon, jolla taas on vaikutuksia tietovarantojen avaamiseen [--6--].

------

[--1--] Johtopäätökset on perustettu ministeriöiden vastauksiin, jotka jälkiseurantaraporttiin otetun tekstin perusteella eivät ole saattaneet sisältää selkeitä vastauksia suositusten toimeenpanosta. Tällaisessa tilanteessa jälkiseurantaan tulisi sisältyä tarkastustoimia, joilla varmistetaan riittävät tiedot johtopäätösten tekemiseksi. Ks. VTV:n tarkastusohjeiden yleinen osa, mm. kohdat 3.1, 5.15-5.21 ja 7.
[--2--] Tarkastuksessa otettiin huomioon direktiivi EY 2003/98, siihen tehdyt ja siihen valmisteilla olleet muutokset, myös direktiivin (EU) 2019/1024 tiedossa ollut sisältö. Direktiivi (EU) 2019/1024 mainitaan kertomustekstissä ja lähdeviitteessä 7.
[--3--] Tietojen avaamisen tarkoitus on mahdollistaa tietojen hyödyntäminen muussa kuin avaavassa viranomaisessa. Tämä koskee kaikkia viranomaisia ja hallinnonaloja. Tiedot ovat raaka-ainetta, joiden varaan voi rakentua palvelutuotantoa, jota ei ole osattu kuvitella etukäteen. Viittauksia säädöksiin:
Direktiivi (EU) 2019/1024 3 artikla, tiedon avaamisen pääperiaate: "Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvun mukaisesti."
– Tietojen avaamista koskee myös Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 20 ยง (Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa), 3 momentti: "Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla."
[--4--] Tietojen avaamiseen on mahdollisuuksia mm. muuttamalla tietoja anonyymeiksi, heikentämällä tietojen tarkkuutta ja/tai avaamalla kohdetta (esimerkiksi ajoneuvo) koskevat tiedot ilman omistajaa yksilöiviä tietoja.
[--5--] Tarkastuskertomuksesta ilmenee, että kehittämällä tiedonhallintaa valtionhallinnossa on mahdollista mm. poistaa sisällöltään päällekkäisiä tietovarantoja varsinkin, jos tietovarantojen tietosisältöjä mukautetaan niin, että niihin sisällytetään tietoja, joiden puuttuminen pakottaa viranomaiset ylläpitämään tietovarantoja.
[--6--] Valtiontaloudellisesta näkökulmasta huomiota ansaitsevat mm. seuraavat asiat.
– Tietovarantojen avaamista hidastaa se, että datasta perittävillä maksuilla rahoitetaan toimintamenoja.
– Ministeriöiden mukaan tietovarantojen avaamisen taloudelliset vaikutukset eivät tule riittävästi huomioon valtion budjettiprosessissa.
– Tietovarannot ovat julkisten palveluiden ja yhteiskunnan toiminnan voimavara, jonka hyödyntäminen ansaitsee enemmän huomiota.
– Tietojen avaamista tulee tarkastella koko valtionhallinnon tasolla, koska avaamisen hyöty- ja kustannusvaikutukset tulevat useaa kautta.
– EU:n komission selvityksen perusteella tietojen avaamiseen liittyy merkittäviä taloudellisia hyötyjä.
– Asiat, jotka mainitaan alaviitteessä [--5--].

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen(Dnro 265/54/2017)
4.9.2019
Tarkastuksen esittelykalvot

-------

VTV:n jälkiseurantaraportti
24.3.2022