Avoin data - tarkastus

Tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) tein avointa dataa koskevan tarkastuksen "Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen" (Dnro 265/54/2017).

Kaikki tieto, mikä kerätään ja tuotetaan veronmaksajien varoin kuuluu asettaa veronmaksajien käytettäväksi, ellei tietojen salassa pidettävyydelle ole perusteita. Julkistentietovarantojen avaaminen uudelleen käytettäväksi lisää viranomaisten toiminnan läpinäkyvyyttä, luo mahdollisuuksia uudelle tietoteolliselle liiketoiminnalle ja hallinnon kehittämiselle. Tietojen uudelleen käyttöä Suomessa vaikeuttavat monet asiat. Ne liittyvät erityisesti tietovarantojen löydettävyyteen, laatuun, tekniseen ja sisällölliseen (ml. semantiikka) yhteensopivuuteen, tietojen maksullisuuteen, käyttörajoituksiin ja tietotarjonnan ennakoitavuuteen.

Omat kommentit

Odotin tekemäni tarkastuksen vaikuttavan enemmän kuin mitä se näyttää vaikuttaneen. Esitetään toistaiseksi vain lakeja, jotka koskevat tietojen luovuttamisen tapaa ja muotoa. Tärkeintä on avata tietovarantoja aktiivisesti hallinnon parhaita käytäntöjä hyödyntäen.

------

[--1--] Salassa pito voi perustua vain lailla säädettyyn perusteeseen. Perusteen lakattua asiakirja on julkinen.
[--2--] Tarkemmin: ilman painavaa syytä olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa.
[--3--] Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.
[--4--] Esimerkki: Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen toiminta ja taloudenhoito [VTV 358/51/85]. Tässä diaarinumero on 358/51/85. VTV sen edellä on viittaus VTV:n arkistoon. Viranomaisilla, joiden vastuulla olevaa toimintaa tarkastus koskee, on omat arkistonsa. Niissä kuulemis- ja muut asiakirjat saavat oman tunnisteensa, esimerkiksi MMM 1017/03-85 ja VELL 781/85.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen
(Dnro 265/54/2017)

Tarkastuksen esittelykalvot

-------