Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen

Suomessa on jo pitkään pyritty saattamaan julkisen sektorin digitaaliset tietoaineistot helposti uudelleen käytettävässä muodossa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi [--1--]. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki asiasta esiselvityksen 2018 [--2--] ja tarkastuksen 2018-2019. Tarkastus tehtiin tarkistetun esiselvityksen pohjalta [--3--].

Tarkastus

Tarkastuksen pääkysymys oli, ovatko valtionhallinnon merkittävimmät tietovarannot mahdollisimman hyvin muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettävissä siten, että on otettu huomioon valtion taloudellinen kokonaisetu [--4--].

Esiselvitykseen [31.8.2017-16.3.2018] oli osoitettu 35 henkilötyöpäivää (htp; osuuteni 0 htp) ja varsinaiseen tarkastukseen 165 hpt (134 htp). Varsinainen tarkastus tehtiin 10.10.2018 - 13.8.2019. Esiselvitykseen meni 114 htp (21 htp) ja tarkastukseen 129 htp (111 htp) eli yhteensä 243 htp (132 htp) [--5--].

Tarkastuksen suositukset esitetään tarkastuksen esittelykalvoilla.

Tarkastuksen vaikutukset

Kiirehdin tarkastuksen valmistumista, koska [myös] seuraavaan hallitusohjelmaan suunniteltiin tarkastuksen kohdealuetta koskevia tavoitteita. Näin myös kävi: asetettiin tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TIHA). TIHA:n perusteella annettiin valtioneuvoston periaatepäätös (2022:33) tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi. TIHA:sta on enemmän toisella sivulla.

Tarkastuksesta tehtiin jälkiseuranta, josta on raportti (24.3.2022). Raportista ei käy selville, missä määrin tarkastuskertomuksessa annetut suositukset toteutuivat. Lisäksi jälkiseurantaraportissa on virheellistä tietoa [--6--].

Omat kommentit

Oli resurssien haaskausta tehdä esiselvitys ilman tarkastajaa, joka tekee tarkastuksen. Tarkastuksen tekijänä jouduin tekemään esiselvityksen uudestaan, kuitenkin sidottuna jo asetettuihin pää- ja osakysymyksiin [--7--]. Esiselvityskokouksessa 12.4.2018 VTV asetti tarkastuksen tekijöille kovat ammattitaitovaatimukset [--8--]. Tarkastusvastuun siirryttyä minulle VTV tarjosi tarkastukseen mukaan VTV:hen rekrytoituja kokemattomia tarkastajia [opettelemaan tarkastusta]. Lisäksi VTV jätti tarkastuksen ilman tarkastuspäällikköä, kun tarkastus oli kriittisimmässä vaiheessa (raportointi, ks. toisen sivun alaviite 6) [--9--].

Avoin data -tarkastus jäi viimeiseksi tarkastuksekseni VTV:ssä. Olin valmis siirtymään eläkkeelle alimman eläkeiän täytettyäni. Eläkkeelle siirtyminen lykkääntyi kuitenkin vuodella uuden tehtävän takia [asiantuntija INTOSAI:n ammattistandardikomitean teknisessä tuessa.

------

[--1--] Valtioneuvoston teki periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä 3.3.2011. Asia oli pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa (22.6.2011, s. 50). Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015, s. 26-27) eräs kärkihanke oli "Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö".
[--2--] Esiselvitys "Avoimen viranomaistiedon hyödyntäminen" (18.3.2016) perustui riskianalyysiin "Julkisten tietovarantojen avaaminen ja hyödyntäminen" (9.7.2015). VTV:n johto päätti esiselvityskokouksessa (12.4.2018) jättää pois tiedon hyödyntämisen näkökulman (syyt: aineiston keruu ja kyky tuottaa tarkastuksella lisäarvoa). Muutosta vastaavasti tarkastuksen nimeksi tuli "Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödynnettävyys".
[--3--] Näin tarvetta tarkistaa aiempaa tarkastusasetelmaa tarkastuslähtöisemmäksi. Muutin kysymyksiä, jotka tarkensivat osakysymyksiä. Karsin lähteitä, joista tulevat kriteerit tarkastuskysymyksiin vastaamisessa. Pääasiallisiksi kriteerien lähteiksi tulivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY (17.11.2003; PSI-direktiivi) uudelleen laadittu versio (2019/1024) versio ja ns. julkisuuslaki (621/1999).
[--4--] Tarkastuksen pääkysymys jakautuu seuraaviin osakysymyksiin:
* 1 Onko valtionhallinto avannut tietovarantoja suunnitelmallisesti?
* 2 Onko valtionhallinnon avoin data hyödynnettävissä helposti?
* 3 Onko tiedon hyödynnettävyyttä edistetty taloudellisen kokonaisedun huomioivalla taloudellisella ohjauksella?
[--5--] Tarkastukseen osallistui kaksi muuta tarkastajaa (10 htp) sekä tukipalvelut (8 htp).
[--6--] Toisin kuin jälkiseurantaraportissa annetaan ymmärtää,
– .. tarkastuksessa otettiin huomioon myös direktiivin (EU) 2019/1024 tiedossa ollut sisältö (tarkastuskertomuksen lähdeviite 7).
– .. viranomaisen pitää avata myös tietoja, joille se ei itse keksi käyttöä, sillä innovoimattomia hyödyntämismahdollisuuksia ei voida tietää.
– .. henkilötietojakin sisältävä tietovaranto tulee avata, mutta siitä on poistettava henkilön yksilöivät tiedot.
– .. tarkastus sivusi valtion toiminnan ja tiedonhallinnan kokonaisvaltaista suunnittelua, ei avoimen datan käyttöä viranomaisissa (ks. [--2--]).
– .. tietovarantojen avaamisella on vaikutuksia valtion talousarvioon, jolla taas on vaikutuksia tietovarantojen avaamiseen.
[--7--] Tarkastuksen aikana katsoin järkeväksi sulauttaa tietovarantojen löydettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat osakysymykset (2 ja 3), koska tietojen löydettävyys on tietojen hyödynnettävyyden osatekijä.
[--8--] Vaatimukset: "Valtionhallinnon tuntemus, tietovarantojen tuntemus, ICT-välineiden ja -järjestelmien tuntemus, datojen käyttötapojen tuntemus .. tilintarkastusosaamista tietoluovutuksista, niiden hinnoittelusta ja kustannusvastaavuutta koskevien kirjanpitotietojen koostamisesta." VTV odotti virkakierrosta kriteerit täyttävää asiantuntijaa tarkastuksen toiseksi tekijäksi, mutta virkakierto ei toteutunut.
[--9--] Tarkastuspäällikkö siirtyi ns. oppimiskeskuksen johtajaksi, kun pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin pitkään valmistelema VTV:n organisaatiouudistus toteutettiin keväällä 2019. Tällöin tehtäväkseni tuli sekä tehdä tarkastusta päävastuullisesti että valvoa omaa työtäni ja niiden tarkastajien työtä, jotka osallistuivat tarkastukseen.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Tarkastukseen liittyviä asioita käsitellään myös toisella sivulla

Asiakirjat

Tarkastuskertomus
4.9.2019

VTV:n jälkiseurantaraportti
24.3.2022

Tarkastuksen esittelykalvot

***

-----

Muut asiakirjat

Esiselvityksen
tarkastuskysymyksetValtiontaloudellisesti tärkeää


– Tietojen avaaminen on mahdollisuus merkittäviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin hyötyihin.
– Dataan perustuva maksullinen toiminta johtaa valtiolla taloudellisesti nollatulokseen (kustannusvastaavuus*) ja estää datatalouden kehittymistä.
– Tietojen avaamista tulee tarkastella koko valtionhallinnon eikä vain virastojen ja laitosten tasolla [myös valtion budjettiprosessissa].
– Valtiolla tietovarantojen avaamisen yhteydessä on järkevää poistaa päällekkäiset tietovarannot [mm. rikastamalla korvaavia tietovarantoja**)].

*) Kustannusvastaavuus tarkoittaa, että tuotot kattavat menot.
**) Tietovaraston rikastaminen tarkoittaa tietovarannon laajentamista uusilla tiedoilla, joita tietovarannon haltija itse ei tarvitse, mutta joita sen hyödyntäjä tarvitsee voidakseen luopua omasta tietovarannostaan.