Luettelo käsitteistä, määritelmistä ja lyhenteistä

(Luetteloa täydennetään jatkuvaluonteisesti)

Analyyttiset menetelmät

Tilintarkastusstandardin ISA 315 (Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment) kohdassa 6 (b) mainitut menetelmät, joita selitetään tarkemmin saman standardin kohdassa A14-A17. Analyyttisia menetelmiä kuvataan myös tällä sivulla olevan asiakirjanluonnoksen käsiteluottelossa (luku 8).

Anomalia

Ristiriitainen havainto suhteessa paradigmaan: ilmiö tai tapaus, jotka eivät sovi säännön kuvaamaan kaavaan (Lähde: Termipankki).

Apukirjanpito

Pääkirjanpitoon tietoja tuottava erillisjärjestelmä, esimerkiksi palkanlaskentajärjestelmä ja irtaimistorekisteri.

Assertio

Ks. väittämä

Caats

Ks. tietokoneavusteinen tarkastus

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Komitea, jonka missio on auttaa organisaatioita parantamaan suorituskykyä kehittämällä ajattelua, joka parantaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, hallintoa ja petosten ehkäisyä. Lähde: COSO: About Us
COSO on julkaissut erilliset viitekehykset
– sisäiselle valvonnalle (Internal Control - Integrated Framework (COSO IC), 1994, uudistettu 2013) ja
– riskienhallinnalle (Enterprise Risk Man​​ag​ement (COSO ERM) 2004, uudistettu 2017)​.

COSO ERM:n mukaan "yritysten riskienhallinta koskee muutakin kuin sisäistä valvontaa. Se käsittelee myös muita aiheita, kuten strategian määrittelyä, hallintoa, sidosryhmien kanssa kommunikointia ja suorituskyvyn mittaamista. Sen periaatteet pätevät organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa."

Eduskuntakertomuslomake

Lomake, jolla Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikön (VT) johto kerää tilintarkastajien arviot tarkastettua kirjanpitoyksikköä koskeviin väittämiin. Esimerkiksi vuodelta 2009 eduskuntakertomuksessa oli yhteensä 302 tarkastuksen eri alueita koskevaa väittämää. Lomakkeen vastaukset ovat perusta tiedoille, joita esitetään eduskunnalle annettavissa kertomuksissa, esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009 (s. 85-121)

EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmä

Menettelyt, jotka ovat varmistamassa, että Euroopan unionin jäsenvaltion käyttöön annetut varat käytetään Euroopan unionin varainhoitoasetuksessa (2018/1046) tarkoitetulla tavalla moitteettomasti ja että moitteettomuus voidaan tarvittaessa selvittää.

EU-varainsiirrot

EU-varainsiirroilla tarkoitetaan, ellei jossakin asiayhteydessä käsitettä määritellä toisin, laissa valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995) eli valtion, kuntien, kuntayhtymien, suomalaisten tai Suomessa toimivien yhdyskuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen, säätiöiden, laitosten, yritysten tai yksityisten henkilöiden
– suoritus- tai tilitysvelvollisuuksia ja muita vastuita Euroopan yhteisöille sekä
– Euroopan yhteisöjen varoista Suomeen myönnettäviä avustuksia, lainoja ja muuta rahoitusta, takauksia, maksuhelpotuksia sekä muita tukitoimia.

EU-varat

Varat, joita EU:n varainhoitoasetus koskee, sisältäen määrätyin ehdoin Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltiosta EU:lle tilitettävät varat ja EU:sta jäsenvaltioon käytettäväksi myönnetyt varat.

Evidenssi

Tiedot, joita tilintarkastaja käyttää tehdessään päätelmät, joihin hänen raportoimansa kannanotto perustuu. Evidenssiltä edellytetään riitävyyttä (määrä) ja soveltuvuutta (laatu: relevanttius ja luotettavuus). Lähde: ISA 500 (Audit evidence).

Gap analysis

Analyysi, jossa selvitetään, mitä puuttuu jostakin suhteessa vaatimuksiin, perusteltuihin odotuksiin tmv.

Hallinnonala

Valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tarkoitettu toimiala, jolla asianomaisella ministeriöllä on toimivalta ja jota hallinnonalaa koskevat asiat - ohjesäännön mukaisesti - asianomainen ministeriö valmistelee valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Harkitut analyysit

Yleensä tietokoneavusteisesti suoritettavat analyysit, joissa tutkitaan - esimerkiksi poikkeamaan viittaavan tarkastushavainnon perusteella - jonkin asian ilmenemistä kirjanpito- tai muusta aineistosta. Kohteena voivat olla esimerkiksi vastuualueen hankinnat, tietyn rahamäärän ylittäviä palkkiot tai tuloja joltakin asiakkaalta.

Henkilöstöhallinnollinen korruptio

Korruptio henkilöstöhallinnossa johtaa nepotismiin ja poistaa meritokratiaa, kun järjestellään virkoja ja ylennyksiä tai ystävyyssuhteita poliittisten liittolaisten, ystävien tai sukulaisten hyväksi. Tämäntyyppinen korruptio voi johtaa korruption [hallintoon] juurtumiseen suojelijajärjestelmien kautta. Virkamiehet, jotka ovat kiitollisuudenvelassa hyväntekijöilleen lyhyellä aikahorisontilla, eivät todennäköisesti tuo toimikautensa aikana julkista hyötyä.
Oma suomennos, lähteestä: World Bank Group in December 2019: Anti-corruption Initiatives - Reaffirming Commitment to a Development Priority, s. 31-32.

INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (IFPP)

Kehikko, johon on järjestetty INTOSAI:n viralliset standardit ja muut kannanotot, jotka koskevat SAI:n tarkastus- ja asiantuntijatoimintaa ja sille säädettyä muuta toimintaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) annetun lain (676/2000) 5 §:n 1 momentissa mainittu velvollisuus tarkastetulle ja ministeriölle, jonka toimialalle tarkastettu kuuluu, ilmoittaa tarkastusvirastolle, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen huomautusten johdosta on ryhdytty. Velvollisuus ilmoittaa toimenpiteistä perustui VTV:n tilintarkastuksessa laillisuushuomautukseen.
Hallituksen esityksen 39/2000 vp mukaan [5 §:n] "säännös on tarpeen tarkastustoiminnan seurannan tehostamiseksi ja myös ministeriöiden vastuullistamiseksi perustuslain 68 §:n 1 momentissa edellytetyn mukaisesti hallinnon asianmukaisesta toiminnasta toimialallaan."

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) on ylimpien tarkastusviranomaisten (Supreme Audit Insititution, SAI) maailmanlaajuinen järjestö. Sen tarkoitus on edistää julkisen sektorin tarkastuksen kehittymistä ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa. INTOSAI:sta on enemmän sivulla Julkisen sektorin tarkastusstandardit.

Jäljitysketju

Käsittely- ja dokumentointiketju, jonka perusteella voidaan jäljittää tapahtuman elämä kirjanpidossa sekä osana tilinpäätös- tai tase-erää.

Kirjanpitoyksikkö

Kirjanpitoyksikkö on uusi nimi käsitteelle "Tilivirasto". Kirjanpitoyksiköt luetellaan valtion talousarvion tilijaottelun lopussa.

Kulutusmeno

Valtion talousarvion (aeimmin valtion tulo ja menoarvio) momentin menon laadun kertova osa, Kulutusmenoilla osa on 01-29:
 • 01-07 Palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot
 • 08-10 Muut kulutusmenot
 • 11-13 Koneiden, laitteiden, kaluston ja talonrakennusten korjaus ja kunnossapito
 • 14-15 Maa- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito
 • 16-18 Puolustusvoimien kaluston hankkiminen
 • 19-27 Muut kulutusmenot
 • 28 Maksullinen palvelutoiminta
 • 29 Muut kulutusmenot
 • Laillisuushuomautus

  Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännästen noudattamista koskeva huomautus, jonka Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää tilintarkastuskertomuksessa.

  Maksupiste

  Tilivirastossa toimiva kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon vastuuyksikkö, esimerkiksi piirihallinnon yksikkö, rahasto tai virasto tai laitos. Päämaksupiste ohjaa maksupistettä tilivirastoasioissa.

  Menon hyväksyminen

  Kontrolli, jolla tehtävään määrätyn henkilön tulee varmistaa menon perusteen oikeellisuus (ks.- asetus valtion talousarviosta 1243/1992 38 §.

  Nettobudjetointi

  Viraston ja laitoksen talousarvioon (budjettiin) otetaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 3a §:ssä mainituista eräistä tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat. Useimmiten huomioon otettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia tuloja ja menot toimintamenoja.

  Pistokokeellinen tarkastus

  Pistokokeellinen tarkastus on asiakirjojen (esimerkiksi tositteet) ottamista tarkastettavaksi tarkastajan valinnan mukaan. Asiakirjojen valinta pistokokeellisesti ei ole yhtä objektiivista kuin valinta satunnaisotannalla ja sen eri variaatioilla (esimerkiksi rahayksikköotanta, Monetary Unit Sampling).

  Prikkaaminen

  Tarkastustyön dokumentointimenettely, jossa tarkastaja merkitsee esimerkiksi lopettavan ja avaavan taseen täsmäytyksen suoritetuksi merkinnällään kohteena olevaan [yhteen tai useampaan] asiankirjaan. Prikkauskäytänteillä, jotka koskivat esimerkiksi merkintöjen paikkaa ja/tai muotoa, voitiin samalla ilmaista tarkempia tietoja tehdystä tarkastustoimenpiteestä.

  Rajoitettu varmuus ja riittävä varmuus

  Rajoitettu varmuus (Limited assurance) tarkoittaa riittävää varmuutta (reasonable assurance) vähäisempää varmuutta, jolla kannanotto esitetään kohdeasiasta (subject matter). Se ilmaistaan sulkematta pois mahdollisuutta virheelliseen kannanottoon niin selvästi kuin silloin, kun kannanotto perustuu riittävälle varmuudelle. Ilmaisut:
  – Riittävä varmuus: "Laskelma on oikein", "Talousarviota on nodatettu" jne.
  – Rajoitettu varmuus: "Tarkastuksessa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella laskelmaa ei voitaisi pitää oikeana" tai "Tarkastuksessa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella talousarviota ei voitaisi katsoa noudatetun".

  Riittävä varmuus

  Katso "Rajoitettu ja riittävä varmuus"

  SAI (Ylin tarkastusviranomainen)

  Lyhenne sanoista Supreme Audit Insitution, ylin tarkastusviranomainen, Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto. SAI:den tehtävät vaihtelevat eri valtioissa, mutta yleensä niihin kuuluu suorittaa kolmea tarkastuslajia. INTOSAI on julkaissut perusperiaatteet ja muut periaatteet, joiden mukaan SAI:den odotetaan toimivan.

  Siirtomäärärha

  Kiinteä määräraha, joka voidaan siirtää käytettäväksi yhden tai useamman seuraavan varainhoitovuoden aikana. Kirjausohjeet: ks. Valtion kirjanpidon käsikirja [2021].

  Sisäinen tarkkailu

  Termi tarkoitti sisäistä valvontaa. Sisäiseen valvontaan katsottiin kuuluvan myös sisäinen tarkastus. Käsitettä on selostanut mm. Reino Vento teoksessaan "Yrityksen sisäinen tarkkailu" (Weilin+Göös 1966).

  Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

  Talousarvioasetuksen 65 §:n (7.4.2004/254) 7) kohdassa mainittu lausuma, joka laaditaan tehdyn arvioinnin perusteella sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Lausuma koskee viraston tai laitoksen sisäisen valvonnan tilaa ja olennaisimpia kehittämistarpeita. Se annetaan kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa.

  Sisäinen valvonta

  Toimintaprosesseihin sisään rakennettua valvontaa, joka varmistaa toimintaprosessien tarkoituksen toteutumista tehokkaasti ja laillisesti. Sisäisestä valvonnasta on säännöksiä talousarviolaissa ja talousarvioasetuksessa. Säännökset sisäisestä valvonnasta (tilanne 26.11.2021)
  talousarvioasetuksessa:
  – (424/1988): 71 § (taloudenhoidon sisäisen valvonnan järjestäminen), 74 § (VTV:n ohjeet sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta)
  – (1243/1992): uusi asetus, 69-71 §: (johdon vastuu, taloussääntö, sisäinen tarkastus, VTV:n ohjeet)
  – (1042/1996): 65 § (raportointi toimintakertomuksessa), 69 § (soveltamisalan laajennus), 70 § (määräykset taloussääntöön)
  – (263/2000): 69 § (määritelmä, laajuus, PALKEET), 70 § (sisäisen tarkastuksen järjestämistarve), 71 § (kumottu: VTV:n ohjeet)
  – (254/2004): 38 § ja 39 § (tulot, menot, maksaminen), 55 § (laskentatoimi), 65 § (arviointi- ja vahvistuslausuma), 69a (sisäisen valvonnan standardit ja suositukset), 69b (taloussääntö, työjärjestys), 71 § (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta)
  – (1786/2009): 39 § (tulot, menot, maksaminen), 69b (taloussääntö)
  talousarvioalaissa:
  – (217/2000) 24 b § (sisäisen valvonnan järjestämis- ja huolehtimisvastuu)
  – (1786/2009): 39 § (määrärahat, tulot, menojen maksaminen), 69b (määräykset taloussääntöön ja riskienhallinta sisäisen valvonnan osana)
  – (1216/2003): 24d § (yhteistyö ja virka-apu), 24f § (valtiovarain controller)

  Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit

  The Institute of Internal Auditors'n (theiia) vahvistamat standardit sisäisen tarkastuksen suorittamiselle ja edistämiselle.

  Standardi

  Laatutaso, jota alan ammattipiirit pitävät toimenpiteelle riittävänä, jotta työn lopputulos (esimerkiksi kannanotto) edustaa riittävällä varmuudella sitä, mitä voidaan vaatia kohtuudella.

  Talousarvioasetus

  Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) ajantasaisena ja alkuperäisenä.

  Talousarviokirjanpito

  Kirjanpito, jolla kirjanpitoyksiköt seuraavat valtion talousarvion mukaan kerättävien tulojen kertymistä ja eri tarkoituksiin osoitettujen määrärahojen käyttöä. Talousarviokirjanpitoa pidetään vähintään sillä tarkkudella, jonka Valtiokonttori määrittelee tilijaottelussa.

  Talousarviolaki

  Laki valtion talousarviosta (423/1988) ajantasaisena ja alkuperäisenä.

  Taloussääntö

  Taloussääntöä kutsuttiin 31.12.1992 saakka tiliohjesäännöksi ja se sisälsi määräykset tiliviraston taloudenhoidon sisäisestä valvonnasta. Uuden talousarvioasetuksen (1243/1992) 26 §:n mukaan mukaan taloussäännössä tuli antaa tilivirastoa koskevat tarkemmat määräykset mm.
  – talousarvioehdotuksen ja talousarvion toimeenpanoasiakirjojen perustana olevasta asiakirjojen laadinnasta ja hyväksymisestä
  – tiliorganisaatiosta, maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta
  – materiaalitaloudesta sekä varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta ja rekistereistä poistamisesta
  – maksukortin käytöstä, kun asiakas suoritti sillä maksun
  – sisäisen valvonnan järjestämisestä koskien edellä mainittuja tehtäviä ja järjestelmiä
  – sisäisestä tarkastusta, jos tilivirastossa on sisäistä tarkastusta päätoimisesti suorittavia henkilöitä.
  Taloussääntöön otetulla määräyksellä em. taloussääntöön kuuluvista asioista saattiin antaa määräyksiä viraston tai laitoksen päättämissä muissa ohjesäännöissä.
  Uutta talousarvioasetusta on sen voimaan tulon (1.1.1993) jälkeen päivitetty useaan kertaan.

  Tapahtuma[kohtainen]tarkastus

  Kirjanpitoon merkittyjä ja siihen merkittäväksi kuuluvia tapahtumia koskeva tarkastus. Tapahtuma on mikä tahansa tapahtuma, jolla on vaikutuksia viraston tai laitoksen tuloihin tai menoihin.

  Tarkastusasetelma

  Asetelma, jossa on määritelty tuloksellisuustarkastuksen sisältö ja toteuttamisen puitteet: tarkastuskysymykset, tarkastuskriteerit, pääasialliset tarkastusaineistot, aineistojen hankinta- ja analyysimenetelmät sekä hankesuunnitelma aikatauluista ja tarvittavista resursseista. Lähde: Tuloksellisuustarkastuksen ohje", kohta 3.12

  Tarkastusavaruus

  Tarkastusavuuruus määritellään tässä kokonaisuudeksi, joka käsittää kaikkien ne kohdeasiat, joihin tarkastuksen toteuttaja (esimerkiksi sisäisen tarkastuksen yksikkö) voi harkita tarkastus- tai asiantuntijatoimenpiteitä. Valittujen tarkastuskohteiden tarkastelu koko tarkastusavaruutta vasten auttaa muodostamaan käsityksen tarkastuksen toteuttajan tarkastus- ja asiantuntijatoimenpiteiden kattavuudesta.

  Tarkastuslaji

  Julksella sektorilla katsotaan olevan kolme tarkastuslajia:
 • tilintarkastus (Financial audit)
 • toiminnan tarkastus (Performance audit), josta Valtiontalouden tarkastusvirasto on käyttänyt myös nimitystä tuloksellisuustarkastus.
 • laillisuustarkastus (Compliance audit). Käsitteet selitetään tarkemmin INTOSAI:n standardissa [Lähde: ISSAI 100 (kohta 30)
 • Tarkastusriski

  Tarkastusriskillä tarkoitetaan useimmiten riskiä ns. II-tyypin (beta) virheelle (false negative): tilintarkastusraportissa on kannanotto, että kohdeasia (esimerkiksi tilinpäätös) ei sisällä olennaisia ​​virheitä, vaikka kohdeasiassa on olennainen virheellisyys. I-tyypin (alpha) virheessä (false positive) tilanne on toisin päin: kannanoton mukaan kohdeasia sisältää olennaisen virheen, vaikka niin ei ole.

  TE-keskus

  TE-keskukset eli työ- ja elinkeinokeskukset olivat valtionhallinnon virastoja, joihin oli koottu yhteen kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen alueyksiköt. TE-keskukset aloittivat toimintansa vuonna 1997 ja niitä oli 15.

  Tietokoneavusteinen tarkastus (CAATs)

  Tarkastusta, jossa tietokoneen käytöllä mahdollistetaan hyödyllisiä tarkastustoimenpiteitä, joiden manuaalinen suorittaminen ei olisi kustannusvaikuttavaa tai edes mahdollista. Kysymys on useimmiten analyyttisten menetelmien soveltamisesta. Tarkastustoimenpiteinä tulevat kysymykseen mm. tietojen poiminnat ja menettelyt, joilla selvitetään, onko eri lähteistä olevien tietojen välillä tunnettuja riippuvuuksia vaikutuksineen, joita tulisi olla ja haetaan selityksiä, jos riippuvuudet vaikutuksineen poikkeavat odotuksista tai ovat muutoin ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedetään.

  Tilivirasto

  Tilivirasto on kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon vastuuyksikkö, joka on valtion yhtenäisen maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän kautta yhteydessä valtion kassaan ja Valtiokonttorissa keskitetysti hoidettuun keskuskirjanpitoon. Tilivirastoon saattoi kuulua useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia, joista monet toimivat tiliviraston maksupisteinä. Kun tilivirastojen toiminta kattoi koko valtiontalouden, osa tilivirastoista oli erittäin suuria ja/tai monimuotoisia. Kun VTV ei tarkastanut tilivirastoja vuosittain, oli yleistä tarkastaa useamman vuoden taloudenhoitoa samassa tarkastuksessa. Valtiovarainministeriö päätti, mitkä virastot ja laitokset toimivat tilivirastoina (esimerkki). Tilivirastoista käytetään nyttemmin nimitystä kirjanpitoyksikkö.

  Tilivelvollisuus

  Tilivelvollisuus eli vastuuvelvollisuus on toimeksisaajan vastuussa olemista toiminnastaan, josta ja jonka vaikutuksista hänen odotetaan tekevän selkoa toimeksisaajalleen.

  Tiliviraston johto

  Tiliviraston johto on eri asia kuin viraston ja laitoksen johto, koska tilivirastoon voi kuulua useita oikeudellisesti itsenäisiä virastoja ja laitoksia.

  Toimintamenot

  Kulutusmenot täydennettynä menolajin 70. (Kaluston hankinta) menoilla

  Toimintoketju

  Prosessi, jossa toteutetaan talouden hoitoon liittyvä tehtävä, josta aiheutuu kirjanpitoon merkittäviä tuloja, menoja tms. tilinpäätöksen vaikuttavia tapahtumia.

  Toiminnantarkastus

  Yksi julkisen sektorin tarkastuslajeista.

  Tuloksellisuuden laskentatomi

  Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen yhdistelmä, jolla virasto ja laitos seuraa sille asetettujen tulostavoitteiden toteutumista ja muuta tuloksellisuuttaan, jotta voisi antaa ulkoisessa tilinpäätösraportoinnissa toiminnastaan oikean ja riittävän kuvan talousarvion noudattamisesta, tuotoistaan, kuluistaan, taloudellisesta asemastaan sekä toiminnastaan ja tuloksellisuudestaan sekä niiden kehityksestä. Laskentatoimesta säädetään talousarviolain 16 §:ssä.

  Tuloksellisuustarkastus

  Toiminnantarkastus, jonka kohdeasiana korostuu tuloksellisuus. joksi Pääjohtaja Tuomas Pöysti alkoi nimittää toiminnantarkastusta Valtiontalouden tarkatusvirastossa Ruotsin SAI:n, "Effektivitetsrevision"n mallia seuraten.

  Tulosbudjetointi

  Budjetointi, jossa on viraston ja laitoksen kulutusmenot ja kalustonhankintamenot budjetoidaan yhdelle toimintamenomomentille 2-vuotiseksi siirtomäärärahaksi eikä menolajikohtaisesti 1-vuotiseksi kiinteäksi- tai arviomäärärahaksi.

  Tulosohjaus

  Tulosohjauksessa ministeriö asettaa alaiselleen hallinnolle
  – tavoitteita, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiin (vaikuttavuustavoitteet) sekä
  – tavoitteita saada aikaan saman verran tai enemmän vähemmällä.
  Talousarvioasetuksessa (1243/1992) säädetään mm. tulostavoitteiden asettamisesta (1b §), niihin liittyvästä suunnittelusta ja toimeenpanosta (10-11 §) ja niiden saavuttamista koskevasta tilivelvollisuudesta (65 §, 65i §) ja raportoinnista (68b §).

  Työjärjestys

  noudatettavaksi määrätty säännöstö, jonka mukaan virastossa ja laitoksessa työskennellään. Työjärjestyksessä säädetään yleensä mm. organisaatiosta ja sen yksiköistä ja niiden tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

  Vaarallinen työyhdistelmä

  Vaarallinen työyhdistelmä muodostuu esimerkiksi, kun maksuliikennettä tai omaisuutta hoitava työntekijä saa tehtäväkseen myös rekisteröidä maksuliikennettä tai omaisuutta koskevia tapahtumia (mm. kirjanpitoon).

  Valtion tilinpäätöskertomus eli hallituksen vuosikertomus

  kalenterivuosittain hallituksen toimintaa ja valtiontalouden hoitoa koskeva hallituksen kertomus eduskunnalle. Kertomuksesta on säädetty valtioneuvostosta annetun lain 175/2003 9a §:ssä. Valtiovarain controller - toiminto varmistaa, että kertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot valtiontaloudesta ja valtion taloudenhoidosta sekä toiminnan tuloksellisuudesta, talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta.

  Valtiovarain controller -toiminto (VVC)

  VVC:stä on säädetty ensimmäisen kerran talousarviolain luvun 4 (Taloudenhoidon ohjaus ja sisäinen valvonta) pykälissä 24e - 24h (1216/2003). Pykäliä koskevan lakiesityksen mukaan VVC
  – varmistaa valtion tilinpäätöskertomukseen otettavien tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden
  – ohjaa valtiontaloudellista raportointia, arviointitoimintaa ja sisäisen valvonnan järjestämistä ja kehittäisi niiden laatua
  – varmista ja edistää valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmien toimivuutta.
  – yhteen sovittaa ja ohja valtion vastuulla olevien Euroopan unionin varojen hallinnollista valvontaa.

  Valtuus

  Virastolle ja laitokselle oikeus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Valtuus annetaan määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattuna ja sitä saadaan käyttää sen varainhoitovuoden aikana, jonka tulo- ja menoarvioon se on otettu (ks. talousarviolain 10 §)

  Valvontailmapiiri (Control environment)

  Standardid, prosessit ja rakenteet, jotka muodostavat perustan sisäisen valvonnan suorittamiselle koko organisaatiossa. Siihen kuuluvat mm. rehelllisyys ja eettiset arvot ja se, miten ylin johto hoitaa valvontatehtävänsä. Ks. yhteenveto (s. 4), joka on tehty COSO-raportista Internal Control - Integrated Framework (2013).

  Vastuunalaisuus

  Hallintotehtävien ja taloudenhoidon arvioitavuutta eri kriteereillä, vastuunalaisen velvoitetta antaa selvitys menettelyistään ja asettua arvioitavaksi sekä velvoitetta tehdä tarvittavat johtopäätökset arvioinnin johdosta. Vastuunalaisuus ei toteudu itsestään. Se edellyttää oikeita ja riittäviä tietoja arvioinnin ja keskustelun kohteeksi tulevasta asiasta.
  Lähde: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta HE 56/2003 vp, s. 5

  Vuositilintarkastus (VST)

  Vuositilintarkastusohjeen eli ns. TATAKE-ohjeen tai VUOTI-ohjeen mukaisesti tehty tilintarkastus. Tilintarkastukset oli tarkoitus tehdä kaikissa tilivirastoissa joka vuosi.

  Vuosiyhteenveto

  Vuositilintarkastusohjeen eli VUOTI-ohjeen kohdassa 5.2.4. (Tilintarkastuksen vuosiyhteenveto) mainittu yhteenveto tarkastuksesta, sen havainnoista ja kohdeasioissa havaituista kehittämistarpeista, joita ei ole sisällytetty tilintarkastuskertomukseen.

  Väittämä

  Tarkastuksen kohdeasiaan sisältyvä oikeellisuustekijä, jota vasten tarkastaja tarkastelee potentiaalisia virheellisyyksiä. Tilinpäätöslaskelmien tapauksessa yleisesti käytetyt väittämät koskevat (1) liiketapahtumia, (2) tase-eriä ja (3) tietojen esittämistä tilinpäätöksessä (ks. ISA 315: 4(a) ja A110-A113).

  Väliraportti

  Tarkastustuloksia sisältävä raportti, jolla saatetaan tarkastuskohteen tiedoksi tarkastuksen keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset ennen varsinaista tarkastuskertomusta. Tavoitteena on informoida tarkastuksen toteutustilanteesta ja saada käynnistymään korjaavia toimenpiteitä, joihin tarkastushavainnot antavat aihetta.

  Yhtäläisen suojan periaate

  Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolisoidun version 6 luvussa käsitellään petosten torjuntaa todeten mm., että "jäsenvaltiot toteuttavat samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä. Petosten torjuntaan kuuluvat jäsenvaltiot toimintannan yhteensovittaminen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntötoimet em. periaatteen toteuttamiseksi.

  Yleinen tarkastusohjelmisto (Generalized Audit Software (GAS))

  Yleinen tarkastusohjelmisto tarkoittaa ohjelmistoa, joka on suunniteltu lukemaan, käsittelemään ja kirjoittamaan tietoja käyttämällä toimintoja ja mukautettuja makroja, jotka suorittavat tiettyjä tarkastusrutiineja. Se on työkalu tietokoneavusteisten tarkastustekniikoiden soveltamiseen.

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko