Julkisen sektorin tarkastusstandardit

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) on ylimpien tarkastusviranomaisten (Supreme Audit Insititution, SAI) maailmanlaajuinen järjestö. Sen tarkoitus on edistää julkisen sektorin tarkastuksen kehittymistä ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa. INTOSAI perustettiin vuonna 1953 Kuubassa pidetyssä kongressissa (International Congress of Supreme Audit Institutions, INCOSAI). Kongressi on INTOSAI:n ylin päättävä elin [--1--]. Se pidetään joka kolmas vuosi. Kongressien välisenä aikana INTOSAI:n hallintoneuvosto (Governing Board) [--2--] huolehtii toiminnan jatkuvuudesta ja ohjauksesta hyväksytyn suunnitelman mukaan.

Tarkastusstandardien kehittämiseen osallistuvat erityisesti Professional Standards Committee (PSC, perustettu 1984), Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP, perustettu 2016), Technical Support Function (TSF, perustettu 2020) ja Independent Advisory Function (IAF). INTOSAI:lla on lisäksi useita muita tärkeitä toimielimiä [--3--].

INTOSAI:n tarkastusstandardit

INTOSAI julkaisi ensimmäiset tarkastusstandardit 1989 (XIII INCOSAI, Berlin). SAI:t käyttävät niitä laajalti. SAI:t kuitenkin toivoivat standardeja, jotka ohjaisivat paremmin tilintarkastajien päivittäistä työtä. Vuonna 2002 INTOSAI alkoi kehittää 38 tilintarkastusstandardia (International Standards for Supreme Audit Institutions, ISSAI) [--4--]. Ne perustuivat yksityisen sektorin tilintarkastusstandardeihin (ISA) [--5--]. INTOSAI kehitti myös vuosien 2005-2010 strategisen suunnitelmansa mukaisesti ISSAI-standardikehyksen. Viitekehys ja ensimmäiset siihen kuuluvat julistukset hyväksyttiin INTOSAI:n XIX kongressissa (INCOSAI 2008).

Tilintarkastus-ISSAI muodostettiin liittämällä ISA:n alkuun liitettiin ohje (Practice note) siitä, miten standardia sovelletaan julkisella sektorilla. Lisäksi INTOSAI tuotti esittelystandardin (ISSAI 1000) ja sanastostandardin (ISSAI 1003). Tilintarkastusstandardien ohella ISSAI sisältää muidenkin tarkastuslajien standardeja sekä perus- ja ydinperiaatejulistuksia (INTOSAI-P) [--6--]. Viimeksi mainitut koskevat ylimpien tarkastusviranomaisten tehtävää, asemaa, toimintaa ja vastuuvelvollisuutta.

Vuonna 2016 (XXII INCOSAI, Abu Dhabi) INTOSAI päätti siirtyä ISSAI-kehyksestä INTOSAI Framework of Professional Pronouncements -kehykseen (IFPP). Siirtyminen tapahtuu strategian mukaan [--7--].

INTOSAI ja VTV

Suomen ylin tarkastusviranomainen (SAI), Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), osallistui INTOSAI:n kongressiin jo vuonna 1956 (II INCOSAI, Brussels) ja sen jälkeen melko säännöllisesti [--8--]. Suomella ei ole ollut edustajaa INTOSAI:n tavoitekomiteoissa toisin kuin esimerkiksi Norjalla, Ruotsilla, Tanskalla ja Baltian mailla. VTV:n INTOSAI-jäsenyydet ovat olleet Knowledge Sharing Committeen alaisuudessa toimivissa erilaisissa työryhmissä.

VTV pitäytyi pitkään tarkastusperinteessä, johon ajan myötä sisältyi elementtejä Suomessa yksityisellä sektorilla määritellystä hyvästä tilintarkatustavasta ja sittemmin julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta (1991). Viimeksi mainitun lähtökohdaksi mainitaan ylimpien tarkastusviranomaisten maailmanlaajuisen yhteistyöjärjestön INTOSAI:n tarkastusstandardit. Kuntia ja seurakuntia koskevien lakimuutosten jälkeen Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry pyrki uudistamaan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan vuoden 1998 aikana [--9--].

INTOSAI tarkastusstandardit tulivat VTV:ssä ensin tilintarkastusohjeisiin vuonna 1998 aloitetussa VUOTI-projektissa. Tämän jälkeen niitä otettiin huomioon VTV:ssä myös muiden tarkastuslajien ohjeissa.

Omat kommentit

VTV:ssä suhtauduttiin aluksi vähättelevästi kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin. Tämä näkyi siinä, että sekä johdon että työntekijöiden keskuudessa standardien tuntemus oli olematonta [--10--].

Oma suhtautumiseni ISSAI-uudistukseen tilintarkastuksen osalta ei ole ollut varauksettomasti hyväksyvä, vaikka vaikutinkin keskeisesti siihen, että INTOSAI:n standardit tulivat VTV:n tilitarkastusohjeiden perustaksi [--11--]. Vierastin varsinkin yksityisen sekrotin ISA-pohjaisten standardien tuomista suoraan SAI:den noudatettavaksi [--12--].

------

[--1--] INTOSAI Statutes, artikla 4
[--2--] INTOSAI: Governing Board
[--3--] Tärkeitä elimiä hallintoneuvoston ja PSC:n lisäksi ovat muut tavoitekomiteat:
– Capacity Building Committee (CBC): tukee SAI'ta ja niiden alueellisia järjestöjätoimintansa kehittämisessä, perustettu 2004;
– Knowledge Sharing Committee (KSC): rohkaisee SAI'ta yhteistyöhön ja tietämyksen jakamiseen ja tuottamiseen, perustettu 2007;
– Policy, Finance and Administration Committee (PFAC): kehittää INTOSAI:n työskentelytapoja, päätöksentekoa ja hallintoa, perustettu 2004;
– INTOSAI:n sihteeristö, vakinaistettu 1963
– International Journal of Government Auditing (IJGA) -toimitus, perustettu 1971
– INTOSAI Development Initiative (IDI), perustettu 1986
[--4--] INTOSAI General Secretariat: Experientia Mutua Omnibus Prodest, s. 375
[--5--] ISA (International Standards on Auditing) on tilintarkastusstandardi, jonka antaa kansainvälinen tilintarkastusjärjestö (International Federation of Accountants; IFAC) ja jonka valmistelee IFAC:n ylläpitämä IASSB (International Auditing and Assurance Standards Board).
[--6--] Ks. ISSAI.ORG: – INTOSAI Principles (1-50; INTOSAI P) – INTOSAI Standards 100-140 (ISSAI); – ISSAI 200 (tilintarkastus) – ISSAI 300 (toiminnan- ja tuloksellisuuden tarkastus) – ISSAI 400 (laillisuustarkastus).
[--7--] Ensimmäinen strategia: " Strategic Development Plan for the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements 2017-2019
[--8--] INTOSAI General Secretariat: Experientia Mutua Omnibus Prodest, s. 469-510
[--9--] Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (HE 242/1998)
[--10--] VTV:n tilintarkastusohjeissa ei mainita standardeja ennen kuin 3.5.2000 päivätyssä tilintarkastusohjeen (2.0 B-osassa). VTV:n historiikissa (Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000) standardit vain mainitaan muutaman kerran, yleensä asiana INTOSAI:n kokousten asialistalla (s. 423, s. 454, s. 617)
[--11--] Asiasta kerrotaan enemmän sivuilla, joilla käsitellään seuraavia tilintarkastusohjeita
Tilintarkastusohje 2.0
Tilintarkastusohje 2.1
Tarkastusohjeiden yleiset osat
Tilintarkastusohje (2015)
[--12--] Mielestäni valtion talousarviotaloutta olisi voitu tarkastaa tehokkaammin muutoin kuin - tilivirastolähtöisesti - seuraten yksityisen sektorin mallia, joka ei kattanut SAI:n tarkastuksen kaikkia kohdeasioita (ks. ISSAI-standardit tarkastusviraston työssä, "Tilintarkastusohjeen uudistamisen erityiskysymyksiä").

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------