Tilintarkastusohje 2.1

Päivitys

VUOTI-ohjeen (2.0) päivityksessä (versioksi 2.1) vuositilintarkastusohje uudistettiin vastaamaan paremmin INTOSAI:n [--1--] tarkastusstandardeja. Päivitys perustui muistiooni (17.1.2002) tilintarkastuksen kehittämisestä vuonna 2002, josta ilmenee päivityksen pääasiallinen sisältö. Muistiossa mainituilla standardeilla tarkoitetaan INTOSAI:n tarkastusstandardeja [--2--]. Suomensin ne ja vein tilintarkastusohjeen B-osaan (tiliviraston tarkastusohje).

Laadunvarmistuksen ongelma

Tilintarkastusohjeet yksistään eivät ole kaiken kattava ratkaisu, jotta tilintarkastus olisi tarkastusstandardien mukaista. Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) tulee olla myös järjestelyt, jotka varmistavat tarkastusohjeiden ja tarkastusstandardien noudattamisen tavalla, jota ylimmältä tarkastusviranomaiselta odotetaan (mm. ISSAI 130 ja ISSAI 140).

Suurin ongelma oli laadunvarmistus. Tilintarkastusohjeiden A-osan kohdan 4.4. (Laadunvarmistus) mukaan päävastuu tilintarkastuksen laadunvarmistuksesta oli tarkastajalla. Hänen odotettiin kääntyvän tarkastuspäällikön puoleen ensisijaisesti pulma- ja poikkeustilanteissa. Jos niitä ei ollut, tarkastuspäälliköt vain lukivat tarkastajan lähtevien raporttien luonnokset ja korjasivat niiden oikeinkirjoitusta. Monet tarkastuspäälliköt olivat samalla tavalla passiivisia kuin tarkastusneuvos Juhani Heiskanen kuvasi vuonna 1982 [--3--].

Jo marraskuussa 1998 kiinnitin toimintayksikön päällikkö Erkki Mäki-Rannan huomiota laadunvarmistukseen ja tarkastuspäälliköiden rooliin siinä. Tarkastuspäälliköiden tulisi:
– aktiivisesti ohjata ja valvoa tarkastusryhmiensä työtä,
– huolehtia siitä, että atk-avusteisia tarkastusmenetelmiä hyödynnetään,
– välittää tarkastuksessa hyväksi havaittuja ratkaisuja muissa tarkastuksissa hyödynnettäväksi,
– kehittää oman tarkastusryhmänsä tarpeisiin soveltuvia tarkastustekniikoita ja apuvälineitä ja
– vastata tarkastusryhmissään tarkastusten laadunvalvonnasta, tarkastusten tukemisesta ja siitä, että tarkastukset resurssoidaan oikein.

VTV:n tilintarkastusten laadunvarmistusta ei kehitetty standardeja vastaavalle tasolle. Eräisiin tilintarkastuksiin sisältyi niin suuri tarkastusriski, että tarkastajan olisi tullut kieltäytyä tekemästä tarkastusta tai ainakin antamasta kannanottoa riittävällä varmuudella [--4--].

Omat kommentit

VTV antoi tarkastuskertomuksissa riittävää varmuutta ilmaisevia kannanottoja, vaikka sitä ei ollut. VTV toimi tällöin tarkastusstandardien vastaisesti. Huonosti tehdyllä tilintarkastuksella ei ole ennalta ehkäisevää vaikutusta, vaan pikemminkin päin vastoin.
Kun tarkastusten laadunvarmistus ei toimi, keinoja vastata tarkastusriskiin ovat ainakin
– koulutus tarkastajien ammattitaidon parantamiseksi
– oikeiden ja riittävien tietojen antaminen tarkastusraportissa siitä, mitä todellisuudessa on tarkastettu ja mitä jätetty tarkastamatta
– laadunvarmistuksen kehittäminen, mistä tein ehdotuksen (16.5.2003) VTV:n pääjohtaja Tapio Leskiselle
– VTV:n tilintarkastuksen uudelleenorganisointi tavalla, mistä tein ehdotuksen tarkastusneuvos Erkki Mäki-Rannalle [--5--].
Vain ensiksi mainittu ehdotus toteutettiin: tilintarkastajille räätälöitiin tilintarkastusohjeen yhdenmukaista toimeenpanoa koskeva koulutusohjelma (29.05.2001). Muut ehdotukset jäivät toteuttamatta.
------

[--1--] INTOSAI:sta ja sen tarkastusstandardeista kerrotaan enemmän toisella sivulla.
[--2--] INTOSAI: Code of Ethics and Auditing Standards, 1998
[--3--] Ks.alaviite [--1--] toisella sivulla.
[--4--] ISSAI 140, Element 3: Acceptance and Continuance ja ISSAI 200, 155 (Disclaimer of opinion)
[--5--] Mäki-Ranta vastasi, että sitä ei toteuteta ainakaan hänen aikanaan. Tein VTV:n uudelle johdolle saman ehdotuksen dokumentoituina (13.03.2008; 23.09.2008), mutta ylijohtaja Marjatta Kimmonen ja pääjohtaja Tuomas Pöysti katsoivat sen toteuttamiskelvottomaksi. Syyksi Kimmonen sanoi, että ehdotus ei sovi yhteen talousarvioasetuksen kanssa, täsmentämättä mitä sillä tarkoitti.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Muistio tilintarkastuksen kehittämisestä vuonna 2002
17.1.2002.
VUOTI-ohjeen B-osa
10.4.2003

-------

Koulutusohjelma
29.05.2001
Kehittämishanke-ehdotus
16.05.2003
Ehdotus tilintarkastuksen organisoimisesta
Kevät 2003;
13.03.2008; 23.09.2008