Tarkastusohjeiden yleiset osat

INTOSAI:sta (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) julkisen sektorin tarkastusstandardien ja niiden viitekehysten valmistelijana ja julkaisijana kerrotaan toisella sivulla.

Tilintarkastusohjeen yleisen osan päivitys

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikössä (VT) perustettiin 2008 työryhmä, jonka tuli
– käydä läpi INTOSAI:n valmistelussa olevia ISSAI-tilintarkastusstandardeja
– arvioida niistä johtuva tarve tilintarkastusohjeen uudistamiseen
– selvittää Ruotsin ja Tanskan tarkastusvirastojen tilanne ISSAI-soveltamisessa
– laatia luonnos VTV:n tilintarkastusohjeen yleiseksi osaksi ja
– esittää suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

Kuuluin työryhmään yhdessä kuuden muun henkilön kanssa [--1--]. Työryhmässä sovittiin, että laadin luonnoksen VTV:n tilintarkastusohjeen yleisen osaksi (aikaisempi ns. A-osa (1999)). INTOSAI:n ISSAI-uudistus oli meneillään. Uudistus ei kuitenkaan koskenut INTOSAI-periaatteita (INTOSAI P), joita A-osan luonteen mukaisesti käytin päivityksen perustana.

Aloitin luonnoksen tekemisen 9.6.2008. Standardiryhmän kommentit saatuani jätin luonnoksen 5.9.2008 [--2--] pääjohtaja Tuomas Pöystin kommentoivaksi. Kommentointi kesti lähes 500 päivää. Pöysti ehdotti tekstiin paljon koko VTV:tä koskevia asioita. Lisäsin niitä harkiten (ks. muistioni 18.11.2009). Kun olin viimeistellyt tekstin ja teksti oli tehty muut julkaisun valmistelut, ylijohtaja Marjatta Kimmonen [--3--] esitteli kappaleen Pöystin allekirjoitettavaksi [--4--].

VTV:n tarkastusohjeiden yleinen osa

Tilintarkastusohjeen yleisen osan päivittämisen yhteydessä näin, että eräät sen teksteistä kuuluisivat VTV:n koko tarkastustoiminnan esittelyjulkaisuun [--5--]. Pöysti oli samaa mieltä. Kuitenkin valmisteluun tarvittavan ajan takia julkaistaisiin ensin valmisteltu valmistelemani päivitys, jolloin [Pöystin sanoin:] "saisimme turhia odottelematta erinomaisen yleisohjeen, joka voisi olla käyntikorttimme."

Pöysti asetti VTV:n yleisten tarkastusohjeiden laadintaa varten 15.6.2012 hankkeen, jonka ohjausryhmänä toimi VTV:n laajennettu johtoryhmä. Hankkeen asettamiskirjeessä mainitaan 15 valmistelijaa, joita tukisivat mm. VTV:n laaturyhmä ja toimintayksiköiden kehittämisryhmät. Ohje-ehdotuksen tuli valmistua 30.3.2013 mennessä, mutta se valmistui 10.4.2015 - siis 741 päivää määräajan jälkeen.

Omat kommentit

Kun palasin Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä VTV:hen, sillä oli uusi johto. Pääjohtajaksi oli nimitetty Tuomas Pöysti ja hallintopäälliköksi Mikko Koiraseen [--6--]. Uusi johto arvosti enemmän johtajia ja päälliköitä kuin asiantuntijoita, mikä näkyi erilaisissa henkilövalinnoissa (esimerkiksi esittelyjulkaisua koskeva hanke, johon jäin valitsematta).

Tilintarkastusohjeen yleisen osan päivitys vei minulta 15 työpäivää. VTV:n 15.6.2012 asettamalta työryhmältä yleisen osan valmistelu kesti 1029 päivää. Tiedossani ei ole, paljonko siihen meni työpäiviä, mutta ne tuli kirjata työmääräimelle JTA41001.

------

[--1--] Standardityöryhmään kuuluivat lisäkseni tilintarkastuspäälliköt Jari Sanaskoski ja Väinö Viherkoski sekä johtavat tilintarkastajat Seppo Akselinmäki, Susanna Falk, Johanna Kormu ja Pontus Londen.
[--2--] Kun tarkistin tilintarkastusohjeen yleisen osan, korvasin samalla termin "tilivirasto" termeillä "virasto ja laitos". Tuloarviot, määrärahat, valtuudet ja tulostavoitteet osoitetaan virastoille ja laitoksille, jotka ovat vastuuvelvollisia taloudestaan ja toiminnastaan - ei tilivirastolle.
[
--3--] Tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen valittiin ainoana hakijana VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikön päälliköksi tarkastusneuvos Erkki Mäki-Rannan jälkeen.
[--4--] Ylijohtajan nimi näkyy julkaisun esittelijänä, vaikka hän itse ei osallistunut julkaisun laatimiseen.
[--5--] En pitänyt yhden tarkastuslajin (tilintarkastus) julkaisua oikeana paikkana VTV:n toiminnan yleiselle kuvaamiselle; sitä varten voisi olla oma julkaisunsa. Esitin ajatuksen 27.11.200 standardityöryhmälle ja tiedoksi ylijohtaja Marjatta Kimmoselle.
[--6--] Näitä ja muita VTV:n johtamista ja toimintakulttuuria koskevia asioita varten ovat omat sivunsa.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastusohjeen yleinen osa
(2010)
VTV:n tarkastusohjeiden yleinen osa
(2014)

-------

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - sisältö ja periaatteet
Luonnos 5.9.2008
Tilintarkastusohjeen yleisen osan viimeistely
18.11.2009
Ehdotus VTV:n koko tarkastustoiminnan esittelyjulkaisusta
27.11.2009
VTV:n yleisten tarkastusohjeiden (tarkastusohjeiden yleinen osa) laadinta
15.6.2012