Tilintarkastusohjeet

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastusohjeesta oli useita versioita. Niistä ei käytetty VTV:ssä versionumeroita (1.0, 2.0, 2.1. jne.), joita tässä käytetään viittausten helpottamiseksi.

Tilintarkastusohjeen versiot

VersioSisältö ja keskeiset muutokset
1.0 Versio perustui hyvin pitkälti osastopäällikkö Erkki Mäki-Rannan näkemyksiin ja tekstiluonnoksiin. VUOTI-ryhmän muiden jäsenien tuottamia olivat tekstiluonnokset tavoiteasettelun tarkastuksesta ja eräistä yksittäisistä asioista.
2.0 Versiossa muutettiin tarkastuksen ajattelutapa entistä enemmän riskiperusteiseksi, terminologiaa ja tarkastusmenettelyjä kansainvälisten standardien mukaiseksi ja tarkastustoimenpiteitä tietokoneavusteisen tarkastuksen varaan. Ilmaisuja selkeytettiin. Vaikeammin ymmärrettäviä asioita havainnollistettiin. Ohjekokonaisuus muodostui kahdesta jokseenkin muuttumattomaksi tarkoitetusta osasta (varsinainen ohje ja - VTV tilintarkastuksen esittelevä - yleinen osa) ja kahdesta varsinaista ohjetta täydentävästä osasta. Versioissa pyrittiin säilyttämään version 1.0 tekstiä niin paljon kuin mahdollisista.
2.1. Versioon tuotiin tarkastusstandardit, jotka INTOSAI hyväksyi 2001 [--1--].
3.0. Tilintarkastusohje kirjoitettiin kokonaan uudelleen ohjekokonaisuudelle hahmotellun rakenteen pohjalta. Englanninkielisten ISSAI-standardien keskeinen sisältö tiivistettiin ajatustarkasti [--2--] ja järjestettiin tarkastusprosessin mukaisesti. Tekstin rakenne ja termistö yhdenmukaistettiin ja tekstin sisällöstä oli viittaukset standardeihin ja muihin lähteisin. Ohjeistukseen otettiin edellisestä ohjeversiosta yhteensopivat asiat. VTV:n tilintarkastuksen johdon harkintaan jäivät valinnat, jotka koskivat sitoutumista standardeihin [--3--].

Omat kommentit

Sain päävastuun 2.0 versioiden 2.1 valmistelusta sen jälkeen, kun palasin maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM) VTV:hen erikoistutkijaksi 1.6.1998 [--4--]. Ohjetta valmistelevan työryhmän sihteerinä kohtasin vahvaa muutosvastarintaa työryhmän useilta jäseniltä.

Sain päävastuun myös version 3.0 valmistelusta, kun olin palasin Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (Tekes). [--5--].

Asiantuntemukseni hyödyntäminen VTV:ssä loppui käytännössä, kun 2014 siirryin tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikköön, jota johti ylijohtaja Marko Männikkö ja VTV:tä pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Juuri ennen eläkkeelle siirtymistäni toimin vielä INTOSAI:n Ammattistandardikomitean (Professional Standards Committee; PSC) teknisessä tuessa (Technical Support Function) [--6--]. INTOSAI-jakso oli yksi parhaimmista asiantuntemukseni hyödyntämisen kannalta.

------

[--1--] Tarkastusstandardit hyväksyttiin INTOSAI:n 17. kongressissa (XVII INCOSAI Korea 2001).
[--2--] "ISSAI-tiivistelmä 11.1.2013". Standardien käännös edellytti mm. uusien suomenkielisten tilintarkastustermien (kuten "varauma" ja "väittämä") luomista. Ne otettiin käyttöön myöhemmin myös yksityisen sektorin tilintarkastuksessa.
[--3--] Ohjeen valmistelijana näin, että VTV:n tilintarkastusyksikön ei ole mahdollista tarkastaa nykyisellä tavalla kaikkia virastoja ja laitoksia niin, että tarkastuksissa noudatettaisiin ISSAI-viitekehystä, kuten ISSAI 140:ää (ISSAI - 140 - Quality Control for SAIs).
[--4--] Ajalla 1.1.1995-30.5.1998 toimin MMM:ssä sisäisen tarkastustoiminnon päällikkönä [tarkastusneuvoksen virkanimikkeellä].
[--5--] Ajalla 1.8.2003-31.12.1007 toimin Tekesissä sisäisen tarkastustoiminnon päällikkönä [tarkastuspäällikön virkanimikkeellä].
[--6--] Tehtäväni koskivat ISSAI-kehikon eri tasoisten asiakirjojen (mm. standardit) saattamista yhteensopiviksi INTOSAI:n uuden viitekehyksen (The INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, IFPP) kanssa. Toimeksiannot tulivat sekä PSC:ltä että FIPP:ltä (The Forum for INTOSAI Professional Pronouncements).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Taustaa

Ohjeet

VUOTI-ohje
(1993)

VUOTI-ohje
(1999)

VUOTI-ohje
(2003)

Tarkastusohjeiden yleiset osat
(2010; 2014)

Tilintarkastusohje
(2015)

-------