Tilintarkastuskoulutuksesta 2001-2002

Uusi tilintarkastusohje ja sen toteutus

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kokonaan uusi tilintarkastusohje [2.0] [1999] muodosti perustan tilintarkastuksen toimintayksikön (TL) useille ohjeille [--1--] sekä lomakkeille yms. apuvälineille. TL tuki tarkastajia ACL-tukihenkilöiden [--2--] ja tietotekniikan hyödyntämisen avulla [--3--] sekä järjestämällä yhteistä koulutusta. Tarkastuspäälliköt varmistivat tarkastusohjeen mukaisuutta tarkastuksissa. Heidän tuli varmistaa myös tarkastajan perusosaamisen riittävyyttä [--4--].

TL:n tarkastuksen tuloksellisuuteen vaikuttivat erityisesti
ABC-luokitus ja johdon harkinta
– tarkastuspäälliköiden ohjaus ja valvonta
– tarkastajan perusosaaminen.

TIKO

Uusi tilintarkastusohje muutti VTV:n tilintarkastusta siinä määrin, että TL järjesti ohjeen soveltamista tukevan koulutusohjelman (TIKO) [--5--]. Tavoitteena oli edistää tilintarkastusohjeen yhdenmukaista soveltamista, laajentaa tilintarkastajien tietoperustaa ja tehostaa koulutusta [--6--]. Myös VTV:n toiminnantarkastuksen toimintayksikön (TT) tarkastajille annettiin mahdollisuus osallistua TIKO-koulutukseen [--7--].

TIKO käsitti 27 tilaisuutta 24.08.2001 - 22.03.2002. Koulutustilaisuuksien valmistelusta vastasi lisäkseni (7 tilaisuutta) 10 muuta henkilöä TL:stä (loput 20 tilaisuutta). Koulutuksen luennoijina käytettiin asiantuntijoita VTV:stä ja sen ulkopuolelta. Koulutus ajoitettiin teemoittain tukemaan vaihetta, joka kulloinkin oli meneillään tilintarkastuksessa (ks. TIKO-koulutussuunnitelma).Kuvio 1: Koulutus osana TL:n tarkastuskyvykkyyttä 1999-2003Taulukko 1: Tietoja TIKO-koulutukseen osallistumisesta. TL:n ulkopuolisia luennoijia oli 36. Ilmoittautuneista koulutukseen osallistui noin 93 % [--8--].
Omat kommentit

Kehittyminen on välttämätöntä. Olin jo maa- ja metsätalousministeriössä lähtenyt siitä, että koulutuksen ja muun kehittymisen tulee olla tavoitteellista ja jatkuvaa. Sen tulee näkyä ensisijaisesti työntekijän parempana suoriutumisena; hänen tietojensa ja taitojensa lisääntyminen itseisarvoisesti on toissijaista. Tieto ja taito, jolle ei ole käyttöä, menettää ajan kuluessa tarkoituksen, joka kehittämisellä on työelämässä.

TIKO käynnistettiin ehdotuksestani samoin kuin oli käynnistetty tiedottaminen tilintarkastusohjeen uudistamisesta VUOTI-työryhmässä. Jos VUOTI-ryhmässä oli näkemyseroja tarkastusohjeen uudistuksesta, niitä oli odotettavissa tilintarkastajakunnan keskuudessa ohjeen soveltamisesta. TIKO auttoi yhteisen näkemyksen luomisessa ja jakamisessa. Koulutusohjelman vahvuus oli yhtäältä relevantti sisältö, joka lähti tilintarkastusohjeesta ja toisaalta koulutuksen ajoitus, joka myötäili tilintarkastuksen työvaiheita.

------

[--1--] Tarkastusohje oli keskeisiltä osin kehitetty tietotekniikan hyödyntämisen varaan. Ohjeen valmistuttua TL:n johto päätti atk-avusteisen tarkastuksen tuesta ja kehittämisestä tätä näkökulmaa huomioon ottamatta (ks. "Omat kommentit" -kohta toiselta sivulta).
[--2--] Atk-avusteisen tarkastuksen tuki painottui ACL-ohjelmiston (yleinen tarkastusohjelmisto) käyttöön tilintarkastuksessa. Atk-avusteisen tarkastuksen tuesta vastaava henkilö katsoi, että tilintarkastuksessa riittää ACL ja muita ohjelmistoja tietokoneavusteisessa tarkastuksessa ei tarvita.
[--3--] Tietotekniikan hyödyntäminen koski mm. laite-, ohjelmisto- ja tietoinfrastruktuureita sekä verkkoyhteyksiä kirjanpito- ja maksuliikeaineistoihin.
[--4--] Tarkastajan perusosaamiseen luetaan tässä kaikki ne tiedot, taidot ja muut asiat (ml. tarkastus etiikka), joita tarkastuksen ja muiden VTV:n tehtävien suorittaminen edellyttää. Tarkastajien osaamisessa oli eroja (mm. täysin uudet tarkastajat vs. kokeneet tarkastajat), mikä heijastui yksilöllisiin koulutus- ja muihin kehittämissuunnitelmiin.
[--5--] TIKO = tilintarkastuksen yhdenmukaista toimeenpanoa koskeva koulutusohjelma.
[--6--] Koulutuksessa
– käytiin ohje yhdessä läpi ja käsiteltiin mahdolliset tulkinnanvaraisuudet
– asioita käsiteltiin sekä teorian että käytännön näkökulmasta
– koulutus annettiin osissa, jotka olivat kulloinkin ajankohtaisimpia ja joihin kiinnostuneet hakeutuivat.
[--7--] Lisäksi koulutukseen osallistui VTV:n ulkopuolisia, kaikkiaan noin 10.
[--8--] Osallistujamäärät puuttuvat kahdesta ensimmäisestä tilaisuudesta. Kun niiden lukuja ei oteta huomioon, osallistumisprosentti (Osallistuneet/Ilmoittautuneet = 851/913) oli 93 %. Koulutustilaisuudet olivat aamupäivällä ja kestivät yleensä 3 tuntia (Taulukon 1 henkilötyöpäivä- eli htp-luvuissa 40 % työpäivän pituudesta). Koulutuksesta 192 htp (6,8 htp/henkilö) oli vuonna 2001 ja 148 htp (4,4 htp/henkilö) vuonna 2002.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

TIKO-koulutusohjelma
29.05.2001


-------

Esimerkkejä koulutusmateriaalista

Riskianalyysi ja tarkastuksen suunnittelu
24.8.2001

Tuloksellisuuslaskennan järjestelyt
28.9.2001

Taloudenhoidon laillisuuden ja talousarvion noudattamisen tarkastus
8.3.2002