Tilintarkastuskoulutuksesta 1998-2003

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) suhtautui myönteisesti tarkastajien ammattitaidon kehittämiseen. Virasto rohkaisi suorittamaan tarkastusalan tutkintoja. VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikössä (TL) suosituimmat olivat julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto) [--1--] ja tietojärjestelmätarkastuksen tutkinto (CISA) [--2--]. VTV myönsi lukulomaa tutkintoihin valmistautumista varten, maksoi tutkinnon läpäisseille kannustuspalkkion ja korvasi tutkinnon vuosimaksut. VTV järjesti itsekin koulutusta uudistettuihin VTV:n tarkastusohjeisiin perehtymistä varten [--3--] ja muutakin koulutusta.

Koulutustarvekysely

Kun uusi tilintarkastusohje [2.0] [1999] valmistui, koulutuksen suunnittelua varten oli tärkeää tietää, missä määrin tarkastajilla on
– yleisiä perusvalmiuksia [--4--],
– uudesta tarkastusohjeesta johtuvia erityisvalmiuksia
– yksittäisistä tehtävistä johtuvia erityisvalmiuksia.

Asiaa selvitettiin kyselyllä. Sen tuloksista kerrotaan muistiossa 1.4.1999. Tulokset otettiin huomioon, kun TL järjesti uuden tilintarkastusohjeen soveltamista tukevan koulutusohjelman (TIKO).


Taulukko 1: Tulokset [asteikko 1 (min) -5 (max)] tilintarkastuskokemusvuosien (v) mukaan:
alle 2 v: 6 kpl (vastausprosentti: 100 %), 2-5 v: 12 kpl (70 %), yli 5 v: 12 (50 %).
Koulutus osana osaamisen kehittämistä

VTV:n työajan seurannassa koulutukseen osallistuminen luettiin osaamisen kehittämiseen. Siihen luettiin lisäksi henkilökohtainen opiskelu, täydennyskoulutus sekä näihin liittyvien tehtävien valmistelu ja JHTT-tentin lukuloma. Osaamisen kehittämiseen kuuluivat myös yksikkökokoukset, ACL-aamupäivät ja EVT- ja järjestelmätarkastuksen kehittämiseksi pidetyt kokoukset. Osaamisen kehittäminen sisälsi siten muutakin kuin tarkastukseen suoraan liittyvää koulutusta [--5--].

Koulutukseen osallistumista alettiin seurata TL:ssä systemaattisesti sen jälkeen, kun huolehdin koulutusrekisterin perustamisesta (ohje 10.3.2000). Seuranta laajennettiin myöhemmin koko VTV:n kattavaksi (ohje 18.9.2009).

Omat kommentit

Koulutuksen tulee palvella tehtävistä suoriutumista. TL:ssä se tarkoitti tuloksellista tilintarkastusta. Tärkeintä oli tehdä tilintarkastus kuten tarkastusohje edellytti ja annetuilla resursseilla määräaikaan mennessä [--6--]. Siksi TL:n koulutus oli ainakin 1999-2002 tarkastusohjelähtöistä.

TL:n koulutuksen suunnittelu siirrettiin koulutussuunnitteluryhmälle, kun tilintarkastusohjeen uudistaminen ja TIKO-koulutus päättyivät. Koin tarpeelliseksi laajentaa omaa ammatillista osaamistani CISA-tutkintoon [--7--]. Jotta saisin käytännön tarkastuskokemusta CISA-tutkintoa varten, aloin tehdä EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastuksia. Pidin edelleen esityksiä TL:n koulutustilaisuuksissa (esimerkki) ja VTV:n ulkopuolella, mutta myös toiminimellä Fact-Finding Service.

------

[--1--] Tilintarkastuslain (1141/2015) uudistuksen jälkeen JHTT-tutkintoa ei ole enää voitu suorittaa. JHTT-tutkinnon jo suorittaneilla on ollut mahdollisuus suorittaa [2016-2020] siirtymäkoe (HT-tutkinto) tullakseen JHT-tarkastajiksi.
[--2--] CISA-tutkinto paransi valmiuksia tietojärjestelmätarkastuksissa, joita TL suoritti vuosittain tilintarkastusohjeessa 1999 mainittuina taloushallintojärjestelmiin kohdistuvina erillistarkastuksina, jotka täydensivät vuositilintarkastuskokonaisuutta.
[--3--] Esimerkiksi 1986-1987 VTV järjesti [uusille tarkastajille] 21 päivää (126 tuntia) kestäneen taloudenhoidon tarkastusohjelman. Sen aiheita olivat valtionhallinto, tilinpidon tarkastus, hallintoyksikön toimintojen tarkastus ja tarkastuksen keskeiset erityiskohteet.
[--4--] Yleiset perusvaatimukset perustuivat tarkastajan ammattitaitovaatimuksiin sisäisen tarkastuksen ammattistandardeissa 240 (Eettisten sääntöjen noudattaminen), 250 (Tieto, taito ja pätevyys), 260 (Ihmissuhteet ja kommunikointi), 270 (Jatkuva koulutus) ja 280 (Ammatillinen huolellisuus).
[--5--] Esimerkiksi CISA-tutkinnon jatkuvan ammatillisen kehittymisen vaatimukset osaamisen kehittämiselle sisällön suhteen olivat jo tutkinnon luonteesta johtuen tiukemmat kuin VTV:ssä.
[--6--] Resurssien vähyys oli ongelma. Kun tarkastajan piti tarkastaa useita tilivirastoja, hän saattoi tarkastaa kaikissa saman toimintaketjun (esimerkiksi palkat) sisäistä valvontaa, vaikka olennaisuus ja riski olisivat puoltaneet muun tai muiden toimintoketjujen valintaa.
[--7--] CISA-tutkinnon suoritin vuonna 2004; CIA-tutkinnon olin suorittanut 1999. Molempien tutkintojen kaikki osat menivät läpi ensimmäisellä yrityksellä kohtuullisen helposti. JHTT-tutkintokokeen läpäiseminen (2010) tuntui vaikeammalta. Ei ollut helppoa motivoitua suorittamaan yrityksen tilintarkastusta koskevaa osaa, jonka tiedoille en nähnyt ammatillista käyttöä (ks. käsitykseni seuraavalla sivulla, kohdan "Omat kommentit" ensimmäisestä kappaleesta).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastajien koulutustarpeet
1.4.1999

(Kyselylomake)

-------