Ammattitaidon ylläpito

Ammattitaidon ylläpidolla tarkoitetaan näillä sivuilla huolehtimista siitä, että kyvykkyys riittää kulloinkin ajankohtaisten kohdeasioiden tarkastukseen ja valvontaan. Kyvykkyyden perustana on henkilöstön ammattitaito ja etiikka sekä järjestelyt, mm. koulutus ja laadunhallinta, jotka varmistavat tarkastusten suorittamisen tuloksellisesti. Ammattitaito asettaa osaltaan rajat sille, mitä tarkastuksia pystyy tekemään.

Lähtötilanteessa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tehtävien hoidon katsottiin edellyttävän oikeudellista ja taloudellista asiantuntemusta [--1--]. Vielä 1985 VTV:n tarkastajakunnasta lähes 2/3 muodostui oikeudellisen ja kaupallisen korkeakoulututkinnon suorittaneista (ks. toinen sivu). Kun VTV:n tehtävät laajenivat sittemmin EU-varainsiirtoihin (1995), vaalirahoitusvalvontaan (2009), puoluerahoitusvalvontaan (2010) ja finanssivalvontaan (2013), VTV palkkasi uutta henkilöstöä ja/tai koulutti olemassa ollutta henkilöstöä [--2--].

Oli asioita, joiden suhteen ammattitaidon ylläpito oli epäselvää - kuten miten vastata hallinnon muutoksiin ja miten kehittää osaamista, jos esimieheltä puuttuu kehityskeskusteluissa tietoja arvioitavan osaamisesta [--3--]. Eräitä vaikutuksiltaan epäselviä osaamisen kehittämishankkeita käsitellään muilla sivuilla (ks. sivu 1 ja sivu 2).

Omat kommentit

Valtiolla rekrytoija tekee aina kauaskantoisen päätöksen. Kun VTV:n tarkastuksen ja valvonnan kohdeasiat muuttuvat enemmän kuin henkilöstön kyvykkyys, kyvykkyys alkaa rajoittaa mitä ottaa tarkastettavaksi. Tätä ei täysin ymmärretty VTV:ssä [--4--]. Henkilöstön kouluttautumiseen vaikutti myös se, minkä arvon TT:n ja TL:n ylijohtajat antoivat sille omalla esimerkillään, valinnoillaan ja muilla viesteillään. Tätä kautta VTV työnsi luotaan pois ihmisiä, joita se olisi tarvinnut.

VTV:stä lähti liikaa päteviä tarkastajia, jotta siitä olisi voinut tulla "kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu tarkastuksen huippuosaaja" (ks. toisen sivun alaviite [--7--]).
------

[--1--] Kun Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) aloitti toimintansa 1.1.1948 tarkastuksen ja valvonnan kohdeasiat olivat "valtion rahavarojen ja muun omaisuuden hoito, tulouttamis- ja maksattamistoimenpiteet sekä valtion tilinpito" (mukaan lukien yhteisöille maksettujen valtionavustusten käyttö). VTV:n tuli, kun se havaitsisi virheellistä menettelyä, josta on aiheutunut vahinkoa valtiolle, velvoittaa tekijä korvaamaan vahinko (tilimuistutus).
Tiedot lähteestä: Hallituksen esitys (HE) (67/1947 vp) s. 1-2.
[--2--] VTV koulutti omaa henkilöstöä rekrytointien sijasta ainakin tehtäviin, jotka koskivat Euroopan unionin varainsiirtoja ja puolue- ja rahoitusvalvontaa.
[--3--] Asiaa käsitellään toisella sivulla (linkki lisätään myöhemmin).
[--4--] Tilin- ja laillisuustarkastuksen toimintayksikössä (TL) rekrytoinnin tavoite oli yleensä korvata pois lähteneen tarkastajan työpanos. Toiminnan- ja tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikkö (TT) taas pyrki hankkimaan lisää tutkimusosaamista, jota se katsoi tarvitsevansa perinteisen tarkastusosaamisen sijasta (ks. toisen sivun alaviite [--4--]). Osaamisen tarvetta ei arvioitu VTV:n tasolla ja tulevaisuusorientoituneesti.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

Tilintarkastus-
koulutuksesta

1998-2003

2001-2002

Osaamisen muusta kehittämisestä

2000-2007

2008-2014

2015-2021

-------