Osaamisen kehittäminen 2015-2021

Tytti Yli-Viikari toimi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan sijaisena 1.10.-31.12.2015 [--1--] ja 1.1.2016 jälkeen VTV:n pääjohtajana 30.6.2021 saakka [--2--].

Lähtötilanne [2015]

Pääjohtajana aloittaessaan Yli-Viikari oli vaativan tehtävän edessä. VTV:n toiminta ja osaaminen ei ollut kehittynyt tavoitellulla tavalla [--3--]. Työilmapiirin ongelmat olivat pahentuneet ja työtyytyväisyys heikentynyt. Yli-Viikari pyrki muuttamaan kehityssuunnan apunaan henkilöt, joihin hän luotti [--4--]. Kehitysprojekteissa alettiin käyttää konsultteja enemmän kuin VTV:ssä oli ollut tapana.

Osaamiset ja niiden hallinta

VTV:n toimintaa ja osaamisen hallintaa organisoitiin uudelleen. VTV katsoi tarvitsevansa [kuvion 1 mukaisesti] strategisen ajattelun ja toiminnan taitoa, joka muodostui
– strategisesta osaamisesta,
– ammatillisesta osaamisesta ja
– yleisestä osaamisesta.

VTV:n toimintayksiköt olivat perinteisesti vastanneet osaamisten riittävyydestä toimialaansa kuuluvilla osaamisalueilla. Osaamisen tunnistetut puutteet otettiin huomioon yksiköiden vuosittaisissa koulutussuunnitelmissa, jotka sovitettiin yhteen VTV-tason koulutussuunnitelmassa. Henkilöstölle järjestettiin tältä pohjalta koulutusta.

Vuoden 2019 organisaatiouudistuksessa VTV organisoitiin uudella tavalla. Yksi osa organisointia oli VTV:n henkilöstön sijoittaminen perustettuihin neljään oppimiskeskukseen. Oppimiskeskukset vastasivat osaamisen kehittämisestä ja projektien resurssoinnista. Vaikuttavuusalueet taas vastasivat tarkastuksista oppimiskeskuksilta saamillaan resursseilla. Työajan suunnittelua ja seurantaa oli kehitetty, jotta järjestely voisi toimia [--5--].


Kuvio: VTV:n strategiset/kriittiset osaamiset [--6--].
Omat kommentit

Yritykset kehittää VTV:n osaamista ja toimintaa olivat epäonnistuneet ja vieneet resursseja varsinaiselta tarkastustyöltä. Vuoden 2019 organisaatiouudistuksen jälkeen resurssien saanti projekteihin kangerteli: resursseista osa oli ylivarattu ja osa vajaakäytössä. Tarkastustoiminta kärsi. Henkilöstön epätietoisuus tehtävistään kasvoi, mikä osaltaan johti siirtymisiin pois VTV:stä [--7--], [--8--].

------

[--1--] Pöysti toimi 1.1.2007 - 30.9.2015 VTV:n pääjohtajana, 1.10.2015 - 31.12.2017 alivaltiosihteerinä valtiovarainministeriössä ja tämän jälkeen tasavallan presidentti Sauli Niinistön päätöksellä, valtioneuvoston valmistelemasta esitysestä poiketen, valtioneuvoston oikeuskanslerina.
[--2--] Eduskunnan kansliatoimikunta pidätti Yli-Viikarin virantoimituksesta 8.4.2021. Kansliatoimikunta teki esityksen Yli-Viikarin irtisanomisesta, jonka eduskunta hyväksyi yksimielisesti 30.6.2021. Yli-Viikarin aika VTV:n pääjohtajana päättyi samana päivänä.
VTV irtisanoi Yli-Viikarin 17.3.2022 myös ylijohtajan virasta, jota tämä oli hoitanut ennen pääjohtajaksi tulemistaan. VTV pidätti hallintojohtaja Mikko Koirasen virantoimituksesta 8.4.2021. Hänet tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon.
[--3--] Pääjohtaja Pöysti oli viestittänyt henkilöstölle, että hän oli tyytyväinen VTV:n toimintaan ja tämä käsitys jaettiin laajalti. Yli-Viikarin viesti oli päinvastainen: tyytyväisyyteen ei ollut aihetta, vaan sen eteen oli tehtävä työtä.
[--4--] Yli-Viikari luotti lujasti mm. hallintojohtaja Mikko Koiraseen ja tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen toimintayksikön ylijohtaja Marjatta Kimmoseen.
[--5--] Kaikki työajan käyttö oli osoitettu projekteille ja kaikkien tuli merkitä suunniteltu työajan käyttönsä kalenteriin. Näin oppimiskeskukset tietäisivät resurssitilanteen paremmin.
[--6--] Kriittisiä ylläpidettävien ja kehitettävien osaamisten tarvetta oli määrä arvioida tarkasteluhetken ja tulevaisuuden suhteen. Tällöin minkä tahansa osaamisen tarve saattoi kasvaa, pysyä vakaana tai vähetä (tai poistua). Asiasta päätti viime kädessä VTV:n ylin johto, jonka tarkastusalan osaaminen oli heikentynyt (ks. Omat kommentit toisella sivulla).
[--7--] Päätin itsekin lopettaa työskentelyn VTV:ssä ja siirryin eläkkeelle aiemmin [1.7.2021] kuin olin alunperin suunnitellut. Muutos parempaan VTV:n sisällä näytti mahdottomalta vielä vuoden 2021 alussa.
[--8--] Media oli alkanut uutisoida VTV:n työilmapiiriongelmista vuonna 2017. Sittemmin se uutisoi VTV:n varainkäytön epäselvyyksistä ja lopulta myös resurssien vähäisestä käytöstä tarkastustoimintaan VTV:ssä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tiedote organisaatiouudistuksesta
24.4.2019

Tarkastussuunnitelma 2020-2024
(12.12.2019)
[Sivut s. 22-25]

-------