Osaamisen kehittäminen 2008-2014

Tuomas Pöysti, tultuaan eduskunnan valitsemaksi pääjohtajaksi [--1--] Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV), pyrki muuttamaan VTV:n toimintaa yhdessä Tytti Yli-Viikarin [--2--] ja hallintojohtaja Mikko Koirasen [--3--] kanssa.

Osaamiskartoitus 2008

Vahvistettuaan 18.6.2008, mitkä ovat osaamisalueet ja osaamistasot VTV:n osaamisjärjestelmässä Pöysti asetti kaksi osaamisen kartoitusprojektia 11.9.2009. Ne palvelivat tavoitetta, että VTV:stä tulee kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu valtiontalouden ja sen tarkastuksen huippuosaaja [--4--]. Projektit toteutettiin 24.10.2008 - 28.11.2008 (lomake tarkastushenkilöstölle). Tarkastaja arvioi osaamisensa ensin ja sitten hänen esimiehensä tarkasti tarkastajan arvion. Osaamiskartoituksesta valmistui yhteenveto. Sen mukaan VTV:n osaaminen vuonna 2008 oli kaukana tavoitteesta [--5--].

Tarkastusviraston osaamisjärjestelmä

Vuoden 2008 osaamiskartoituksen jälkeen VTV muutti osaamisen määrittelyä: osaaminen määritellään sen mukaan, kuuluuko osaamisalue henkilön/ryhmän/yksikön tehtäviin ja missä määrin osaamista on asteikolla 1-5. Muutosta perusteltiin sillä, että osaamiskartoitus 2008 ei anna oikeaa kuvaa osaamis- tai kehittämistarpeista henkilö-, ryhmä-, toimintayksikkö- tai virastotasolla [--6--].

Osaamisen kehittäminen

Vuoden 2008 osaamiskartoituksen tuloksia oli jäänyt hyödyntämättä osaamisen johtamisessa. VTV:hen määriteltiin uusia osaamisia, kun virasto sai uusia tehtäviä. Osaamispolitiikkansa (14.6.2013) mukaan VTV:llä piti olla vuonna 2020 mm. kyky kehittää tarkastustoimintaa kansainvälisessä eturintamassa [--7--].


Kuvio: VTV:n osaamisjärjestelmä VTV:n hallintojohtaja Mikko Koirasen havainnollistamana
Omat kommentit

VTV:ssä osaamisen kehittäminen pääjohtaja Pöystin aikana oli kaoottista. Tavoitteena oli tehdä VTV:stä kansainvälisesti merkittävä valtiontalouden tarkastuksen huippuosaaja (visio) [--8--]. Eräät konkreettiset toimet veivät osaamisen kehittymistä visiosta pois päin. Esimerkiksi alaviitteessä [--6--] avattu osaamiskartoituksen muutos toimi vastoin osaamiskartoituksen ideaa. Motivaatiota osaamisen kehittämiseen heikensi VTV:n päätös, että kukaan tarkastaja ei voi saada osaamisestaan [kokonaisuutena] arvoa, joka ylittää 4 arviointiasteikolla 1-5 [--9--]. Osaamisia listattiin tavalla, jonka tuloksia on vaikea hyödyntää [--10--].

------

[--1--] Pöysti toimi VTV:n pääjohtajana ajalla 1.1.2007 - 30.9.2015.
[--2--] Pöysti perusti VTV:hen [vuonna 2007] johdon asiantuntijan viran, johon hän valitsi Tytti Yli-Viikarin. Pöysti valitsi Yli-Viikarin sittemmin perustamansa johdon tuki -yksikön esikuntapäälliköksi (2009-2013) ja perusti Yli-Viikarille ylijohtajan viran, jossa Yli-Viikari toimi 2013 lähtien 30.9.2015 saakka. Tämän jälkeen Yli-Viikari toimi VTV:n pääjohtajan sijaisena, kunnes hän aloitti VTV:n pääjohtajana 1.1.2016. Eduskunta irtisanoi Yli-Viikarin 30.6.2021.
[--3--] Hallintojohtaja Mikko Koiranen oli noussut VTV:n sisällä merkittäväksi vaikuttajaksi. Hän osallistui myös VTV:n osaamisalueiden ja -tasojen määrittelyyn.
[--4--] Projekteista ensimmäinen [294/09/2008] ulkoisen tarkastuksen kehittämistä ja toinen osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukipalveluja ja niiden järjestämistä. Ensiksi mainittua projektia johti hallintopäällikkö Mikko Koiranen ja toista projektia johtaja Esa Tammelin.
[--5--] Toisen asiakirjan sivun 4 (Osa 1: Ammatillinen osaaminen) mukaan osaamistasoon "kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettua alansa kehittäjä osaamisalueella (huippuasiantuntija)" edellytettiin osaamista 5 asteikolla 1-5.
[--6--] Osaamiskartoituksen muutos tarkoitti, että tarkastajien osaamista jätettiin kartoittamatta siltä osin kuin tarkastuslajista vastaava ylijohtaja päätti. Muutos tehtiin hallintojohtaja Koirasen ehdotuksesta. Esimerkiksi VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikössä (TL) ICT-alan ja ICT-tarkastuksen perusosaaminen sai olla kartoituksessa merkittynä vain niillä, jotka tarkastivat TL:ssä taloudenhoidon tietojärjestelmiä. Muissa tarkastuksen toimintayksiköissä ICT-tarkastuksen perusosaaminen kuului koko henkilöstön osaamisalueeksi.
[--7--] Vuonna 2020 VTV:llä ei ollut edustusta INTOSAI:n tärkeimmissä komiteoissa toisin kuin muilla pohjoismailla (LinkedIn-artikkelini), vaikka vuoteen 2020 mennessä VTV oli tehnyt tunnetuksi osaamistaan aktiivisesti vuosikausia ympäri maailman.
[--8--] VTV tarkisti visionsa. Strategiassaan 2013-2020 (30.1.2013; Dnro 023/02/13) VTV otti visiokseen: "Suomalainen valtiontalouden hoito on malli maailmalle." Visio voi pitää erikoisena, koska se ei ole linjassa ylimmän tarkastuselimen (SAI) varsinaisen tehtävän kanssa.
[--9--] Asiaa käsitellään toisella sivulla (linkki lisätään myöhemmin). Ks. myös yläviite [--5--] edellä.
[--10--] Varsinainen tarkastusosaaminen sekoittui kohdeasian ja -alan tuntemuksen kanssa. Lähtökohtaisesti tarkastajan ei tarvitse tuntea kohdeasiaa kunnolla ennen tarkastuksen aloittamista. Esimerkiksi toiminnan- ja tuloksellisuuden tarkastuksessa johtopäätösten perustana oleva tieto kohdeasiasta hankitaan tarkastusosaamisen avulla siten kuin tarkastusasetelmassa päätetään. VTV:n tilintarkastuksen tarkastusasetelma oli pitkälti annettu, mitä hyödynnettiin koulutustarvekyselyssä (asiasta tarkemmin toisella sivulla).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

VTV:n ylimmän johdon listaamat osaamiset 23.10.2008

Osaamiskartoituksen yhteenveto 2008

VTV:n ylimmän johdon listaamat osaamiset 23.7.2013

Listaan 23.7.2013 sisältyi yli 200 osaamista. Kun ne kertautuivat toimintayksiköissä, osaamisten yhteismäärääksi tuli yli 700. Tarkkoja lukuja ei voi selvittää helposti, koska listaus sisältää mm. kirjoitusvirheitä ja päällekkäisyyksiä nimeämisessä.

-------