EVT-tarkastukset

EU-varainsiirtoja oli hyvin monilla virastoilla ja laitoksilla. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikössä (TL) tehdyn selvityksen (26.4.2002) mukaan valtion talousarviotaloudessa toimi 115 tilivirastoa vuosina 2000-2001. Niistä 89:llä (77 %) oli kirjanpidossaan kirjauksia, jotka koskivat EU-varojen vastaanottamista tai käyttöä.

Valmistelut

TL:ssä aluksi kolme tilintarkastajaa erikoistui johdollani Euroopan unionin (EU) varainsiirtojen tarkastukseen (EVT). He avustivat TL:n päävastuullisia tilintarkastajia silloin, kun EU-varojen vähäinen volyymi tilivirastossa ei puoltanut viimeksi mainittujen syvällisempää paneutumista EU-varojen hallinto- ja valvonta-järjestelmiin.

EVT-tarkastajat olivat TL:n kahdesta tarkastusryhmästä, joiden tarkastusvastuulla oli eniten EU-varojen käyttöä. He erikoistuivat EVT-ryhmän sisällä edelleen EU-varojen lähteiden mukaan [--1--]. EU:n varojen lähteitä koskevat säädökset ja niiden kansallisen toimeenpanon menettelyt poikkesivat toisistaan.

EVT-toiminnan aloittamista edelsi sen periaatteiden ja -tavoitteiden kokoaminen muistioon (11.1.2000) ja visioon (15.3.2000) [--2--].

EVT-tarkastukset

EVT-toiminnan ensimmäisiin tehtäviin kuului kokonaiskuvan muodostaminen EU-varainsiirroista. Niiden yhdenmukaista selvittämistä varten laadittiin ohje (9.11.1999).

EVT-ryhmä teki tarkastuksia ja laati niistä väliraportteja. EVT-ryhmä ei raportoinut tarkastustuloksia julkisuuteen, vaan ne raportoitiin tilivirastojen tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa ja/tai tilintarkastuskertomuksessa [--3--]. EVT-ryhmä raportoi keskeiset tarkastustulokset TL:n johdolle vuosittain [--4--] ja julkaisi työnsä tuloksia myös VTV:n Intranetissä.

Kun EVT-tarkastuksia oli tehty noin kaksi vuotta TL:ssä selvitettiin (18.2.2003), minkä kohdeasioiden tarkastuksessa tilintarkastajat kokivat tarvitsevansa eniten tukea. Tilintarkastajat kokivat tuen EU-varainsiirtojen tarkastuksessa kaikkein tarpeellisimmaksi.

EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmät rakentuivat tietojärjestelmien (EHV-tietojärjestelmät) varaan. Tietojärjestelmiä oli tarkastettu jo EVT-toiminnan alkuvaiheessa, mutta niiden tarkastamisen merkitys kasvoi vuosien myötä [--5--]. EHV-tietojärjestelmien tarkastukset aloitettiin vuonna 2002, mistä kerrotaan toisella sivulla.

Omat kommentit

Työskentely maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen päällikkönä auttoi ymmärtämään, että mukauttamalla vähän toimintaansa VTV:n voisi varmistaa kohtuullisen tarkastuspanoksen EU-varainsiirtoihin. EVT-toiminta vakiintui tilintarkastuksen osaksi.

Vuosina 2000-2003 käyttämäni henkilötyöpäivien yhteismäärä EVT-toiminnan kehittämiseen oli 57 ja EVT-tarkastuksiin 69.

------
[--1--] Tärkeimmät varojen lähteet olivat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosasto (EMOTR-T), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Muita rahan lähteitä olivat mm. EMOTR:n ohjausosasto, Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) ja yhteisöaloitteiden kautta kanavoitu rahoitus.
[--2--] Asiakirjojen valmistelua oli edeltänyt ..
aloite (11.1.1999) erikoistuminen EU-varojen tilintarkastukseen
– erikoistumisen periaatteiden ja tavoitteiden valmistelu TL:n sisällä (mm. 16.9.1999)
– sen selvittäminen, mitä VTV:n EU-varainsiirtoja kuuluu VTV:n tarkastuksen piiriin [--2--]
– keskustelu EU-varainsiirtojen tarkastuksesta VTV:n tarkastuslajien kesken [--3--]
vastuunjaon täsmennys (29.12.1999) EU-varoja koskevassa tarkastuksessa toimintayksiköiden välillä
ehdotus (12.1.2000) EVT-tarkastukseen osoitettavista resursseista ja niiden käytöstä.
[--3--] Ks. Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - sisältö ja periaatteet" kohta 2.4 (Taloudenhoidon täydentävät tarkastukset ja erillistarkastukset).
[--4--] EVT-tarkastusten tulokset raportoitiin TL:n johdolle ensimmäisen kerran vuonna 2002 (raportti 24.6.2002)
[--5--] Ks. Tarkastussuunnitelma (5.9.2000) ja suunnitelma (20.9.2002)

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Tilintarkastajien EVT-tehtävät
11.1.2000
Visio ja arvot
15.3.2000
EVT-intranet-sivut
(luonnos) 16.1.2001

-------

EU-rahoituksen käyttö tilivirastokohtaisesti
26.4.2002
Erikoistuminen EU-varojen tilintarkastukseen
11.01.1999
EU-varainsiirtoihin kohdistuvan tarkastuksen käynnistäminen
16.9.1999
EVT:n kohdealueen kuvausohje
(luonnos) 5.11.1999
Ajatuksia EU-varainsiirtojen seurannan tehostamiseksi 29.11.1999
Tarkastusyksiköiden vastuujako 29.12.1999
Resurssien käyttö EVT-tehtäviin 12.1.2000
Erillistarkastuksen suunnitelma
5.9.2000
EU-tukijärjestelmien tukimaksutiedostoja koskeva tarkastus
20.9.2002