Maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM)

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriöstä - kuten muistakin ministeriöistä - säädetään valtioneuvostosta (VN) annetussa laissa (175/2003). Laissa määritellään VN:n organisaatio ja toimialajako, asioiden ratkaiseminen ja päätöksentekojärjestys. Tarkempien säännösten osalta em. laissa viitataan VN:n ohjesääntöön (262/2003), joka on asetus.

Ministeriö toimii
– valtioneuvoston osana: mm. asioiden valmistelu ja valmistelun koordinointi sekä poliittisten päätösten jatkotoimet
– päätöksentekijänä: mm. asetusten antaminen ja merkittävät hallintopäätökset
– hallinnonalansa ohjaajana: mm. alaisensa toiminnan organisointi ja tulosohjaus
– virastona: kuten mikä tahansa virasto tai laitos [--1--].

Kuten muutkin virastot myös ministeriöt päättävät työjärjestyksessään, miten ne järjestävät toimintansa ja organisaationsa. MMM:llä on - kuten sen työjärjestyksestä (695/2012) ilmenee - useita EU-varoihin liittyviä hallinto- ja valvontatehtäviä. EU-jäsenyys muutti MMM:n tehtävien sisältöä merkittävästi. Muutoksiin valmistauduttiin mm. tekemällä organisaatiomuutoksia [--2--] ja säätämällä uusia lakeja - kuten laki Maatalouden interventiorahastosta (1206/1994).

EU:hun liittymistä edeltävät MMM:n toimenpiteet eivät riittäneet vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, jotka olivat edellytyksenä MMM:n vastuulla olevalle EU-varojen käytölle Suomessa. MMM joutui kiireellisesti ratkaisemaan mm. tarkastus- ja valvontatoimintaan liittyviä kysymyksiä, joista kerrotaan näillä sivuilla.

Avatut ja avattavat tiedot

MMM:n on asetettava uudelleen käytettäväksi asiakirjoja, jos niitä ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Asiakirjan käsitteestä ja asiakirjojen julkisuudesta säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Alunperin salassa pidettävät asiakirjat voivat muuttua julkisiksi, jos niiden salassa pitämisen peruste lakkaa ajan kuluessa. Eräät asiakirjat kuitenkin pysyvät salassa pidettävinä julkisuuslain 6 lukun (Salassapitovelvoitteet) perusteella.

------

[--1--] Lähde: Valtiovarainministeriö: ministeriö tulosohjaajana, 1990
[--2--] Vuoden 1994 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä (KTM) siirrettiin MMM:hen maataloustuotteiden vientitukiasioiden käsittely ja sitä hoitanut henkilöstö ja MMM:stä siirrettiin Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen (EELA) elintarvikevalvonnan johto- ja toteuttamistehtävät ja niitä hoitanut henkilöstö sekä lihantarkastusta suorittava henkilöstö. EELA erotettiin MMM:stä erilliseksi tilivirastoksi 1.1.1995.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------