Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen ulkoinen arviointi (auditointi)

Ulkoisen arvioinnin (auditointi) käynnistyminen

Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) pyysi 9.2.2005 tarjouksia Tekesin sisäinen tarkastuksen (SITA) ulkoisesta arvioinnista (auditointi). Auditoinnissa tuli ottaa huomioon sisäisen tarkastuksen kansainvälisissä ammattistandardeissa (standardit) tarkoitetut vaatimukset [--1--]. Viisi tarjoajaa - pääosin tilintarkastusyhteisöjä - jätti tarjouksensa. Hankintapäätöksen yhteydessä Tekesin valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimillä oli mahdollisuus kommentoida asiakirjaa tarjousten vertailusta ja hankintapäätösesitystä. Tekesin pääjohtaja teki hankintapäätöksen 27.5.2005. Päätöksen mukaan auditointi hankitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:ltä.

Auditointi ja sen tulokset

Auditointiprosessia on kuvattu erillisessä asiakirjassa (29.5.2006). Tekijät haastattelivat 10 henkilöä, arvioivat SITA:n ohjeistusta ja työpapereita [--2--] ja pyysivät raporttiluonnoksesta kommentit SITA:n tarkastuspäälliköltä (10.11.2005). He esittelivät auditointiraportin Tekesin valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimin kokouksessa 9.12.2005.

Ulkoisen auditoinnin johtopäätös oli, että SITA noudattaa IIA:n ammattistandardeja. Ammattitaitoa ja resurssien hallintaa koskevien standardien osalta SITA:ssa oli kehitettävää. Puutteet eivät kuitenkaan muodostaneet estettä myönteiselle kokonaisarviolle [--3--]. SITA:lle tuli oikeus ja velvollisuus käyttää tarkastusraporteissaan mainintaa "Suoritettu ammattistandardien mukaisesti".

Jatkotoimenpiteet

Laadunvarmistusprosessi ei loppunut ulkoisen auditoinnin loppuraporttiin, sillä prosessiin kuului SITA:n vastine pääjohtajalle vastine auditointiraportista. Vastine sisältyy erilliseen sisäisen tarkastuksen kehittämissuunnitelmaan (5.1.2006).

Omat kommentit

SITA:sta tuli valtionhallinnon ensimmäinen sisäinen tarkastus, jonka oli todettu täyttävän The Insititute of Internal Auditors Inc:n (standardien) vaatimukset. Standardin 1312 täyttyminen oli yksi SITA:aa koskevista tavoitteistani, joita olin esittänyt Tekesin pääjohtajalle [--4--]. Tavoitteeni kokonaisuudessaan olivat korkeammalla.

Ulkoisessa auditoinnissa SITA ja Tekesin johto saivat pätevältä ammattilaiselta tietoa SITA toiminnasta ja kehittämistarpeista. Se sekä SITA:n jatkuva kehittäminen olivat omiaan lisäämään luottamusta SITA:aa kohtaan Tekesin sisällä. SITA:n sisällä näkemykset eivät olleet yhtä myönteisiä, vaan muutosvastarintaa oli vanhasta toimintavasta pois kasvamista kohtaan.

------

[--1--] Ulkoinen arviointi perustuu standardin 1312 vaatimukseen. The Insititute of Internal Auditors Inc oli antanut arvioinnista suosituksia myös standardia 1312 selittävässä käytännön ohjeessa (practice advisory) 1312-1 (External Assessment; tarkistettu 25.5.2004) sekä laadunarviointimanuaalissa (Quality Assessment Manual). Tarjousten tekijöiden odotettiin tutustuneen riittävästi mainittuihin asiakirjoihin ennen tarjouksen jättämistä.
[--2--] Materiaaliin kuului mm.
– Kuvio; Tekesin valvontajärjestelyt
– Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
– Sisäisen tarkastuksen työntekijät ja heidän tehtävänsä
– Sisäisen tarkastuksen laatuohjelmaa koskevat asiakirjat
– Sisäisen tarkastuksen yksikön tuloskorttiasiakirjoja
– Sisäisen tarkastuksen suunnitelmia
– Sisäisen tarkastuksen yksikön vuosiraportti 1.1.-31.12.2004
– Luettelo viimeisimmistä SITAn tarkastuksista
– Täytetty työpapereiden arviointilomake.
[--3--] Johtopäätös vastasi myös Tekesin pääjohtajan käsitystä: SITA:ssa ei ole isoja ongelmia, mutta kehitystarpeita on ja niistä on jo keskusteltu.
[--4--] Tämä oli yksi SITA:lle asetetuista tavoitteista, ks. alaviite [--6--] toisella sivulla

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Tarjouspyyntö
9.2.2005

Sopimus
29.6.2005

Auditointiprosessin kuvaus
29.5.2006

Sisäisen tarkastuksen kehittämissuunnitelma 2006
5.1.2006

-------