Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen kehittäminen toimintona

Lähtökohdat

Vuonna 2003 [--1--] Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäinen tarkastus (SITA) ei toiminut kuten sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit edellyttivät. Muutoksia tarvittiin ohjeistukseen, suunnitteluun, seurantaan ja toimintakulttuuriin. Viereinen kuvio havainnollistaa SITA:n kehittämisen viitekehystä [--2--].

SITA:n auditointi

SITA:n toiminnan vastaavuus standardien kanssa tarkastettiin standardien edellyttämässä ulkoisessa arvioinnissa.

Ohjesääntö

Tekesin sisäisen tarkastuksen ohjesääntö oli uudistettava, jotta sen perustaksi tulisivat standardien vaatimukset ja ylimmän johdon sisäistä valvontaa koskeva tilivelvollisuus [--3--], [--4--].

Tarkentavat ohjeet ja muut asiakirjat

SITA:n toimintaa systematisoitiin ja vakiinnutettiin ohjesääntöä tarkentavilla asiakirjoilla (mm. ohjeet, muistiot, lomakkeet).


RecFol Link Link Link Link Link
SITA:n kehittämisen viitekehys (2.9.2003)
Omat kommentit

Laadin Tekesin sisäisen tarkastuksen ohjesäännön vastaamaan mahdollisimman hyvin valtionhallinnon sisäistä tarkastusta koskevia säädöksiä ja ohjeita [--5--]. Muutoksessa tarvittiin määrätietoisuutta ja tuloksia, jotka vakuuttaisivat sekä pääjohtajan että SITA:n työntekijät muutoksen eduista [--6--].

Muutoksen toteutus vaati muutostarpeiden arviointia enemmän pääjohtajan kuin SITA:n edun näkökulmasta [--7--]. Vastakkain asettelu SITA:n ja Tekesin ylimmän johdon välillä piti saada päättymään. Tällöin oli tärkeää pohtia perusteet ratkaisuille niin, että ne hyväksyttäisiin SITA:ssa. Toimin sen mukaisesti, mihin sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit velvoittivat.

------

[--1--] Tekesin virallinen nimi vuonna 2003 oli "Teknologian kehittämiskeskus Tekes". Myöhemmin se muutettiin nimeksi "Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes".
[--2--] Viitekehyksessä oli paljon samaa kuin viitekehyksessä, joka muotoutui maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen kehittämisessä. Siitä kerrotaan toisella sivulla.
[--3--] Ohjesäännön valmistelun aikoihin valtiovarainministeriössä valmisteltiin sisäisen valvonnan tilivelvollisuutta toteuttavan johdon lausuman käyttöönottoa. Lausumasta säädettiin sittemmin talousarvioasetuksen 65 §:n (7.4.2004/254) 1 momentin 7) kohdassa
"Kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää: (29.12.2009/1786) ... arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma);"
[--4--] Todentavan aineiston hankkiminen [edellisessä alaviitteessä mainitun] sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman antamista varten määritteli osaltaan sisäisen tarkastuksen suunnittelua. Lausuman antamisessa avustaminen mainitaan aivan alussa SITA:sta laaditussa toimintokuvauksessa (10.12.2003). Kun uusi ohjesääntö (10.12.2003) astui voimaan 1.1.2004, se korvasi 23.3.2001 vahvistetun vastaavan ohjesäännön.
[--5--] Toisella sivulla mm.
– yksilöidään tarkemmin säädökset ja ohjeet, joihin tekstissä viitataan ja
– tarkastellaan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan antamia sisäisen tarkastuksen malliohjesääntöjä.
[--6--] SITA:sta tulisi valtionhallinnon ensimmäinen sisäinen tarkastus, joka täyttää sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien vaatimukset. Em. ammattistandardit ovat pitkään edellyttäneet, että pätevä ja riippumaton organisaation ulkopuolinen arvioija toteuttaa sisäisen tarkastuksen toiminnon arvioinnin vähintään kerran viidessä vuodessa. Lisäksi sisäisellä tarkastuksella tulee olla laadun varmistus- ja kehittämisohjelma, jonka tulokset raportoidaan organisaation ylimmälle johdolle ja hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen toiminnon voidaan todeta noudattavan sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ainoastaan, jos laadun varmistus- ja kehittämisohjelman tulokset [ml. ulkoinen arviointi] tukevat toteamusta. Ks. ominaisuusstandardit 1312, 1320 ja 1321.
[--7--] Tekes kasvoi voimakkaasti, mutta kaiken keskellä pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara pystyi perehtymään laatimiini raportteihin ja muihin asiakirjoihin hämmästyttävällä tavalla. Saavutetut tulokset jo sinänsä kannustivat. Mutta enemmän saavuttamiseen rohkaisi myös se arvostus, jota Saarnivaara osoitti tuloksellista työtä kohtaan.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö 10.12.2003 (tarkistettu 22.12.2006)

Ohjesäännön; perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003 ja 28.11.2006

Sisäisen tarkastuksen toimintokuvaus
10.12.2003

-------

Talousarvioasetuksen 70 §

Lisäsivut

Ohjesääntöä tarkentavat asiakirjat

Ulkoinen arviointi
(2005)

Tuloskortti (BSC)

Laadunhallinta

Suunnittelu

Tarkastuksen annettujen suositusten seuranta