Sisäisen tarkastuksen ohjeet (VTV)

Valtionhallinnon sisäistä tarkastusta koskevat säädökset ja ohjeet

Sisäisen tarkastuksen määritelmää ja oikeudellisia puitteita valtion viraston ja laitoksen sisäisen tarkastuksen järjestämiselle on käsitelty toisella sivulla.

Kun Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) perustettiin sisäinen tarkastus vuonna 2001, tuolloin voimassa oli talousarvioasetus, jonka (70 §) mukaan sisäisen tarkastuksen
– tuli varmistaa sisäisen valvonnan menettelyjen asianmukaisuutta ja riittävyyttä [--1--]
– tuli selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät
– järjestämisessä tuli ottaa huomioon sisäistä tarkastusta koskevat yleiset standardit ja suositukset
– menettelyistä ja asemasta tuli antaa määräykset viraston itse vahvistamassa sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

VTV:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntö

Sain pääjohtaja Tapio Leskiseltä tehtäväksi laatia sisäisen tarkastuksen ohjesäännön. Se valmistui 08.06.2001 nimellä "Sisäisen tarkastuksen ohjeet". Niissä oli pyritty ottamaan huomioon voimassa olleet säännökset, standardit ja suositukset, jotka koskivat sisäistä tarkastusta [--2--]. Sisäisen tarkastuksen järjestämistä VTV:hen puolsi ensisijaisesti riskit, jotka liittyvät toiminnan sisältöön, eivät niinkään talouden ja toiminnan laajuus ja niihin liittyvät riskit. Toiminnan sisällön osalta viittaan organisaatioriskin hallintaan, joka mainitaan toisella sivulla.

VTV:n sisäisen tarkastuksen ohjesääntö vs. malliohjesääntö (2009)

Alla esitetään, mitkä ovat olennaisimmat erot VTV:n vuodelta 2001 olevan ohjesäännön (VTV 2001) ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan vuonna 2019 [suosituksena] antaman sisäisen tarkastuksen malliohjesäännön välillä [--3--].

VTV 2001Suositus 2009
Sisäisen tarkastuksen tarkoitus / tehtävä
Talousarvioasetuksen (263/2000) 70 §: auttaa pääjohtajaa varmistamaan sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys. Ei viittausta talousarvion säännöksiin, vaan The Insititute of Internal Auditors'n (IIA) sisäisen tarkastuksen määritelmä.
Sisäisen tarkastuksen kohdeasiat ja toimivalta
VTV:n sisäiset asiat (talous ja toiminta), niihin rajoittuen. Myös [hallinnonalan] toiminnot, joihin on valvontavelvoite ja -oikeus.
Yhteistyö ulkoisen tarkastuksen kanssa
Sisäisen tarkastajan toimittava yhteistyössä tilintarkastajan kanssa mm. tarpeettoman päällekkäisen työn välttämiseksi. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon tilintarkastajien suunnitelmat. VTV saa tarkastusraportin tai sen tiivistelmän tiedoksi.
Asema, konsultointi; tarkastustoiminnon laadunvarmistus
Ei määräyksiä. Viittaus työjärjestykseen asemasta, määräykset konsultoinnista, laadun itsearvioinnista ja siitä, että voidaan teettää ulkoinen arviointi.

Omat kommentit

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen malliohjesäännössä
– ei oteta huomioon sisäisen tarkastuksen tehtäviä, joista säädetään talousarvioasetuksessa [--4--].
– sisäiselle tarkastukselle annettu yleinen tarkastusoikeus muihin viranomaisiin on lain vastainen [--5--]
– ei oteta huomioon riittävästi toimenpidestandardia 2050 (Coordination and Reliance) [--6--]
– ei oteta huomioon riittävästi ominaisuusstandardia 1312 (External Assessments) [--6--].

Koska VTV:stä annetun lain (676/2000) 20 §:n mukaan VTV:n sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista oli määrättävä työjärjestyksessä, sisäisen tarkastuksen ohjeissa ei määrätty sisäisen tarkastuksen organisatorisesta asemasta. Jos sisäinen tarkastus ei toimi konsulttina, ohjesääntöön ei tarvita konsultointia koskevaa määräystä. Jos ohjesäännön mukaan sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja, siihen kuuluu myös ulkoinen laadunarviointi [--7--].

Lisäksi huomattakoon, että sisäisen valvonnan kautta [talousarvioasetuksen 69 b §:n (1786/2009) mukaan] sisäisellä tarkastuksella on yhteys taloussäännön määräyksiin. Taloussäännön laatimistehtävä on vaativa, kun sillä on tarkoitus vaikuttaa sisäisen valvonnan komponentteihin (components) [--8--] ja kaikkeen viraston omaan ja sen vastuulla olevaan toimintaan, riskienhallinta mukaan lukien talousarvioasetuksen 65 § (254/2004) ja 69 § (263/2000) mukaisesti. Yleensä taloussäännössä määrätään pääasiassa taloudenhoidon kontrolleista [--8--] ja [--9--].

------

[--1--] Sisäinen tarkastus tuli järjestää, jos siihen oli perusteltua tarvetta sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta, jotka mainitaan talousarvioasetuksen (263/2000) 69 ja 69 a §:ssä.
[--2--] Talousarvioasetuksen 70 §:n lisäksi sisäisestä tarkastuksesta ei ollut muita säännöksiä ja ohjeita, jotka olisivat koskeneet VTV:tä. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä oli kuitenkin säädetty epäsuorasti säännöksillä, jotka koskivat sisäistä valvontaa ja VTV:n taloussääntöä.
Ennen kuin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta perustettiin, oli epäselvää, mitä ovat sisäistä tarkastusta koskevat suositukset - varsinkin kun suositukset ja standardit mainitaan erikseen. Nyt tällaisina suosituksina voidaan pitää neuvottelukunnan julkaisuja, joita on mm. valtiovarainministeriön sivulla "sisäinen tarkastus".
[--3--] Olennaisia eroja ei ole seuraavissa asioissa: suhde sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin ja eettisiin sääntöihin; suunnittelu; varsinainen tarkastustyö ja sen laadunvarmistus; raportointi; suositukset ja niiden seuranta; muu raportointi; dokumentointi
[--4--] Esimerkiksi Teknologian ja Innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen ohjesääntöön (10733/01/03) sisällytin myös tehtäviä, jotka liittyivät talousarvioasetuksen 65 § (254/2004) 7-kohdassa mainittuun sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumaan. Pidin niitä Tekesin ylimmän johdon näkökulmasta tärkeinä.
[--5--] Sisäisellä tarkastukselle ei ole oikeutta edes oman hallinnonalansa virastojen tarkastamiseen muutoin kuin lailla säätämällä. Asiasta on säädetty talousarviolain 24 d §:ssä (Yhteistyö ja virka-apu) ja ja 24 g §:ssä (Tietojensaantioikeus). Lain HE 56/2003 vp, s. 65 perusteluista ilmenee, että tällöin on otettava huomioon hallintolain 6 §:ssä säädetty tarkoitussidonnaisuuden periaate. Erikseen on säädetty mm. tarkastusoikeudesta, joka liittyy EU-varojen käyttöön Suomessa, mm. laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014), mutta tällöin kysymys on substanssitoimintona tehtävästä tarkastuksesta.
[--6--] Ks. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) (2017)
[--7--] Tietääkseni VTV:ssä ei tehty sisäisen tarkastuksen ulkoista laadunarviointia.
[--8--] Ks. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO): Internal Control - Integrated Framework (2013), Executive Summary, s. 8 (Effective Internal Control)
– s. 4-5: Components: Control Environment; Risk Assessment; Control Activities; Information and Communication; Monitoring Activities
[--9--] The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance (2017), Executive Summary,
– s. 3: "Enterprise risk management addresses more than internal control. It also addresses other topics such as strategy-setting, governance, communicating with stakeholders, and measuring performance. Its principles apply at all levels of the organization and across all functions."
– s. 6: Components: Governance and Culture; Strategy and Objective-Setting; Performance; Review and Revision; Information, Communication, and Reporting

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

VTV:n sisäisen tarkastuksen ohjeet
08.06.2001

-------

Sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö
Suositus 2019