Taustaa: Valtiontalouden tarkastusviraston sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen määritelmä

Sisäinen tarkastus on määritelty eri yhteyksissä eri tavalla. The Insititute of Internal Auditors'n (IIA) määritelmä korostaa sisäisen tarkastuksen
– riippumattomuutta ja objektiivisuutta
– varmentavaa ja konsultoivaa luonnetta
– lisäarvoa organisaation toiminnalle ja sen tavoitteiden saavuttamiselle
– systemaattista kurinalaista lähestymistapaa riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arvioimisessa ja parantamisessa.

Valtionhallintoa koskevat säännökset ja ohjeet sisäisestä tarkastuksesta

Vastuu sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämistä kuuluu säädösten mukaan valtion viraston ja laitoksen johdolle. Jos sisäisen valvonnan järjestelyillä ei saada aikaan asianmukaista ja riittävää sisäistä valvontaa, johdon tulee harkita avukseen sisäistä tarkastusta. Tämä oli lähtökohta jo Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuoden 1993 vuositilintarkastusohjeessa [--1--] ja myöhemminkin [--2--].

Talousarvioasetus (1042/1996; 70 §) on edellyttänyt 1997 lähtien, että määräykset sisäisestä tarkastuksesta otetaan taloussääntöön tai sisäisen tarkastuksen ohjesääntöön. Tarkastus koskisi kirjanpidon, muun laskentatoimen, maksuliikkeen ja varallisuuden hoidon sekä muiden varainsiirto- ja -hallintajärjestelmien sisäisiä varmistus-, tarkkailu- ja raportointijärjestelmiä. Sittemmin säännöstä tarkistettiin (263/2000): sisäisen tarkastuksen tehtävä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. VTV:llä oli oikeuden osallistua tilivirastojen sisäisen tarkastuksen kehittämiseen 1.6-1988 - 5.3.2000 [--3--].

Asetusmuutoksella (254/2004; 71 §) luotiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta valtiovarainministeriöön (VM) [--4--]. Sille tuli muiden tehtävien ohella lukuisia sisäistä tarkastusta koskevia tehtäviä, mm.
– "seurata ja arvioida sisäisen tarkastuksen järjestämisen tilaa, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta, hyödyntämistä johtamisessa ja ohjauksessa sekä sisäisen tarkastuksen menetelmiä ja yleistä kehitystä samoin kuin tehdä aloitteita sisäisen tarkastuksen ja sen hyödyntämisen kehittämiseksi;"
– "järjestää eri virastojen ja laitosten sisäisen tarkastuksen yhteistyötä ja sovittaa tarpeen mukaan yhteen eri virastojen ja laitosten sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tulosten hyödyntämistä".

Neuvottelukunnan sivulta ilmenee, miten se on hoitanut tehtäväänsä. Valtiovarainministeriön sivulle "sisäinen tarkastus" on koottu neuvottelukunnan työn tuloksia, mm. sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö (2019) [--5--] ja muistio (2020) sisäisen tarkastuksen asemasta. Neuvottelukunta on antanut myös sisäisen valvonnan arviointikehikkoja [--6--]. Näitä arviointikehikoita käyttäen myös VTV on arvioinut sisäistä valvontaansa ja antanut siitä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tilinpäätöksissään [--7--].

Sisäinen tarkastus ylimmissä tarkastusviranomaisissa

The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) suosittelee ylimmille tarkastusviranomaisille, joihin myös VTV kuuluu, harkittavaksi sisäistä tarkastusta: objektiivinen sisäisen tarkastuksen toiminto voi täydentää SAI:n organisaatioriskin hallintaa [--8--].

VTV:n sisäisen tarkastuksen ensimmäiset ohjeet annettiin 8.6.2001. Sen perusteella tehdyistä tarkastuksista kerrotaan toisella sivulla.

------

[--1--] Valtiontalouden tarkastusvirasto: Vuositilintarkastusohje (1993), kohta 4.3.3. (Sisäinen tarkastus).
[--2--] Ks. Erikoistutkija Matti Mattila, VTV: muistio "Sisäisen tarkastuksen perustamisessa huomioon otettavaa."
[--3--] VTV ei tätä oikeutta käyttänyt ja asianomainen säännös poistettiin talousarvioasetuksesta tarpeettomana 6.3.2000 lukien asetuksen muutoksella (263/2000). Kysymys oli 1992 uudistetun talousarvioasetuksen (1243/1992) 71 §:n kumoamisesta. (Ks. toisella sivulla esitetyt "Omat kommentit")
[--4--] VTV:llä on ollut edustaja sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnassa ja sen sisäisen tarkastuksen jaostossa. Olen toiminut jäsenenä viimeksi mainitussa.
[--5--] Aikaisempi sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö on vuodelta 2007, pdf-asiakirjana tässä.
[--6--] Ensimmäinen arviointikehikko: "Valtionhallinnon hyvä käytäntö ja sen toteutumisen arviointi" (2005)
[--7--] Virastojen ja laitosten tulee julkaista tilinpäätöksensä. Tätä sivua laadittaessa viimeisin VTV:n sivulla ollut tilinpäätös oli vuodelta 2018.
[--8--] Ks. ISSAI 12, nyttemmin INTOSAI P-12 (The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions - making a difference to the lives of citizens), Principle 9 (Ensuring good governance of SAIs).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

VTV: Sisäisen tarkastuksen perustamisessa huomioon otettavaa
9.3.1999
VM: Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta - Valtionhallinnon hyvä käytäntö ja sen toteutumisen arviointi
20.12.2005
VM: Viraston sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö
22.3.2007
VM: Viraston sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö
2020
Muistio sisäisen tarkatukseb asemasta
2020

-------

VTV:n sisäisen tarkastuksen ohjeet
8.6.2001