Valtiontalouden tarkastusviraston sisäinen tarkastus 2001-2002

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pieni tilivirasto. Vuonna 2001 (suluissa 2000 luvut) sen kulut olivat 48,7 (45,7) miljoonaa markkaa (Mmk), joista palkat 37,1 (34,8) Mmk, hankinnat 7,1 (7,1) Mmk ja vuokrakulut 4,5 (3,8) Mmk. Tulot olivat vain noin 500 (5.500) mk.

Tarkastustuloksia vuodelta 2001

Tein muutaman päivän sisäistä tarkastusta jo ennen kuin valmistelin sisäisen tarkastuksen ohjesäännön. Vasemmalla olevassa taulukossa ovat tulokset, jotka raportoin 9.5.2001.

Taulukon "RAP"-sarakkeessa kerrotaan raportin päivämäärä, "SUOSITUS"-sarakkeessa suositus ja "TILA"-sarakkeessa suosituksen toteutustilanne heinäkuussa 2001. Koodit "K" (Kyllä) ja "E" (Ei) kertovat, ovatko korjaavat toimet tehty. Koodin jäljessä merkintä "+" tarkoittaa, että korjaavat toimet on aloitettu ja "-", että ne ovat enemmän toteutettu kuin toteuttamatta.

Sisäinen tarkastus antoi jo 2001 suosituksen ryhtyä VTV:ssä korjaaviin toimiin Finnair Plus - etuuspisteiden ohjeistuksen ja menettelytapojen osalta. Reilut kuukautta myöhemmin arvioin, että korjaavat toimet oli toteutettu vähintään 50 prosenttisesti (Kirje annettu; viittaus siihen uuteen taloussääntöön) [--1--] .

Tarkastussuunnitelmat ja -ohjelmat

Sisäisen tarkastuksen ohjeiden mukaan vuosittaisen tarkastussuunnitelman tuli perustua riittävässä laajuudessa tehtyyn toimintojen ja niiden riskien sekä pääjohtajan toivomusten selvittämiseen. Toiminnot selvitin kehittämälläni tavalla [--2--] kirjanpidon tilitapahtumien perusteella. Täydensin selvitystä työaikatietojen perusteella, koska VTV:ssä [asiantuntijavirastona] on paljon toimintoja, jotka eivät näy rahavirtojen kautta. Pyysin ja riskien arviointiin apua kohdeasioista vastaavilta virkamiehiltä tiedostaen, että vastuu riskiarvioista on kokonaan minulla itselläni. Kysyin pääjohtajalta (Tapio Leskinen), mitä hän halusi ottaa tarkastettavaksi.

Tarkastuksen kohdeasiat liittyivät enimmäkseen taloushallintoon, mm. taloushallinnon henkilöstön vähäisyyden huomioon ottaminen, ohjeistuksen ajantasaisuus, järjestelmät ja lähiverkko, sekalaiset tuotot [--3--], hankinnat ja tarkastussuunnitelmaa laadittaessa havaitut poikkeamat. Lisäksi oli tarkastettava annettujen suositusten toteutumista. Jokaista toimeksiantoa varten oli tarkastusohjelma, jossa yksilöitiin tarkastustoimet (esimerkki).

Omat kommentit

Ennen VTV:tä olin toiminut maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) rakentamani sisäisen tarkastustoiminnon päällikkönä [--4--]. VTV:ssä toimin sisäisenä tarkastajana, joka oli suorittanut CIA-tutkinnon. Tutkinnosta on hyötyä, vaikka Tapio Leskisen jälkeiset VTV:n pääjohtajat eivät sen jälkeen valinneetkaan VTV:n sisäisiksi tarkastajiksi sisäisen tarkastuksen ammattitutkintoja suorittaneita [--5--].

Tärkeä asia suositusten seurannassa on varmistaa, onko todellisia korjaavia toimia tehty. Asiasta varmistuminen edellyttää aina jonkin verran tarkastustoimenpiteitä. Ei ole harvinaista, että korjaavista toimista vastuulliset ilmoittavat korjaavien toimien suunnitelmistaan, mutta jättävät korjaavat toimenpiteet tekemättä. Tästä syystä olen suhtautunut vakavasti siihen, ovatko korjaavat toimet todellisia vai eivät.

Tietoni VTV:n sisäisestä tarkastuksesta rajoittuvat sen alkuaikoihin. Se mitä olen kirjoittanut nyt, 20 vuotta myöhemmin, kuvaa vain VTV:n sisäisen tarkastuksen lähtötason.

Vuosina 2001-2003 käyttämäni henkilötyöpäivien yhteismäärä VTV:n sisäiseen tarkastukseen oli 23,5 (sisältäen sisäisen tarkastuksen ohjesäännön ja tarkastussuunnitelmien laatimisen).

------

[--1--] VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikaria vastaan nostettiin syyte virkamatkoilta vuosina 2016–2020 kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen vuosina 2018–2020. Sitä ennen eduskunta oli irtisanonut hänet pääjohtajan virasta 30.6.2021. VTV:n sisäinen tarkastus oli siis kiinnittänyt korjaavien toimenpiteiden tarpeeseen huomiota jo noin 15 vuotta ennen Yli-Viikarin viralta panoa.
[--2--] Kokeilin kehittämääni menetelmää jo Maanmittaushallituksen vuoden 1991 tilintarkastuksessa (ks. tarkastuksen esittelysivun alaviite [--4--]). Menetelmää kuvataan muistiossa ATK-avusteisen tilintarkastuksen kehittämisestä (16.8.1994; 4.3.1 Sisäisen tarkkailun tarkastus) ja VTV:n vuositilintarkastusohjeessa 1999: 3.1.1 Tarkastettavien toimintojen tunnistaminen).
[--3--] Sekalaisia tuottoja ovat mm. sairausvakuutuslain mukaiset palautukset. Niillä on yhteys työntekijän sairausjakson pituuteen. Palautuksien odotettavuutta voidaan siten arvioida mm. työaikakirjanpidon tietojen perusteella.
[--4--] Toimin MMM:n sisäisen tarkastuksen päällikkönä 1.1.1995-31.5.1998 ja Tekesin sisäisen tarkastuksen päällikkönä 1.7.2003-31.12.2007.
[--5--] Pääjohtajat Tuomas Pöysti ja Tytti Yli-Viikari valitsivat sisäisen tarkastajan tehtävään VTV:n työntekijöitä, joilta puuttuivat alan ammattitutkinnot (CIA, CISA) ja kokemus sisäisestä tarkastuksesta, vaikka VTV:ssä oli samaan aikaan nuo ammattitutkinnot suorittaneita työntekijöitä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Taustaa
Ohjeet

Asiakirjat

Esimerkki tarkastusohjelmasta
31.5.2001

-------