Maanmittaushallituksen vuoden 1991 tilintarkastus [VTV 55/53/92]

Maanmittauslaitoksen (MML) toiminta-ajatuksena oli huolehtia kiinteistöjärjestelmästä, yleisistä kartastotöistä sekä kiinteistötietoja koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä" [--1--]. Tilivirastona Maanmittaushallitus (MMH) kuuluivat MML eli Maanmittaushallitus ja maamittauspiirit. Vuoden 1991 tulo- ja menoarviossa maanmittaushallinnon tuloiksi budjetoitiin 162,5 miljoonaa markkaa (Mmk), toimintamenoiksi 491,0 Mmk ja valtionavustuksiksi 30,0 Mmk. MMH kuului niihin 12 ensimmäiseen tilivirastoon, joihin alettiin soveltaa tulosbudjetointia.

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti sisäisen tarkastuksen toiminnan arvioinnin, riskialttiiden ja merkittävien toimintaketjujen kartoituksen ja MMH:n ATK-keskuksen tekemien oikaisukirjausten tarkastuksen. Tarkastuspäivistä tulosohjausasioihin kohdistui noin kolmannes (ks. tarkastussuunnitelma).

HavainnotKannanotot
– Sisäisen tarkastuksen toimintaedellytykset ovat asianmukaiset. Sisäinen tarkastus on tarkastanut keskeisimpien toimintoketjujen sisäistä tarkkailua.
– ATK-keskuksen oikaisukirjauksille, jotka valitsin tarkastettavaksi riskin ja taloudellisen merkittäväyytensä perusteella, oli olemassa asianmukaiset perusteet.
– Kirjanpidon ja maksuliikkeen sekä tilinpäätöksen tarkastuksessa havaitut puutteet ilmenevät annetuista huomautuksista.
– Tulostavoiteasetantaa koskevat asiat, joiden johdosta tilintarkastuskertomuksessa on kannanotto, ilmenevät 8.2.1992 päivätystä väliraportista.
– VTV pyysi 19.2.1992 (55/53/92) em. väliraportista valtiovarainministeriön lausunnon; se otettiin huomioon tarkastuskertomuksessa.
– Toiminnan tuloksia koskevat asiat, joiden johdosta tilintarkastuskertomuksessa on kannanotto, ilmenevät 14.4.1992 päivätystä väliraportista.
Riittävällä varmuudella annetut kannaotot:
– Talousarviota on noudatettu.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannaotot:
– Sisäisessä valvonnassa on vähäisiä puutteita.
– Tilinpäätös on oikein johdettu kirjanpidosta, eikä päämaksupisteen tase-erissä ole huomautettavaa.
– On tärkeää asettaa vaikuttavuustavoitteita esimerkiksi kiinteistöjärjestelmän käytön tehostamiselle.
– Tulosohjattuna virastona MMH:n pyrkimykset kartasto- ja tietopalvelutehtävien ja tietojen maksullisuuden suhteen ovat oikeansuuntaisia.
– Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden tulisi koskea yksittäisten suoritteiden sijasta suurempia kokonaisuuksia, jos asiat painottuvat muutoin merkitystään vastaamattomasti.
– Lisätietona maa- ja metsätalousministeriölle tulosohjaajana esitetään joitakin asioita (mm. tietoa suoritetuotannosta ja tuottavuus- ja taloudellisuustunnuslukujen laskemisesta).

Tarkastuksen vaikutukset

Seuraavat asiat tiedetään
– MML muutti toimintajatuksensa muotoon "Tietoa Maasta" ja vuonna 2020 muotoon "Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta".
– Tulostavoitteiden asettamista alettiin kehittää.
– Ymmärrys kiinteistöjärjestelmän ja paikkatiedon merkityksestä parani [--2--].
– MML korjasi asioita, joista oli huomautettu.

Omat kommentit

Tarkastuskertomus olisi voinut olla paremmin laadittu. Siitä olisi voinut yhtäältä jättää pois asioita ja toisaalta ottaa siihen asioita, joita jäi väliraportteihin. Sama koskee väliraportteja [--3--].

Tarkastuksessa käytin IDEA-tilintarkastusohjelmistoa ensimmäisen kerran [--4--].

Tarkastukseen meni 76,0 työpäivää (suunnitelma 73,5).

------

[--1--] Lähde: Maanmittauslaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma ja tulo- ja menoarvioehdotus 1992-1995, s.1.
[--2--] Paikkatiedot ovat erittäin tärkeitä mm. avoimen tiedon kannalta, ks. MML:n yhteenveto ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vuodelta 2007 (voimaan tulo 15.5.2009).
[--3--] Puutteet liittyvät sisäiseen laadunvalvontaan: kun tarkastus koskee monimutkaisia ​​ja tärkeitä asioita, laadunvalvonnan tulisi olla intensiivistä ennen raportin antamista. Lähde: ISSAI 140 (Quality Control for SAIs).
[--4--] Tässä vaiheessa IDEA:n käyttöni ei ollut vielä kovin edistynyttä:
– laskin kirjanpidon tilitapahtumista summat, jotka täsmäytin tilinpäätöksen lukuihin (tilinpäätöksen johtaminen kirjanpidosta).
– selvitin toimintaketjut, joissa rahan käyttö (menot) tai perintä (tulot) olivat suurimmat.
– laskin kirjanpidon tilien ja tiliyhdistelmien (esim. vastuualue + tehtävä + tulolaji) kirjausten luku- ja rahamäärät.
– selvitin suurimmat oikaisu- ja muut epäilyttävät kirjaukset [ja paperitositteista se, mistä kirjauksissa oli kysymys].
– selvitin tositesarjan aukot.
– etsin esim. kirjauksen rahamäärän ja/tai selitteen tiedon perusteella mm. alkuperäisiä kirjauksia, joita oli oikaistu.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
2.7.1992

Huomautukset
27.4.1992

[Väliraportit]

Tavoiteasettelun perusteet
8.2.1992

Toiminnan tulokset
14.4.1992

***
Tarkastussuunnitelma

-------