Maatilahallituksen vuoden 1991 tilintarkastus [VTV 266/53/91]

Maatilahallituksen (MTH) tehtävänä on huolehtia maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittämisestä ja niiden sopeuttamisesta yhteiskunnan kehitykseen. Tilivirastoon kuuluvat MTH (päämaksupiste), maaseutupiirit, useita laitoksia ja Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA) [--1--]. Tiliviraston tuloiksi vuodelle 1991 budjetoitiin 634,9 miljoonaa markkaa (Mmk) ja menoiksi 9.523,7 Mmk [--2--].

Tarkastuksen harkinnanvarainen osa käsitti sisäisen tarkastuksen toiminnan arvioinnin ja palkkausten (noin 112,0 Mmk) toimintaketjun tarkastuksen. Tarkastuspäivistä tulosohjausasioihin kohdistui noin kolmannes (ks. tarkastussuunnitelma).

HavainnotKannanotot
– Sisäinen tarkastus toimii hallinto-osaston taloushallinnon yhtenä jaoksena, eikä eivätkä sen toimintaedellytykset muutoinkaan ole asianmukaiset [--3--].
– Palkkausten toimintaketjun sisäisessä tarkkailussa ei ollut merkittäviä puutteita, mutta VMTL:n [--1--] eräät virkajärjestelyt eivät olleet täysin virkamiesasetuksen mukaisia.
– Tulostavoiteasetantaa ja toiminan tuloksia koskevat asiat, joiden johdosta tilintarkastuskertomuksessa on kannanotto, ilmenevät 12.11.1991 päivätystä väliraportista.
– VTV pyysi 12.11.1991 (266/53/91) em. väliraportista valtiovarainministeriön lausunnon; se otettiin huomioon tarkastuskertomuksessa.
Riittävällä varmuudella annetut kannaotot:
– Talousarviota on noudatettu.
Rajoitetulla varmuudella annetut kannaotot:
– Sisäisessä valvonnassa on vähäisiä puutteita.
– Maatilahallinnon toiminnan vaikuttavuus ja tavoiteasettelu edellyttävät, että tuottavuus-, taloudellisuus-, käsittelyaika- yms. tavoitteet ovat alisteisia vaikuttavuusnäkökohdille [että säädösten toimeenpanossa päästään säädöksissä tavoitetluihin vaikutuksiin].
– Lisätietona maa- ja metsätalousministeriölle tulosohjaajana tarkastuskertomuksessa esitetään joitakin asioita (mm. eräs taloudellisuustavoite sekä eräiden käsittelyaikojen laskenta).

Tarkastuksen vaikutukset

Seuraavat asiat tiedetään:
– Tulosohjauksen kehittämiseksi selkeytettiin maatilahallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön välistä työn- ja vastuujakoa [--4--].
– Alettiin kiinnittää enemmän huomiota vaikuttavuustavoitteisiin ja tulostavoitteiden hierarkkaan [--5--].
– VTV teki valtiovarainministeriölle aloitteen ns. siirtomenojen kohdentamisesta tilinpäätöksessä [--6--].

Omat kommentit

Kuten MMH:n tilintarkastuksessa, myös tässä tarkastuksessa perinteistä tilintarkastustyötä helpottivat tietokoneavusteiset tarkastustekniikat.

Tarkastukseen meni 97,5 työpäivää (suunnitelma 95,0).

------

[--1--] Laitokset: Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos (VMTL), Valtion siementarkastuslaitos (VSTL) ja Valtion maatalouskemian laitos.
[--2--] Merkittävimmät tulot olivat maataloustuottajilta perittyjä markkinoimismaksuja (480 Mmk). Merkittävimmät menot olivat maataloustuotteiden hintatukea (4.127,5 Mmk) sekä vientitukea ja tuotannon tasapainottamismenoja (3.982,0 Mmk). MTH ei käyttänyt kaikkia em. määrärahoja, vaan niitä käytti myös mm. kauppa- ja teollisuusministeriö, ks. tarkastuskertomuksen maitotaloustuotteiden ja viljanvientituesta.
[--3--] Vaikka jaoksessa oli kuusi henkilöä, [muutoinkaan kuin asemansa puolesta] sen edellytyksiä tehdä sisäistä tarkastusta ei voinut pitää hyvinä.
[--4--] Maatilahallitus keskusvirastona lakkautettiin 1.1.1993 lailla maaseutuelinkeinohallinnosta (1199/1992). Tuon lain perustelujen mukaan 1992 vp - HE 191 muutoksen tarkoituksena oli mm. luoda riittävät edellytykset toiminta- ja tulostavoitteisiin perustuvalle maa- ja metsätalousministeriön ja sen alaisen maaseutuelinkeinohallinnon johtamiselle ja ohjaukselle.
[--5--] Lähdin siitä, että MTH:n toiminnan vaikuttavuutta tulisi arvioida ensisijaisesti sen perusteella, tekeekö MTH oikeita ratkaisuja, kun se suorittaa säädettyjä tehtäviään: esimerkiksi saako MTH aikaan maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 1 ยง:n tavoitteiden mukaisia vaikutuksia. Valtiovarainministeriö katsoi, että tavoiteltavia vaikutuksia ei ole saatu aikaan esimerkiksi maatilatalouden kehittämisrahastosta annetuilla lainoilla, koska niilltä ei ole pystytty laskemaan maatalousmaan hintaa (kertomus, s. 5-6).
[--6--] VTV:n aloite
[--7--] Tilintarkastuksen kohdeasiat kerrotaan sivulla Tilintarkastukset (VUOTI).

Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
3.9.1992

Väliraportit:
Tavoiteasettelun perusteet
12.11.1991

***
Tarkastussuunnitelma

-------