Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen suunnittelu

Lausumalähtöisyys

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) suunnittelu perustui sisäisen tarkastuksen ohjesääntöön (28.11.2003). SITA:n tehtävä on selvittää, ovatko päämäärien saavuttamisen ja tilivelvollisuuksien kannalta olennaiset hallinto- ja valvontajärjestelyt asianmukaiset. Tehtävässä hankitut tiedot muodostavat osaltaan perustaa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumalle, jonka Tekesin johto antaa vuosittain. Lisäksi SITA suorittaa muut tehtävät, jotka soveltuvat sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien (standardit) mukaisesti toimivalle sisäiselle tarkastukselle [--1--].

SITA:n lähtökohta on varmistaa, että Tekesin johdolla on COSO-raportissa tarkoitetulla tavalla [--2--] edellytykset antaa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma. Tarkastussuunnittelun näkökulmasta tätä havainnollistaa kuvio 1 ja toiminnan suunnittelun näkökulmasta kuvio 2, joka taas kytkeytyy kokonaisuuteen, jota havainnollistaa kuvio 3.


Kuvio 2


Kuvio 1


Kuvio 3
Kehityskulkuja

Kun SITA suorittaa sekä toimintasuunnitelmaan sisältyviä että pääjohtajalta tulevia toimeksiantoja, toimeksiantojen käsittelyssä ja toteutuksessa tarvitaan joustavuutta [--3--]. Pyrkimys lisätä SITA:n vaikuttavuutta ja muuta tuloksellisuutta johti mm. seuraaviin käytäntöihin:
– Tekesin valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimin (tarkastusvaliokunta) osallistumista tarkastusten suuntaamisessa lisättiin [--4--].
– SITA:n tarkastussuunnitelma laadittiin vasta, kun Tekesin muiden toimintojen suunnitelmat tiedettiin ja suunnitelmien riskejä oli arvioitu [--5--].
– SITA:n toimintasuunnitelmaa arvioitiin ja tarvittaessa tarkistettiin kalenterivuoden aikana [--6--].
– Tarkastusten toteutuksessa korostui huolellinen suunnittelu [--7--].
– Riittävien asianmukaisten resurssien varmistamiseksi SITA aloitti tarkastuspalvelujen ostot [--8--].

Omat kommentit

On tärkeämpää tarkastaa oikeita asioita kuin tarkastaa esimerkiksi asioita, joita ei ole ennen tarkastettu tai joita olisi tarkastajien omasta mielestä kiinnostavaa tarkastaa.

------

[--1--] Tehtävät mainitaan tarkemmin sisäisen tarkastuksen ohjesäännön kohdassa 1.1 (01.01.2007)
[--2--] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal Control - Integrated Framework (1992):
"When internal control is determined to be effective in each of the three categories of objectives (operations, reporting, and compliance), management and the board of directors have reasonable assurance, relative to the application within the entity structure, that the organization:
– Understands the extent to which operations are managed effectively and efficiently.
– Prepares reliable reports.
– Complies with applicable laws and regulations."
[--3--] SITA:n ensisijainen kohde ovat Tekesin ydinprosessien ja ohjaus- ja tukitoimintojen hallinnon ja valvonnan asianmukaisuus - ja siihen liittyen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu. Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös vaatimukset SITA:n riippumattomuudesta ja objektiivisuudesta. Tehtäville annetaan suunnittelussa toteutusprioriteetti, mutta ennakoimaton tehtävä saattaa saada useita muita tehtäviä suuremman prioriteetin.
[--4--] Asiasta on enemmän toisella sivulla.
[--5--] Tällä pyrittiin siihen, että tarkastuksen kohdeasiat ovat ajankohtaisia ja että SITA tukee Tekesin johtoa ohjesääntönsä 1 ยง:n kirjaimen ja hengen mukaisesti.
[--6--] Puhutaan ns. rullaavasta suunnittelusta.
[--7--] Asiasta on enemmän toisella sivulla.
[--8--] Tarkastuspalveluja hankittiin:
– tietojärjestelmätarkastuksiin
– väärinkäytösriskejä ja väärinkäytöksiä koskeviin tarkastuksiin
– (EY) N:o 1260/1999 artiklan 38 kohdan 1 alakohdassa f) tarkoitetun tukitoimen päättyessä annettavan lausuman valmistelussa
– Komission asetuksessa 438/2000 (EY) tarkoitetun hallinto- ja valvontajärjestelmän asianmukaisuuden tarkastuksessa [Tekesin osalta]
– toistaiseksi määrittelemättömiä sisäisen tarkastuksen tehtäviä, jotka tehdään standardienmukaisesti.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat


SITA:n ohjesääntö perusteluineen
28.11.2003

-------

Lisäsivut

Tarkastusvaliokunta sisäisen tarkastuksen suuntaamisessa

Sisäisen tarkastustoiminnan suunnittelu

Sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen suunnittelu