Teknologian kehittämiskeskus Tekesin Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi (Tarkastusvaliokunta)

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi

Teknologian kehittämiskeskus Tekesiin (Tekes) perustettiin Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi, joka vastasi tarkastusvaliokuntaa [--1--]. Tekesin ympärille muodostunut toimintakokonaisuus kasvoi ja monipuolistui ajan myötä [--2--]. Tuli yhä vaativammaksi varmistaa riittävästi, että hyvää hallintotapaa noudatetaan Tekesin vastuulla olevassa toiminnassa. Prosessitiimi pyrki siihen Tekesin ylimmän johdon apuna.

Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimin jäsenet

Tekesin Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi aloitti toimintansa kolmejäsenisenä syksyllä 2004. Jäsenet olivat Tekesin hallituksesta, Tekesistä ja Kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Kevääseen 2005 mennessä prosessitiimiä täydennettiin Tekesin johtajalla, joka tunsi hyvin TE-keskusten teknologia- kehittämisosastojen toimintaa ja Tekesin strategiaa sekä asiantuntijalla, joka oli hyvin perehtynyt laskentatoimeen ja tilintarkastukseen [--3--]. Prosessitiimin sihteerinä toimi Tekesin sisäisen tarkastuksen (SITA) päällikkö.

Käsitellyt asiat

Prosessitiimi kokoontui 16.9.2004 - 29.5.2007 yhteensä 12 kertaa. Kokousasiat koskivat pääosin SITA:aa, Tekesin riskienhallintaa ja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksia. Mm. seuraavia asioita käsiteltiin: (suluissa asian esittelijä):
– SITA, sen henkilöstö ja järjestelmät [--4--], toiminta- ja kehittämissuunnitelmat, toteutumaraportit ja tarkastuskertomukset (SITAn edustaja)
– Tekesin riskienhallinta [--5--] ja sen kehittäminen (Tekesin edustaja)
– Luonnokset Tekesin tilinpäätöksiksi, toimintakertomuksiksi ja sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumaksi (SITA:n edustaja)
– VTV:n tekemät Tekesin tilintarkastukset ja toimenpiteet niiden johdosta (VTV:n edustaja)
– SITA:n laadunvarmistustarkastus ja sen tulokset (tilintarkastusyhteisön edustajat) ja tuloksista johtuvat muutokset (SITA:n edustaja)
– SITA:n tarkastusprojektiehdotukset ja niiden priorisointi (SITA:n edustaja) [--6--]
– Prosessitiimin [vuosittaiset] toimintakertomukset Tekesin ylimmälle johdolle (SITA:n edustaja).

Omat kommentit

Prosessitiimin käynnistäminen ja toiminnan ylläpito vaati verraten paljon työtä. Tiimin toiminta edisti Tekesin johdon tarkastus-, valvonta- ja riskienhallinta-asioiden tuntemusta. Prosessitiimistä saatiin joitakin tarkastusaihe-ehdotuksia, jotka otettiin SITA:n toimintasuunnitelmaan. Prosessitiimin toiminta loppui jonkin ajan kuluttua, kun olin siirtynyt pois Tekesistä.

------

[--1--] Kysymys oli valtionhallinnon ensimmäisestä tarkastusvaliokunnasta. Ks. "Lähtökohdat" toisella sivulla.
[--2--] Ks. alaviite [--2--] toisella sivulla ja asiakirja "Tietoja Tekesistä".
[--3--] Tekesin vastuulla olevasta toiminnasta yhä suurempi osa on alkanut tapahtua TE-keskusten teknologian kehittämisosastoissa, mikä nostettiin esille ja huomioon otettavaksi myös SITA:n laadunvarmistustarkastuksessa. Hyvin laskentatoimeen ja tilintarkastukseen perehtynyt jäsen oli tarkoitettu monipuolistamaan tehtäväalueen osaamista ja kasvattamaan Tekesin ulkopuolisten jäsenien määrä kahdesta kolmeen (3/5). Tekesin hallituksen jäsen on laskettu tällöin Tekesin ulkopuolliseksi.
[--4--] Mm. SITA:n laatuohjelma, BSC-tuloskortti, asiakaspalaute, työajan seurantajärjestelmä ja suositusten seurantajärjestelmä (johon sisällytettiin myös VTV:n antamien suositusten seuranta)
[--5--] Keskustelua käytiin erityisesti Tekesistä riskirahoittajana, väärinkäytösriskeistä, niiden hallinnasta, niitä koskevista tarkastuksista ja väärinkäytös- ja laillisuusriskeistä raportoimisesta Tekesin hallitukselle.
[--6--] Prosessitiimi ehdotti itse myös joitakin tarkastusprojekteja, kuten kasvuyrityspalvelua.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimin
ohjesääntö

30.08.2004

Ohjesäännön perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003

-------

Tietoja Tekesistä
1.8.2003