Sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen suunnittelu

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) ohjesäännössä korostetaan toimeksiannon toteutuksen (projekti) hyvän suunnittelun tärkeyttä:
– projekti on suunniteltava niin, että sen lopputuloksena voidaan esittää selkeästi kannanotot ja suositukset
– projektista laaditaan työsuunnitelma, jolla on määrätty sisältö: tavoitteet, menettelyt, resurssit, määräajat ja riskienhallinta
– projektin alkamisesta ja toteuttamisesta keskustellaan niiden kanssa, joiden vastuulla olevia asioita projekti olennaisimmin koskee [--1--].

Aikaisempi menettely SITA:ssa

SITA:n aikaisempi toimeksiantojen suunnittelu noudatti mallia, jossa ensin tuotettiin esityksiä tarkastus- ja konsultointiprojekteiksi SITA:n toimintasuunnitelmaan. Kun toimintasuunnitelma oli hyväksytty, projektit jäivät odottamaan toimeenpanon suunnittelua. Kun projekti tuli vuoroon, alkoi perehtyminen projektin aihealueeseen ja projektin suunnittelu, jossa määriteltiin projektin tavoitteet. Tiedettiin mitä aihealuetta projektit koskivat, mutta jäi epäselväksi, mitä tuloksia projekteilta voitiin odottaa.

Uusi menettely SITA:ssa

Uudessa menettelyssä riskianalyysiin kytkettiin tarkastuksen toimeenpanon suunnittelu niin, että tiedettiin luotettavasti edellä mainitut SITA:n ohjesäännössä sanotut tiedot. Tällöin saatiin käsitys siitä, mitä aihealuetta projektit koskivat ja mitä tuloksia projektilta voitiin odottaa [--2--].

Uusi menettely nopeutti paitsi projektien toteutusta myös karsi pois projektit, joiden lisäarvo olisi ollut heikko Tekesille. Myönteisesti vaikutti myös se, että Tekesin johtajat, joilla oli vastuu tarkastuksen kohdeasioista, pidettiin selvillä projektien toteutuksesta. Asia näkyi pian asiakaspalautteessa ja sen antamisaktiivisuudessa.

Omat kommentit

Kun palasin Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV), pystyin jossakin määrin viemään samankaltaista suunnitteluajatusta valmistelemaani tilintarkastusohjeeseen [--3--]. VTV:ssä tilintarkastusyksikön johtajat eivät muuttaneet tekstiä, mutta täydensivät sitä [--4--]. Lisäykset ovat mielestäni turhia, eivätkä ne ole loppuun asti harkittuja [--5--].

Ajatusmalli (Uusi menettely) olisi itse asiassa sopinut paremmin VTV:n toiminnantarkastukseen. Sitä ei koskaan otettu sinne. Toivomuksistani huolimatta en saanut toiminnantarkastuksen tarkastusohjeen kehittämistehtäviä. Mutta sovelsin ajatusmallia kuitenkin tekemissäni toiminnantarkastuksissa [--6--].

------

[--1--] Ks. tarkemmin Tekesin sisäisen tarkastuksen ohjesääntö, kohta 5 (Sisäisten tarkastustehtävien suorittaminen)
[--2--] SITA:n toimintasuunnitelman laatimisesta kerrotaan toisella sivulla.
[--3--] Ks. laatimani ohjeluonnoksen (4.3.2013) kohta 6 (Suunnittele päättövaiheen tarkastus ja suorita se): Tavoite: Tarkastaja tarkistaa tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman vastaamaan ajantasaista tietoa kannanottokohteita koskevista olennaisen virheellisyyden riskeistä. Vaatimukset: Tarkastaja suorittaa riskianalyysin, jossa hän tarkastelee ennen päättövaiheen tarkastuksen aloittamista kertyneen evidenssin vaikutusta kannanottokohteita koskevien selontekoprosessien tarkastukseen.
[--4--] VTV:ssä Tilintarkastuksen toimintayksikössä ehdottamaani kohtaan (6) lisättiin tekstiä (ks. Tilintarkastusohje; 16.4.2015).
Lisäys kohtaan Tavoite: "Tilintarkastuksen tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tämä tarkoitus saavutetaan, kun tilintarkastaja antaa lausuman siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennaisilta osin laadittu säädösten mukaisesti."
Lisäys kohtaan Vaatimukset: "Tilintarkastajan tulee käyttää ammatillista harkintaa tunnistaessaan, mitkä kontrollit ovat tarkastuksen kannalta relevantteja."
[--5--] Luottamus ei lisäänny antamalla alaviitteessä [--4--] mainittu lausuma. Luottamus lisääntyy, jos tuo lausuma on annettu tilintarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastajan tulee sitä paitsi käyttää ammatillista harkintaa ja skeptisyyttä kaikessa tarkastustyössään - koko tarkastuksen ajan ja koskien olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamista ja niihin vastaamista.
[--6--] Asiasta kerrotaan toisella sivulla (linkki sille tulee myöhemmin).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

-------

SITA:n ohjesääntö perusteluineen
28.11.2003