Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastustoiminnan suunnittelu

SITA:n ohjesäännön määräykset

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) suunnittelusta määrättiin SITA:n ohjesäännön kohdassa 4 (Toiminnan suunnittelu). Ohjesäännön perusteluissa täsmennetään, mitä kohdan määräyksillä tarkoitetaan. Koska sekä ohjesääntöön että sen perusteluihin on linkki tällä sivulla, tässä ei ole tarkoituksenmukaista toistaa määräyksiä.

SITA tuki Tekesin ylintä johtoa [--1--] sille säädetyssä tehtävässä, joka koski huolehtimista sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä [--2--], [--3--] SITA:n tuli pitää Tekesin johto selvillä siitä, mikä on Tekesin päämäärien saavuttamisen ja tilivelvollisuuksien kannalta olennaisten riskienhallinta-, valvonta- ja johtamis- ja hallintoprosessien tila.

Suunnitteluun vaikuttavat asiat

Kuvio 1 havainnollistaa, mitä tuli ottaa huomioon SITA:n vuosittaisen toimintasuunnitelman valmistelussa. SITA oli valmistellut myös strategisen suunnitelman, joka vaikutti omalta osaltaan kuviossa 1 mainittuihin suunnitelmiin ja menettelyihin.

Vuodesta 2004 alkaen suunnitteluun (erityisesti tarkastusaiheiden valinta) osallistui Tekesin tarkastusvaliokunta.

RecFol Link Link Link Link Link
Kuvio 1
Suunnitteluprosessi ja suunnitelmat

SITA:n suunnitteluprosessi pyrittiin pitämään sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien mukaisena. Tarkastukset ja muu toiminta tuli voida johtaa edellä esitetyn kuvion 1 mukaisesti. Suunnittelua valmisteltiin vuosittain taustamuistiolla.

SITA:n resurssilaskelmassa arvioitiin tarkastajakohtaisesti poissaolot sekä koulutus- ja muu tukitoiminta ja tehtiin niistä yhteenveto. Jäljelle jäi tarkastuksiin käytettävä aika (ks. kuvio 2). Arvioiden pohjan olivat mm. työajan seurannan tiedot [--4--]. Kuvion 2 mukaan SITA:n tuottavaan työhön käyttämän ajan osuutta tehollisesta työajasta oli tarkoitus kasvattaa 20 %:lla aikavälillä 2005-2008.


Kuvio 2
Omat kommentit

SITA:n toiminnan suunnittelun ja seurannan kehittämisessä hyödynsin menettelyjä, joita olin kehittänyt maa- ja metsätalousministeriön sisäisessä tarkastuksessa. Riittävän tarkka suunnittelu mahdollisti toiminnan kehittämisen kannalta riittävän tarkan seurannan.

Kun tuttujen menettelyjen käytännön toteutus oli helppoa, aikaa säästyi menettelyjen uudistamiselle. Sisäisen tarkastuksen tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa, jos sen tuloksellisuus ei kehity muun toiminnan kehittyessä. SITA:n tuloksellisuutta käsitellään toisella sivulla.

------

[--1--] Valtion virastot ja laitokset ovat päällikkövirastoja. Niissä ylin johto tarkoittaa viraston ja laitoksen korkeinta virkamiestä, Tekesissä pääjohtajaa.
[--2--] Talousarviolain 24 b ยง (25.2.2000/217), Sisäinen valvonta: "Viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto."
[--3--] SITA:n tuli asettaa Tekesin johdon toimeksiannot tuli asettaa etusijalle myös vahvistettuun SITA:n toimintasuunnitelmaan nähden.
[--4--] Tarkastusten yleistä vaativuutta arvioitiin lisäksi mm. kriteereillä, joita oli muistiossa (luonnos 20.9.2006).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Kehittämissuunnitelmat

Vuodelle 2005
Vuodelle 2006
Vuodelle 2007

Toimintasuunnitelmat ovat
toisella sivulla

-------

Muut asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö 10.12.2003 (tarkistettu 22.12.2006)

Ohjesäännön; perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003 ja 28.11.2006

Tekesin sisäinen tarkastuksen strateginen suunnitelma
(17.11.2004)

Yhteenveto SWOT-analyysista
(12.11.2004)