Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen tuloksellisuus

Tuloksellisuus

Tuloksellisuus on tehtävästä suoriutumista, jonka arviointi ja kehittäminen edellyttävät suoriutumisen mittaamista. Valtionhallinnon tulosohjauksessa suoriutumisen mittareina alettiin käyttää taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta [--1--] Mittarit sisältyvät sekä tasapainotettuun tuloskorttiin että valtion tulosprismaan [--2--].

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä (Tekes) suoriutumista mitattiin tasapainotetulla tuloskortilla. Kunkin toiminnon - siis myös sisäisen tarkastuksen (SITA) - tuli pitää tuloskorttinsa yhdenmukaisena Tekes-kokonaisuuden tuloskortin kanssa. Vaikuttavuus -ulottuvuus sisältyi Tekesissä ainoastaan ydintoimintojen tuloskortteihin, joten sitä ei ollut virallisesti SITA:n tuloskortissa [--3--].

Yhteenvetona SITA:n tuloskortin mukaisesta tuloksellisuudesta vuosina 2004-2007 voidaan todeta, että SITA ..
– paransi suoriutumistaan asiakasnäkökulman kaikissa ulottuvuuksissa: läpimenoaika, laatu, suoritus-palveluyhdistelmä, kustannukset.
– toimi taloudellisesti, saavutti tuottavuustavoitteensa ja käytti 55 % työajasta tarkastukseen, samalla kun toimintaa kehitettiin voimakkaasti.
– SITA:n koulutusaktiivisuus oli korkea, mutta tarkastajien johtamis- ja henkilöstötyytyväisyydessä oli kielteinen kehitystrendi.

SITA otti tehtävänsä keskiöön Tekesin johdon tietotarpeet sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman antamisessa. Lausuma tuli voida antaa COSO-raportissa tarkoitetulla tavalla (ks. toisen sivun alaviite [--2--]). Tämä oli uutta. Samoin uutta oli mm. tarkastusvaliokunnan perustaminen Tekesiin ja sen hyödyntäminen tarkastusten suuntaamisessa. Tällaisilla toimenpiteillä varmistettiin, että Tekesin strategiat, tavoitteet ja riskit otetaan huomioon SITA:n toiminnassa.

Omat kommentit

SITA kehitti sisäistä valvontaa ja kehittyi sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien mukaiseksi toiminnoksi. Tavoitteisiin päästäkseen SITA:n oli muutettava ohjeistusta, suunnittelua, seurantaa ja toimintakulttuuria. Viimeksi mainittu oli vaikeinta.

Tekesin pääjohtaja arvio SITA:n muutoksista syksyllä 2007 Tekesin oli rohkaiseva. SITA:n ei tulisi aliarvioida vaikutustaan. Toiminnassa on tapahtunut positiivinen muutos oikeaan suuntaan. Mm. tarkastusten kohdistaminen on toiminut hyvin. Haasteitakin on. Eräs niistä on, miten saadaan SITA:n työn tulokset palvelemaan paremmin Tekesin tuloksellisuutta [--4--].

------

[--1--] Mittareita on käsitelty toisella sivulla.
[--2--] Vastaavuutta havainnollistaa laatimani kuvio. Kuvio Valtion virastot ja laitokset on tarkoitettu palvelemaan viime kädessä kansalaisia ja muuta väestöä (asiakkaat) hallintolain (434/2003) 2 luvussa tarkoitettujen hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti. Näitä ovat:
– hallinnon oikeusperiaatteet (6 §)
– palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus (7 §)
– neuvonta (8 §) ja hyvän kielenkäytön vaatimus (9 §)
– viranomaisten yhteistyö (10 §)
Hallintolaissa ei säädetä viranomaisen henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä, koska laki koskee asiakkaan ja viranomaisen välistä vuorovaikutusta ja muuta toimintaa.
[--3--] SITA:n vaikuttavuutta on kuitenkin tarkasteltu toisella sivulla siitä näkökulmasta, että vaikuttavuus on oikeiden asioiden tekemistä.
[--4--] Suositusten hyväksyttävyys kasvaa, kun tarkastellaan niiden toimeenpanon mahdollisuuksia. Mitä suuremmista muutoksista ja vaikutuksista on kysymys, sitä enemmän tulisi kiinnittää huomiota perustelujen riittävyyteen.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Tuloskortti
(toinen sivu)

-------

Lisäsivut

Vaikuttavuus

Asiakasnäkökulma

Toiminta ja talous

Kehittyminen ja hyvinvointi