Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen tuloskortti: vaikuttavuus

Tuloskortti

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) tuloskortissa ei ollut virallisesti vaikuttavuus -ulottuvuutta. Vaikuttavuus kuului Tekesissä ainoastaan ydintoimintojen tuloskortteihin (ks. muistio 24.08.2007).

Vaikuttavuus

Kun vaikuttavuus määritellään oikeiden asioiden tekemiseksi, vaikuttavuus on SITA:lle Tekesin päämäärien saavuttamista tukevan sisäistä valvonnan edistämistä. Tähän se pääsee tuottamalla lisäarvoa [--1--] Tekesin ydinprosessien hyväksi, mm. valitsemalla oikein SITA:n kohdeasiat ja toimimalla sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien (standardit) mukaisesti.

Omat kommentit

Tekes on riskirahoittaja. Sellaisena se ei voi välttyä päätöksiltä, joissa rahoitusta saanut hanke epäonnistuu [--2--]. Tekesin hankerahoituksen järjestelmät rakentuivat ICT:n ja huolella harkittujen menettelyjen varaan. Tällaisessa asetelmassa SITA:n on kustannusvaikuttavinta tarkastaa yksittäistapausten sijasta järjestelmiä [--3--]. Sisäinen valvonta on kokonaisuus, joten myös sisäistä valvontaa ja tarkastusta tulisi kehittää kokonaisuutena.

SITA:n resursseista suuri osa kului vuosittain toistuviin tehtäviin, joita ei voinut jättää tekemättä [--4--]. Jäljelle jääneitä resursseja kohdistettiin vuosittain erityisesti väärinkäytösriskien ja ICT-riskien hallinnan tarkastamiseen. Molemmat kohdealueet olivat tärkeitä Tekesin tuloksellisuudelle ja maineelle [--5--]. SITA jatkuva toiminta kohdealueilla varmisti, että noiden riskien hallinnasta vastuulliset pysyivät riskien suhteen valppaina.

------

[--1--] The Institute of Internal Auditors'n sisäisestä tarkastuksen määritelmän mukaan sisäisen tarkastuksen ydintä on lisäarvon tuottaminen asianomaiselle organisaatiolle: "Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes."
[--2--] Tekes myönsi rahoitusta [myös] tuotekehityshankkeisiin, joille pankit eivät sitä myöntäneet, koska ne pitivät arvioimaansa riskiä liian suurena.
[--3--] Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) teki useita Tekesiin kohdistuneita tuloksellisuustarkastuksia, jotka kohdistuivat yksittäisiin epäonnistuneisiin hankkeisiin ja niistä valtiolle johtuneisiin menetyksiin. Mediassa julkisuutta saivat erityisesti tarkastukset, joissa oli onnistuttu löytämään jo epäonnistuneista tuotekehityshankkeista mahdollisimman pahasti epäonnistuneet ja esitetty tarkastushavaintoina, mikä kaikki oli mennyt pieleen.
[--4--] SITA:n työajan käytöstä myös tässä suhteessa kerrotaan toisella sivulla.
[--5--] Väärinkäytökset olisivat heikentäneet eduskunnan ja ohjaavan ministeriön luottamusta Tekesiin. ICT-järjestelmien ongelmat olisivat heikentäneet rahoituksen hakijoiden luottamusta Tekesiin, sillä niissä oli asiakkaiden [mm. kilpailijoilta] salassa pidettäviä tietoja.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu


Asiakirjat

SITA:n tuloskortti
(muistio 24.08.2007)

-------