Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen tuloskortti: asiakasnäkökulma

Tekesin ylin johto

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) asiakas oli Tekesin pääjohtaja [--1--]. Hän hankki SITA:n avulla tarkastuspalvelua saadakseen varmuutta siitä, onko Tekesin ja sen vastuulla olevan toiminnan sisäinen valvonta on asianmukaista ja riittävää [--2--]. Pääjohtajan tuli antaa asiasta arviointi- ja vahvistuslausuma.

Kuvion 1 mukaan sisäisestä valvonnasta huolehtimisessa Tekesin pääjohtajaa tukivat SITA ja valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi (tarkastusvaliokunta). Pääjohtaja hyväksyi molemmille talousarvion ja päätti SITA:n henkilöstöstä ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta. Molemmat raportoivat pääjohtajalle.

SITA:n muut relevantit sidosryhmät

Tekesin riskienhallinta oli SITA:sta erillinen toiminto, joka tuki Tekesin ydin- ja tukitoimintojen riskienhallintaa [--3--].

SITA:n tietojen vaihto Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kanssa jäi melko vähäiseksi. Tarkastusvaliokunnan perustaminen edisti kuitenkin tilintarkastukseen liittyvää yhteydenpitoa [--4--].

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan toiminnan anti Tekesille oli olematon [--5--].


Kuvio 1: (30.3.2004). Tekesin sisäisen valvonnan ja riskienhallintavastuiden tavoitetila. Vastuusuhteet kuvataan kuviossa, johon on linkki tässä.
Asiakasnäkökulman ulottuvuudet

Tasapainoisen tuloskortin (BSC) keskeisin kysymys asiakasnäkökulmassa on "Millaisena asiakkaat näkevät meidät?" SITA:n paransi suoriutumistaan näkökulman kaikissa ulottuvuuksissa: läpimenoajassa, laadussa, suoritus-palveluyhdistelmässä ja kustannuksissa [--6--].

Omat kommentit

SITA kehittyi hyvin asiakastyytyväisyyden suhteen ja SITA:n asiakas, pääjohtaja, ilmaisi tyytyväisyytensä tuloksiin [--7--]. SITA:aa arvostettiin myös Tekesin ulkopuolella [--8--].

------

[--1--] Valtion virastot ja laitokset ovat päällikkövirastoja. Niissä ei ole hallitusta sen sisältöisin tunnusmerkein kuin esimerkiksi osakeyhtiössä. Tekesissä on ollut hallitus, mutta se oli neuvoa antava toimielin ilman päätösvaltaa.
[--2--] Pääjohtajan vastuut on paremmin selitetty toisella sivulla ja konkreettisemmin asiakirjassa "Tekes 1.8.2003".
[--3--] Järjestely on COSO:n linjausten mukainen. COSO eli Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission on julkaissut erilliset viitekehykset sisäiselle valvonnalle (Internal Control - Integrated Framework (COSO IC), 1994, uudistettu 2013) ja riskienhallinnalle (Enterprise Risk Man​​ag​ement (COSO ERM) 2004, uudistettu 2017)​.
Valtion talousarvioasetuksen 65 §:n mukaan riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Pykälän valmisteli valtiovarainministeriössä Tuomas Pöysti, joka toimi sittemmin Valtiovarain controllerina (VVC) ja VTV:n pääjohtajana. Pöysti valmisteli myös talousarviolain 24 e § - 24 h §:t, jotka koskivat Valtiovarain controller -toimintoa ja alaviitteessä [--6--] mainittua neuvottelukuntaa säännökset.
[--4--] VTV:n tilintarkastaja esitteli tarkastusvaliokunnalle vuosittain tehdyn tilintarkastuksen tulokset. VTV:n toiminnantarkastus teki myös tarkastuksia Tekesissä.
[--5--] Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnasta on säädetty talousarvioasetuksen 71 §:ssä. Neuvottelukunta on toiminut valtiovarainministeriön yhteydessä puheenjohtajanaan Valtiovarain controllerin virkaa hoitanut virkamies.
[--6--] Asiaa käsitellään Robert S. Kaplanin and David P. Nortonin artikkelissa "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance".
[--7--] Koska Tekes on valtion virasto, siihen sovellettiin valtion palkkausjärjestelmää. Tekesin palkkausjärjestelmässä henkilökohtaisen suoriutumisen osuuden kertakorotuksen suuruus oli rajoitettu. Järjestelmän puitteissa sain mitä saatavissa oli.
[--8--] (kesken)

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu


Asiakirjat

-------

Lisäsivut

Tarkastusten läpimenoaika

Laatu

Suoritus & palvelu

Kustannukset