Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäinen tarkastus: suoritus & palvelu

Virastotaso

Teknologian kehittämiskeskus Tekes (Tekes) on virasto, jolta henkilön tai organisaation (asiakas) on oikeus hakea ja saada rahoitusta ja palveluja, jos laissa säädetyt vaatimukset täyttyvät [--1--]. Tekes luo arvoa sitä enemmän, mitä enemmän sen panostus edistää asiakkaan teknologista uudistumiskykyä ja tasoa saada aikaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteita, tuotantomenetelmiä sekä palveluita [--2--]. Käytössä olevat resurssit pakottavat Tekesin räätälöimään ja allokoimaan palvelunsa ja rahoituksensa tavalla, joka edistää parhaiten arvon luomista, kun asiakaskuntaa tarkastellaan kokonaisuutena.

Toimintotaso

Tekesin ydintoiminnot luovat arvoa asiakkaalle virastotasolla. Tekesin sisäinen tarkastus (SITA) on tukitoiminto. Ohjesääntönsä 1.1 kohdan perusteella SITA:n tehtävä on selvittää Tekesin johdolle, ovatko Tekesin päämäärien saavuttamisen ja tilivelvollisuuksien kannalta olennaiset riskienhallinta-, valvonta- ja johtamis- ja hallintoprosessit asianmukaiset. Tasapainoisen tuloskortin (BSC) perusteella SITA:n suoritus-palvelu-yhdistelmään kuuluu lisäksi, että SITA edistää arvoa Tekesin ydintoiminnoille.

SITA:n suoritus-palvelu-yhdistelmää koskeva mittaaminen

SITA:n suoriutumista tuloskortin mukaisessa suoritus-palvelu-yhdistelmässä mitattiin vastauksilla, jotka tarkastuksen kohdeasiasta vastuulliset antoivat asiakaspalautelomakkeella. Asiakaspalautelomakkeen tietojen käyttöä selitetään tuloskortin käyttöönoton suunnitelmassa. Lomakkeella hankittiin perustiedot seuraavien BSC-indikaattoreiden laskemiseksi:
– 2.1 Tiedon raportointi (suluissa ao. kohdat lomakkeella: B11 - B14)
– 2.2 Tarkastus- ja konsultointitiedon luotettavuus (B21)
– 2.3 Tiedon vaikuttavuus (B31 - B33)
– 3.1 Riskien arviointi (B41)
– 3.4 Asiakasyhteistyö (B42 - B44).

Palaute pyydettiin SITA:n päättyneistä projekteista puolivuosittain. Projektien määrä puolen vuoden jaksoissa vaihteli, mikä vaikutti jonkin verran puolivuosittaisiin arvoihin [--3--], [--4--]. Tärkeämpää oli seurata kehitystrendiä. Lisäksi seurattiin, kuinka moni pyydetyistä antoi palautetta.

Ajanjaksolla 2004-2006 arvioissa ja vastausprosentissa oli selvää myönteistä kehitystä. Lisäksi molemmissa näytti olevan saman suuntaista vaihtelua. Arviot näyttivät olevan sitä paremmat, mitä useammat vastasivat [--5--]. Kuvion 1 perusteella myönteinen kehitys pysähtyi 2007 ja jäi jonkin verran alle 4 asteikolla 1-5.

Omat kommentit

Erityisen ilahduttavaa oli SITA:n tiedon vaikuttavuuden kehitys [--6--]. Tämän voi tulkita tarkoittavan myös sitä, että SITA oli kehittynyt tarkastuksen kohdeasioiden valinnassa. Kaiken kaikkiaan johtopäätös on, että SITA oli kehittynyt myönteisesti ydintoimintojen tukemisessa.

Tarkastuksen kohdeasioista vastaavien palaute täydensi laadunhallintaa, josta on enemmän toisella sivulla.

------

[--1--] Vaatimuksista säädetään lailla, niitä täsmennetään [tarvittaessa] asetuksella, minkä lisäksi valtion talousarvion momenttien päätösosassa voi olla esimerkiksi määrärahojen käyttöä koskevia lisäehtoja.
[--2--] Tekesistä annetun lain (429/1993) 2 ยง:n mukaan Tekesin "toiminnan tavoitteena on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vakaan kehityksen edistäminen kohottamalla suoraan tai välillisesti teollisuuden teknologista uudistumiskykyä ja tasoa kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien sekä palveluiden aikaansaamiseksi."
[--3--] Jos vuosipuoliskolla valmistui vain yksi tarkastus, tunnusluku määräytyi yksinomaan siihen saatujen vastausten perusteella.
[--4--] Tunnuslukujen laskennassa sekä tekijäryhmien välillä (2.1, 2.2, 2.3, 3.1 ja 3.4) että tekijäryhmien sisällä kaikki vastaukset painoivat saman verran. Pohdin sitä, pitäisikö toimeksiannon luonne ottaa paremmin huomioon. Voisiko konsultoinnissa painaa enemmän vastaukset, jotka koskivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemuksen kasvattamisesta ja tarkastuksessa taas vastaukset, jotka koskivat tietämyksen lisäämisestä asioiden todellisesta tilasta. Painotuksia ei kuitenkaan muutettu.
[--5--] Arvioiden- ja vastausaktiivisuuden kehitys käy selville # muistiosta (15.01.2007).
[--6--] SITA oli onnistunut lisäämään kohdeasiasta vastaavien tietämystä asioiden todellisesta tilasta, ja/tai sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja/tai onnistunut antamaan heille hyödyllisiä suosituksia.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen ohjesäännön; perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2006

Asiakaspalauutteen yhteenveto
(15.01.2007)

-------

Asiasta muualla

SITA:n tuloskortti
24.8.2007; 15.3.2007

Tuloskortin käyttöönoton suunnitelma
28.7.2004

Tietoja Tekesistä
vuodelta 2003