Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäinen tarkastus: kustannukset

Tehollisen työpäivän hinta

Ajanjaksolla 1.1.2004 - 30.9.2006 SITA käytti tehollisesta työajasta suoritetuotantoon noin 55 % ja muuhun toimintaan 45 %. Muuhun toimintaan kuului mm. toiminnan kehittäminen (ml. ammattitaidon kehittäminen) ja toiminnan suunnittelu.

Näillä sivuilla on tietoja Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA)
resursseista ja niiden käytöstä (ml. toimintasuunnitelmat ja vuosiraportit)
tarkastus- ja muihin projekteista ja niihin käytetystä työajasta
SITA:n tuottavuustavoitteesta.
Yhdessä muiden julkisten tietojen kanssa [--1--] niiden perusteella on laadittu seuraava taulukko. Siinä esitetään SITA:n budjetoidut ja toteutuneet menot, SITA:n tehollinen työaika, menot SITA:n tehollista työpäivää kohti ja sisäisen tarkastuksen ostopalvelun keskihinta [--2--].

Vertailu ostopalveluihin

SITA:n tehollisen työpäivän hinta oli korkeampi kuin sisäisen tarkastuksen ostopalveluna hankittu arvonlisäverollinen työpäivä. Kohdassa "Omat kommentit" on arvio siitä, voiko näitä hintoja verrata toisiinsa.

Muut kustannukset

Tarkastus vie niiden työaikaa, joiden vastuulla olevia asioita SITA tarkastaa. SITA seurasi tätä kustannuksiin verrattavaa asiaa asiakaspalautteella. Toisella sivulla olevasta kuviosta ilmenee, että asiakaspalaute SITA:n kanssa työskentelyyn parani ajan myötä [--3--].

Omat kommentit

SITA saavutti asetetun tuottavuustavoitteen. SITA:n kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus kehittyivät myönteisesti.

SITA:n tehollisen työpäivän hintaa ja ostopalvelun työpäivähinnan hintaa voi verrata, jos ne koskevat saman sisältöistä työtä. Vertailun yleistäminen muutoin on ongelmallista. Ostopalveluissa on usein kysymys vain tarkastustoimeksiantojen toteutuksesta. Sisäinen tarkastus toimintona taas vastaa laajemmasta kokonaisuudesta [--4--].

------

[--1--] Viranomaisen tulee tulee tehdä tarkastuspalvelujen ostopäätöksistä jälki-ilmoitus, jossa "tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti eli minkä yrityksen kanssa hankintasopimus tehtiin. Jälki-ilmoituksessa ilmoitetaan hankintasopimuksen kokonaisarvo joko tiedossa olevan arvon tai ennakoidun kokonaisarvon perusteella. Arvoon luetaan mukaan mahdolliset optiokaudet."
[--2--] Luku on tilattujen työpäivien määrällä painotettu keskihinta. SITA:n työpäivän hintaan sisältyvät menot 17 henkilötyöpäivästä, jotka SITA käytti ostopalvelujen takia vuosina 2005-2006. Ne kuuluisivat ostopalvelujen kustannuksiin, koska ilman niistä johtuneita menoja ostopalveluja ei voi hankkia ja käyttää.
[--3--] Asiaa mitattiin asiakastyytyväisyytenä, joka asteikolla 1-5 se nousi vuodesta 2003 (taso 3) tasolle 4. Asian mittaaminen ajankäyttönä on ongelmallista, koska kohdeasiasta vastuullinen voi kokea tarkastuskäynnin enemmän hyödyllisenä kuin haittaavana. Tätä mittaa palautelomakkeen kysymys, joka koskee toiminnon ja sen sisäisen valvonnan tietämyksen lisäämistä. Vastauksissa kysymykseen oli myönteinen kehitystrendi (alle 3:sta noin 3,5:een asteikolla 1-5).
[--4--] Tältä osin viitattakoon toisella sivulla esitettyyn.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tekesin tuottavuusohjelma ja sisäinen tarkastus
(12.8.2005)

-------