Ammattitaidon kehittäminen Tekesin sisäisessä tarkastuksessa

Lähtökohta

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) ohjesäännön mukaan toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä tuli valmistella kehittämissuunnitelma [--1--] varmistamaan, että SITA:lla on
– tarvittavat pätevyydet, organisoituminen ja työvälineet
– jatkuvuutta ammattitaidon ja toimintatapojen kehittämisessä
– mahdollisuus hankkia tarvittaessa erityisosaamista ja
– kyky toteuttaa toimintasuunnitelmansa, kun se laaditaan.

Viereinen kuvio (2.9.2003) havainnollistaa SITA:n kehittämisen viitekehystä. Se on esitetty myös toisilla sivulla [sivu 1 ja sivu 2].

Henkilökohtainen kehittyminen

Ammattitaidon kehittäminen oli tärkeä tavoite. Sen saavuttamiseen soveltuivat samat periaatteet kuin maa- ja metsätalousministeriön sisäisessä tarkastuksessa: on kehitettävä kyvykkyyttä riskien tunnistamista, tarkastuksen suunnittelua, tekemistä ja raportointia varten [--3--].

Vuosien 2003-2007 aikana SITA:n henkilömäärä laski kuudesta neljään. Uusia tarkastuksen ammattitutkintoja suoritettiin viisi (CIA, CISA, CCSA) SITA:ssa jo olleiden viiden (HTM, JHTT, CIA) lisäksi [--4--]. Koulutukseen käytetyt päivät suhteessa henkilötyövuosiin ilmenevät viereisestä taulukosta [--5--].

Muu ammatillinen tuki

Ammattitaidon kehittämistä tuki laadunhallinta (ks. toinen sivu) ja mahdollisuus tuoda tarkastuksessa kohdattuja ongelmia SITA:ssa yhteisesti pohdittavaksi [--6--].


SITA:n kehittämisen viitekehysKoulutukseen käytetty aika SITA:ssa 1.1.2004-30.9.2007. HUOM! vuoden
2007 luvut ovat vain 9 ensimmäiseltä kuukaudelta.
Omat kommentit

Ammattitutkinnot varmistavat riittävän osaamisen syntymistä. Ne edistävät myös riittävän osaamisen säilyttämistä, koska tutkintonimikkeiden voimassa pitäminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja arvioitavaksi asettumista [--7--]. Molemmat ovat tarpeen alalla, joka ja jonka kohdeasiat kehittyvät jatkuvasti.

Työssä voi oppia myös osaavalta esimieheltä tai työtoverilta. Sen sijaan tehtävän toistamisen kautta oppiminen soveltuu huonosti tehtäviin, joissa tarvitaan erityisesti ammatillista huolellisuutta ja skeptisyyttä [--8--].

SITA:ssa tarkastajilla oli ollut taipumus työskennellä yksin, vaikka olisi kannattanut tuoda asioita SITA:ssa pohdittavaksi (ks. alaviite [--6--]). Liian usein tarkastaja kysyi neuvoa vasta, kun hän ei enää keksinyt, miten olisi päässyt tarkastuksessa eteenpäin. Tämä heikensi SITA:n tuloksellisuutta. Syy oli kulttuurissa, jota oli vaikea muuttaa nopeasti.

------

[--1--] Määräykset ovat sisäisen tarkastuksen ohjesäännön 4.4-kohdassa. Ohjesäännön [ja sen perustelujen] mukaan kehittämissuunnitelmassa tuli ottaa huomioon varsinkin johdolta ja laadunvalvonnasta saatu palaute, SITA:n omaa toimintaa koskevan analyysin tulokset, kehityskeskustelujen tulokset ja sisäisen tarkastuksen yleinen kehittyminen. Lisäksi tuli käydä muut keskustelut ja laatia suunnitelmat, joista oli määrätty ja sovittu Tekesissä (mm. henkilöstösuunnitelma ja henkilötyövuosisuunnitteet).
[--2--] Henkilöstön vähentäminen SITA:ssa liittyi Tekesin tuottavuusohjelmaan (12.8.2005)
[--3--] Organisaation toiminnan tuntemus ei ole varsinaista tarkastuksellista ammattitaitoa, vaan tarkastuksen kohdeasioihin liittyvää tietoutta. Esimerkiksi toiminnantarkastuksissa tarkastaja joutui hankkimaan suunnilleen kaiken tällaisen tietouden tarkastusta tehdessään.
[--4--] SITA:n henkilöstöstä 2004-2007 kaksi suoritti CIA-tutkinnon (Certified Internal Auditor), yksi CISA-tutkinnon Certified Information Systems Auditor), yksi CCSA-tutkinnon (Certification in Control Self-Assessment) ja yksi suoritti riskienhallintatutkinnon (sertifioitu riskienhallintapäällikkö). Vuonna 2003 SITA:n henkilöstössä oli kaksi JHTT- (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja) ja yksi CIA-tutkinnon suorittanutta. Molemmilla JHTT-tilintarkastajilla oli lisäksi HTM-tutkinto (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja).
CIA ja CCSA-tutkintokokeet järjestää The Institute of Internal Auditors ja CISA-tutkintokokeen Information Systems Audit and Control Association.
[--5--] Henkilötyövuotena on käytetty 220 työpäivää. Ammattitutkintoihin johtanut valmistelu tapahtui omalla ajalla.
[--6--] Ks. laatuohjelma kohta 301: "Kuka tahansa SITA:n työntekijä voi myös kutsua koolle kokouksen käsittelemään häntä askarruttavaa tarkastukseen tai konsultointiin liittyvää asiaa."
[--7--] Tutkinnon suorittaneen tarkastajan on raportoitava auktorisoivalle taholle jatkuvan kehittymisen vaatimuksen täyttymisestä. Tilintarkastuksessa auktorisoiva tahon (Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus) valvoo tilintarkastuksen laatua ennakkoon laaduntarkastuksilla ja jälkikäteen tutkinnan kautta.
[--8--] Tehtävän toistamiseen liittyy ns. oppimiskäyrä: mitä enemmän joku suorittaa tehtävän, sitä tuottavammin ja tehokkaammin hän suoriutuu samasta tehtävästä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen ohjesäännön perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003

Laatuohjelma
(luonnos 30.10.2007)

-------