Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen laadunhallinta

Yleistä

Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardissa (standardi 1300) sisäiseltä tarkastukselta edellytetään laadun varmistus- ja kehittämisohjelmaa ja kerrotaan ohjelman tarkoitus [--1--]. ISO 9000:2015 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary) määrittelee laadun kykynä täyttää asiakkaiden ja muiden asianosaisten tarpeet ja odotukset [--2--], [--3--].

Teknologian kehittämiskeskus Tekesille (Tekes) toimijana laatu oli tärkeää [--4--]. Sen tuli olla tärkeää myös Tekesin sisäiselle tarkastukselle (SITA) [--5--].

SITA:n laadunhallinta

SITA:ssa laatu määriteltiin kuten muuallakin Tekesissä: tulokseksi a) laadun ohjauksesta, b) laadun varmistuksesta ja c) laadun parantamisesta. SITA:ssa näihin kytketyi seuraavia asioita:
– a) Oikein asetetut tavoitteet; Ohjeistus; Resurssien tavoitelähtöisyys [--6--]; Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan tuntemus
– b) Pelisäännöt; Jatkuva varmistaminen; Palaute ja siitä oppiminen [--7--]
– c) Kehittymisen jatkuvuus; Kehittämissuunnitelma (ml. osaamisen kehittäminen); Tiedon jakaminen [--8--].

SITA:n ohjeistuksen perusta oli sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ja sen perustelut. Ohjesäännön perusteella SITA antoi ohjeita mm. työpapereista ja laatukokouksista. Laatukokous oli SITA:n sisäinen kokous, jossa käytiin läpi tehty tarkastus arviointilomakkeen avulla. Laatukokousten havainnot koottiin tarkistuslistaan; havainnot tuli ottaa huomioon tulevissa tarkastus- ja konsultointiprojekteissa. Oli paikallaan arvioida muitakin asioita - kuten tarkastusten vaativuuseroja (ks. muistio 20.09.2006).

SITA:n laadunhallinnan tavoitteita tukivat mm. järjestelmät, joilla suunniteltiin toimintaa sekä seurattiin työajan käyttöä ja suositusten toimeenpanoa. Työajan seurantatarve liittyy toiminnan tehokkuusvaatimukseen (ks. alaviite [--1--]).

Omat kommentit

Tarkastuksessa on ollut aina tärkeää, että tarkastus- ja konsultointiraporttien kannanotot ovat olennaisesti oikeat [--9--]. Erityisesti tulee varmistaa, ettei kohdeasiaa todeta asianmukaiseksi, vaikka se ei sitä ole (tarkastusriski). Epäonnistuminen syö luottamusta tarkastusta kohtaan.

Pyrin siihen, että SITA:n laatukokouksista tulee oppimistilaisuuksia, eikä tilaisuuksia, joissa etsimällä etsitään kaikenlaisia virheitä. Tässä onnistuttiin jossakin määrin.

------

[--1--] Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit (vuodelta 2007) Laadun varmistus- ja kehittämisohjelman tulisi mahdollistaa noudattaako sisäinen tarkastus standardeja ja eettisiä sääntöjä ja toimiiko se tehokkaasti ja vaikuttavasti ja tunnistaa mahdollisuuksia sisäisen tarkastuksen kehittämiseen. Jos laadun varmistus- ja kehittämisohjelma täyttää standardeissa kerrotulla tavalla todettuna standardien vaatimukset, sisäinen tarkastus saa ilmoittaa noudattavansa standardeja.
[--2--] ISO 9000:2015 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary), 2.2.1 Quality
"An organization focused on quality promotes a culture that results in the behaviour, attitudes, activities and processes that deliver value through fulfilling the needs and expectations of customers and other relevant interested parties.
The quality of an organization's products and services is determined by the ability to satisfy customers and the intended and unintended impact on relevant interested parties.
The quality of products and services includes not only their intended function and performance, but also their perceived value and benefit to the customer."
[--3--] Yleisesti laatu määritellään tasoeroksi, joka verrattavalla kohteella on, kun sitä verrataan siihen verrattavissa oleviin kohteisiin tai kuinka hyvä tai huono kohde itsessään on. Lähde:Oxford Learner's Dictionaries.
[--4--] Tekes mm. osallistui Suomen laatupalkintokilpailuun hyvällä menestyksellä 2004 Laatukeskus myönsi Tekesille [yhtenä kolmesta] laatupalkinnon julkisen sektorin parhaista käytönnöistä vuonna 2004.
[--5--] SITA:n todettiin täyttävän standardien vaatimukset vuonna 2005, mistä kerrotaan toisella sivulla.
[--6--] SITA käytti aktiivisesti ostopalveluita alueella, joilla sitä ei ollut riittävästi (mm. tekninen tietoturva)
[--7--] Palautteeseen ja siitä oppimiseen kuuluivat mm. SITA:n BSC; Itsearviointi; Tulos- ja kehityskeskustelut; sekä Ulkoinen arviointi
[--8--] SITA:lla oli tietojen tallentamista ja ylläpitoa varten yhteisessä levytila. Sinne tallennettiin mm. sellaisia konekielisiä tiedostoja [tarvittaessa tietukekuvauksineen], joita saattoi käyttää useissa tarkastus- ja konsultointiprojekteissa.
[--9--] Tilintarkastuksessa tämä näkyy mm. siinä, että tilintarkastuksen kansainvälisesssä laadunvalvontastandardin (International standard on quality control 1; ISQC1) kohdan 11 (Tavoite) mukaan standardien ja eettisten sääntöjen noudattamisen kanssa yhtä tärkeää on, että "tilintarkastusraportit ovat asianmukaisia olosuhteissa, joita ne koskevat". ("Reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances.")

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

SITA:n laatuohjelma
30.10.2007

Projektin arviointilomake
22.9.2005

Projektien tarkistuslista
27.11.2007

Projektien vaativuusmääritys
20.09.2006 (luonnos)

-------