Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen tasapainotettu tuloskortti (BSC)

Tasapainotettu tuloskortti (BSC)

Teknologian kehittämiskeskus Tekes (Tekes) oli mitannut toimintansa tuloksellisuutta tasapainoisen tuloskortin (BSC) avulla [--1--]. Tekesissä kaikkien toimintojen tuli kehittää BSC-mittarit, joilla seurataan omaa tuloksellisuutta. Lähtökohtana oli Tekesin tuloksellisuus. Tekesin toimintojen BSC-tavoitteet tuli johtaa Tekesin tavoitteista. Tämä koski myös Tekesin sisäistä tarkastusta (SITA). Vaikuttavuudelle asetettiin mittareita vain ydintoiminnoissa, ei tukitoiminnoissa, joihin SITA luettiin.

SITA:n BSC

SITA:n BSC-tavoitteissa korostui Tekesin ja sen toimintojen palveleminen kustannustehokkaasti. Mittarit kytkeytyivät tarkastuksista ja konsultoinnista saatuun asiakaspalautteeseen, tarkastusprosessiin itsessään ja muilta osin mm. työilmapiirikyselyyn. Tuloskortista oli muistio.
SITA kehitti asiakaspalautetta varten lomakkeen ja järjestelmät työajan suunnittelua ja seurantaa sekä tarkastusten laadun varmistusta ja kehittämistä varten (linkki tulossa). Vastuut SITA:n sisällä oli määritelty - samoin tilivelvollisuus.

Omat kommentit

BSC:n käyttöönotto oli hyvä SITA:n toiminnallisen kehittämisen kannalta. Jonkinlainen ongelma oli "Kehittyminen ja hyvinvointi"- mittarien perustuminen enimmäkseen työilmapiirikyselyyn. Pienessä yksikössä yhdenkin henkilön kielteisellä arviolla on huomattava vaikutus mittarin arvoon. Tulee vaikutelma, että kehitystä ei ole tapahtunut, vaikka esimerkiksi asiakaspalaute näyttäisi muuta.

Tekesin BSC-sovellus oli kohtuullisen hyvä niihin verrattuna, joita perustettiin valtion virastoihin ja laitoksiin pyrittäessä tehostamaan tulosohjausta ja tilivelvollisuutta. Vaikka valtiovarainministeriön (VM) työryhmämuistiossa "Parempaan tilivelvollisuuteen" (2/2003) ei viitata BSC:hen, julkaisussa työryhmän aikaansaannoksena esitelty tulosprisma perustuu viitteessä [--1--] mainittujen tekijöiden työhön [--2--].

------

[--1--] Tasapainoinen tuloskortti (BSC)) on Robert S. Kaplanin ja David P. Nortonin kehittämä ja se julkaistiin 1992. BSC:n, avulla organisaation johto tarkastelee toimintaansa neljästä näkökulmasta:
– Millaisena asiakkaat näkevät meidät? (asiakasnäkökulma)
– Missä meidän tulee olla erinomaisia? (sisäinen näkökulma)
– Voimmeko jatkaa parantamista ja arvon luomista? (innovaatio- ja oppimisnäkökulma)
– Miltä näytämme osakkeenomistajilta? (taloudellinen näkökulma)
[--2--] Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti valtiovarainministeriöstä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat


SITA:n tuloskortti
24.8.2007; 15.3.2007
Tuloskortin käyttöönoton suunnitelma
28.7.2004
Asiakaspalautelomake
28.7.2004
Asiakaspalautteen yhteenveto
15.1.2007

-------

Muita asiakirjoja

Vastuut SITA:ssa
10.5.2006