Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) perustettiin siitä annetulla lailla (161/1983) kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) alaisuuteen 1.7.1982. Tavoitteena oli edistää ja ylläpitää teknologian tasoa tehostamalla ja selkeyttämällä alan hallintoa. Tekes sai pääasialliset tehtävänsä KTM:ltä ja Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta. Tehtävät koskivat erityisesti teknologiapolitiikan valmistelua ja suunnittelua sekä teknisten tutkimushankkeiden rahoittamista. Tekesin aloitti toimintansa 25 henkilön voimin, joista 11 siirtyi KTM:stä [--1--].

Tekesin merkitys kasvoi 1990-luvulla merkittävästi, kun valtio lisäsi teknologian kehittämisen rahoitusta. Samalla Tekes laajeni käsittämään alueyksiköitä ja teollisuussihteeriyksiköitä. Tulosohjaukseen siirtymisen yhteydessä Tekesistä annettiin uusi 1.6.2003 voimaan tullut laki (429/1993). Se korvattiin 1.12.2008 voimaan tulleella lailla Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (717/2008). Lailla Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) Tekesin ja Finpro Oy:n toiminnot yhdistetiin strategisesti ja toiminnallisesti Business Finland -kokonaisuudeksi 1.1.2018 lukien [--2--]

T&K-toiminnan ja rahoituksen merkitys

Tutkijat pitävät yleensä positiivisena ja tilastollisesti merkittävänä T&K:n vaikutusta tuottavuuteen ja talouskasvuun [--3--]. Tekesiä perustettaessa tutkimuksen ja kehitystyön (T&K) osuus bruttokansantuotteesta Suomessa oli 1,2 % [--1--]. Tilastokeskuksen artikkelista "Suomi ja Ruotsi panostavat eniten t&k-toimintaan" (7.9.2010) ilmenee, että
– T&K-osuus bruttokansantuotteesta nousi Suomessa - yhtä vuotta lukuun ottamatta - jatkuvasti vuosittain ja oli 3,72 % vuonna 2008.
– julkisen sektorin osuus T&K-rahoituksesta oli merkittävä seurantajakson aikaisempina vuosina (yli 40 % vuosina 1971-1993).

Tekesin erityispiirteet

Tekes on toiminut tilivirastona (eli kirjanpitoyksikkönä) eli sen tuloja, menoja ja valtuuksia koskevat talousarviolaki ja talousarvioasetus sekä niiden perusteella annetut ohjeet, määräykset ja valtion talousarvio (aiemmin tulo- ja menoarvio). T&K-hankkeita ja innovaatioita rahoittaessaan Tekes ottaa suurempia riskejä kuin esimerkiksi rahoituslaitokset, kun ne myöntävät yrityksille rahoitusta samoihin tarkoituksiin. Tekes on rahoittanut sekä hankkeita, jotka ovat epäonnistuneet, että hankkeita, jotka ovat onnistuneet. Asetelmasta johtuu erityisvaatimuksia tilivelvollisuudelle.

Omat kommentit

Näillä sivuilla keskitytään vuosiin 2003-2007, jolloin tekstin kirjoittaja toimi Tekesin sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkönä.

------

[--1--] Lähde: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta (1982 vp. n:o 170) [s. 289]
[--2--] Muutosta kuvataan tarkemmin hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland - nimisestä osakeyhtiöstä (HE 158/2017 vp)
[--3--] Esimerkiksi: OECD: The Impact of R&D Investment on Economic Performance (22-Apr-2015)

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------

Tietoja Tekesistä
1.8.2003