Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäinen tarkastus: laatu

Laatu

Oxford Learner's Dictionaries määrittelee laadun mm. tasoeroksi, joka verrattavalla kohteella on, kun sitä verrataan siihen verrattavissa oleviin kohteisiin tai kuinka hyvä tai huono kohde itsessään on. Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäinen tarkastus (SITA) otti huomioon Tekesin laatua koskevat linjaukset. Tekesin johdolle laatu oli tärkeää.

Laadun mittaus

Tarkastustoiminnan laatua mitataan yleensä sen suhteen, noudattaako tarkastaja tarkastusstandardeja ja noudattaako yksikkö, johon tarkastaja kuuluu, yksikköä koskevia laadunvalvontastandardeja [--1--]. Arvioinnin tulos on joko myönteinen tai kielteinen. SITA:lle tehtiin tällainen arviointi. SITA:sta tuli valtionhallinnon ensimmäinen sisäinen tarkastus, jonka todettiin täyttävän sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien (standardit) vaatimukset. Vähimmäisvaatimukset täyttyivät, mutta SITA:n kehittäminen jatkui.

Tasapainoisessa tuloskortissa (BSC) laatu on asiakasnäkökulman yksi ulottuvuus. Laatu määritellään siinä, millaiseksi asiakas havaitsee palvelun virheettömyyden tai oikea-aikaisuuden tai palvelulupausten pitävyyden. Tämä tarkoittaa, että tarkastuspalvelukaan ei ole laadukas, jos asiakas ei ole tyytyväinen siihen [--2--]. SITA:n asiakas oli Tekesin ylin johto (ks.toinen sivu).

Omat kommentit

Riittävä laatu on tarkastustoiminnalle elinehto. Laatu syntyy tarkastukseen sitä tehtäessä, sen kaikissa vaiheissa. Itse asiassa laatuun vaikuttaa jo se, mitä otetaan tarkastuksen kohdeasiaksi. Ryhtyminen tarkastukseen, johon tarkastajan kyvykkyys ei riitä, heikentää luottamusta; lisäksi se on vastoin standardeja. Toisaalta tarkastuksen tulee tuottaa arvoa vähintään kustannustensa verran [--3--].

Minulla oli Tekesin pääjohtajan täysi tuki [--4--]. SITA:n tuli ottaa huomioon standardit, sisäisen tarkastuksen eettiset säännöt ja BSC:n asiakasnäkökulma. En koskaan havainnut, että edellä mainittujen asioiden välille olisi syntynyt ristiriitaa. Tarkastajilla saattaa olla erilaisia mielipiteitä kuin johdolla, mutta mielipiteet eivät saa vaikuttaa tarkastukseen. Jos mielipiteet vaikuttavat tarkastukseen, tarkastus ei ole standardien mukainen.

------

[--1--] Asetelma on vastaava kuin tilintarkastuksessa: on ISA 220 (Quality Management for an Audit of Financial Statements) ja ISQC 1 (Quality control for firms that perform audits and reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements).
SITA:ssa tarkastajan tuli noudattaa SITA:n ohjesääntöä, jossa oli otettu huomioon standardit, sekä ohjesääntöä tarkentavia ohjeita. SITA:n toimintona tuli noudattaa SITA:n laatuohjelmaa.
[--2--] Tarkastukseen soveltuu Päämies-agentti -teoria. Sen mukaan tarkastaja selvittää päämiehen lukuun, onko agentin toiminta ollut päämiehen edun mukaista. SITA hankki tietoa tarkastuksista myös ns. asiakaspalautelomakkeen avulla. Siihen saadut vastaukset koskivat kuitenkin ensisijaisesti tarkastusprosessia eikä tarkastuksen laatua BSC:n näkökulmasta.
[--3--] SITA uudisti tarkastustoimintansa suunnittelua. Laadun kehittämiseksi SITA uudisti toimeksiantojen suunnittelua ja otti käyttöön muitakin keinoja laadun varmistamiseksi. Näihin kuului mm. projektien vaativuuden määrittely ja SITA:ssa kenen tahansa mahdollisuus kutsua koolle toisen sivun alaviitteessä [--6--] mainittu kokous. Lisäksi SITA alkoi täydentää osaamistaan ostopalveluilla (ks. toisen sivun alaviite [--8--]).
[--4--] Ks. toisen sivun alaviite [--7--]).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu


-------

Asiasta muualla

(mm.)

SITA:n ulkoinen arviointi