Sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä tarkentavat ohjeet ja muut asiakirjat

Tarkentavien ohjeiden tarve

Jos valtion virastolla ja laitoksella on sisäinen tarkastus SITA), sillä on oltava ohjesääntö, jonka virasto tai laitos itse vahvistaa. Ohjesäännössä määrätään SITA:n yleisistä perusteista [--1--]. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä (Tekes) ohjesäännön tulkitsemiseksi laadittiin perustelumuistio (ks. toinen sivu). Ohjesäännöt valtionhallinnossa on tarkoitettu suhteellisen pysyviksi. Siksi niiden soveltamista yleensä tarkennetaan ohjeilla, muistioilla, lomakkeilla ja vastaavilla toimintaa systematisoivilla ja vakiinnuttavilla asiakirjoilla.

Tarkentavia ohjeita

Tekesissä laadittiin seuraavat SITA:n ohjesääntöä tarkentavat asiakirjat. Ne on pyritty esittämään siinä järjestyksessä, jossa niistä laadittiin ensimmäinen versio. Monet suluissa olevat päivämäärät ovat siis uudempien asiakirjojen päiväyksiä).

Työajan seuranta SITA:ssa (ohje 11.1.2006; 7.3.2007)
Työpaperiohje (ohje 9.1.2006; 27.3.2007)
Laatuohjelma (ohjelmaluonnos 30.10.2007)
Tarkastuksen laatuarviointi - työpaperit (lomake 24.3.2006)
Asiakaspalautelomake (lomake 28.7.2004)
Suositusten seurantajärjestelmä (ohjeluonnos 9.8.2004)
Sisäisen tarkastuksen pelisäännöt (10.1.2006)
Tarkastus- ja konsultointiprojektien vaativuuden määrittely (muistioluonnos 20.9.2006)
Projektien tarkistuslista (27.11.2007)

SITA laati muitakin ohjaavia asiakirjoja. Ne koskivat mm. SITA:n tiedostojen keskitettyä säilyttämistä (2003), SITA:n laatukokouksia (2004) ja jatkuvan seurannan järjestelmää [--2--].

Omat kommentit

Ohjesääntöä tarkentavien asiakirjojen tulee tuottaa lisäarvoa SITA:n toimintaan. Esimerkiksi tarkastus- ja konsultointiprojektien vaativuuden määrittelymuistion tarkoitus oli tukea SITA:n tuloksellisuutta. Jaettu näkemys tehdyn tarkastuksen vaativuudesta yhdessä työpäivämenekin kanssa antoi tulos- ja kehityskeskusteluja varten vahvempaa tietoperustaa kuin mielipiteet. Tekesissä arvostettiin laatua ja aikaansaavuutta, eikä SITA ei voinut olla tässä suhteessa poikkeus.

------

[--1--] Asiasta on säädetty talousarvioasetuksessa (1243/1992), 70 ยง (263/2000). Jo ennen asetuksen antamista Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antoi muistion "Sisäisen tarkastuksen perustamisessa huomioon otettavaa" (09.03.1999). Sittemmin valtiovarainministeriö (VM) on antanut sisäistä tarkastusta koskevia suosituksia ja ohjeita (niistä on toisilla sivuilla: sivu 1 ja sivu 2).
[--2--] Tässä yhteydessä ei luetella asiakirjoja, jotka ohjasivat Tekesin kaikkia toimintayksiköitä (kuten työjärjestys ja talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat Tekesin määräykset).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------

Tekesin sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
10.12.2003 (& 22.12.2006)

Ohjesäännön; perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003 ja 28.11.2006