Sisäisen tarkastuksen jatkuvan seurannan järjestelmä

Tavoite

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisessä tarkastuksessa (SITA) jatkuvan seurannan järjestelmän (JSJ) [--1--] tarkoitus varmistaa tietopohjan riittävyys sisäisen tarkastuksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelua varten. SITA:n tarkastus toimintasuunnitelman perusteella kohdistui vain muutamiin asioihin. Arviointi- ja vahvistuslausuman antaminen talousarvioasetuksen mukaisesti edellytti kattavampaa tietoperustaa [--2--]. JSJ:n a avulla kohdistettiin poikkeama- ja otantaperusteisesti eriasteista seurantaa ja tilintarkastusluonteista tarkastusta Tekesin vastuulla olevaan kaikkeen toimintaan [--3--].

Järjestelmäkokonaisuus

Järjestelmää on kuvattu siitä laaditussa suunnitelmassa (6.6.2005), josta ilmenevät myös käytetyt tietolähteet. JSJ:t olivat maailmanlaajuisestikin uutta. Ne suositeltiin rakennetavaksi vaiheittain ja strukturoidusti ja korostaen järjestelmän kohdeasioina taloushallintoa ja väärinkäytösten tunnistamista. Suomessa sisäisillä tarkastuksilla ei toistaiseksi ollut käytössä tällaisia järjestelmiä [--4--]. Yleisin käytäntö muualla maailmassa oli rakentaa JSJ yleisen tarkastusohjelmiston toimintojen varaan.Kuvio 1
Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan Tekesin SITA;n luoman järjestelmän prosessikokonaisuutta sekä lähde- ja tulostietoja. Järjestelmän ydinohjelmistona toimi IDEA-tarkastusohjelmisto ja sen makrot täydennettynä Excelin eräillä toiminnoilla ja Excel-taulukoilla.


Kuvio 2

Kertomukset

Jatkuvan seurannan kriteereinä olivat tilintarkastuksessa käytetyt väittämät, joskaan eivät puhdasoppisesti käytettyinä [--5--]. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ei vielä tuolloin käyttänyt väittämiä tilintarkastuksessa, joten tarkastelutapa täydensi tilintarkastusta, jota VTV teki [--6--].

Omat kommentit

Tekes oli ensimmäinen valtion virasto, jonne luotiin jatkuvan seurannan järjestelmä (JSJ). Varsinkin järjestelmän ylläpito oli vaativa, koska Tekesissä oli jatkuvaluonteisesti meneillään muutoksia. Niistä aiheutuu tarvetta muuttaa tilitietojen luokittelua, jolloin tarvitaan mm. konversiotaulukoita pidempien aikasarjojen luomiseksi. Pidemmät aikasarjat ovat tarpeen vertailuissa ja anomalioiden tunnistamisessa.

------

[--1--] Jatkuvan seurannan järjestelmä on suomennos sanoista "Continuous monitoring system". Terminologisesti sanat "tarkkailu" tai "valvonta" saattaisivat vastata paremmin sitä luonnetta, joka järjestelmälle tarkoitettiin. Todellisuudessa järjestelmästä tuli ns. jatkuvan tarkastuksen järjestelmä (ks. määritelmä).
[--2--] Talousarvioasetuksen 69 a ยง mukaan "sisäisen valvonnan menettelyissä on otettava huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat viraston ja laitoksen toimintaan kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon sisäistä valvontaa koskevat yleiset standardit ja suositukset."
Viimeksi mainittuihin voitiin tuolloin lukea COSO Internal Control Framework (1992) (COSO IC). Siteeraus siitä toisella sivulla alaviitteessä [--2--] soveltuu myös valtion virastoihin ja laitoksiin.
[--3--] Sisäisen tarkastuksen vuoden 2005 toimintasuunnitelma (13.1.2005), kohta 2.3.2 c)
[--4--] Suunnitelma jatkuvan seurannan järjestelmästä (6.6.2005), kohdat 2 ja 3.
[--5--] Tilintarkastuksessa liiketapahtumia, tilinpäätöksen tase-eriä ja tilinpäätöksen esitystä koskevat omat väittämänsä. SITA:ssa kahden ensiksi mainitun ryhmän väittämiä yhdisteltiin ja liiketapahtumia koskevia havaintoja luokiteltiin näin muodostuneisiin laajempiin ryhmiin. Sen jälkeen luokitelluista havainnoista tehtiin päätelmiä.
[--6--] väittämäperusteisuus tuli VTV:n tilintarkastusohjeeseen vasta, kun uudistin sitä 2015 (ks. toinen sivu).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Suunnitelma jatkuvan seurannan järjestelmästä
(6.6.2005)

-------

SITA:n vuoden 2005 toimintasuunnitelma
13.01.2005