Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen tuloskortti: kehittyminen ja hyvinvointi

Tekesin mittarit

Teknologian kehittämiskeskus Tekesissä (Tekes) kehittymistä ja hyvinvointia mitattiin kolmen asian suhteen: johtamistyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja koulutusaktiivisuus. Arvot kahdelle ensiksi mainitulle otettiin henkilöstötyytyväisyyskyselystä [--1--] ja viimeksi mainitulle toteutuneista koulutus- ja henkilötyöpäivistä [--2--].

Mittareiden arvot

SITA:n johtamis- ja henkilötyytyväisyyden mittausarvot laskivat vuosina 2004-2007. Lopulta ne alittivat reilusti Tekesin keskiarvot. Koulutusaktiivisuus oli korkea, mutta sekin alkoi laskea vuonna 2006 (ks. luvut toiselta sivulta).


Kuvio: SITA:n johtamis- ja henkilöstötyytyväisyyden kehitys.
Mukana vain jatkuvasti samana pysyneet kysymykset.
Omat kommentit

Kun henkilöstömäärä on pieni [--3--], jo yhden työntekijän johdonmukaisesti kielteiset arviot vaikuttavat paljon. Aiempi tarkastuspäällikkö ei nauttinut johdon luottamusta, mutta hän jäi SITA:aan. SITA:sta lähteneiden kahden tarkastajan tilalle [2006] rekrytoitu tarkastaja ei sopeutunut Tekesiin. Kun olin jo siirtynyt pois Tekesistä, hänet erotettiin. Ainoa jäljelle jäänyt sai lähteä, kun SITA:aan tuli uusi tarkastuspäällikkö.

Kokemuksista ainakin oppi, että tärkeää ei ole ainoastaan henkilön tarkastustutkinnoilla osoittama pätevyys. Myös henkilön sosiaaliset kyvyt ovat hyvin tärkeitä.

Tarkastusyksikön ja tarkastusryhmän johtaminen ei ollut minulle uutta [--4--]. Tyytyväsyysluvut johtamassani yksikössä ja ryhmässä olivat korkeat. Aiemmissa työpaikoissa mutta myös Tekesissä esimieheni olivat tyytyväisiä johtamiseeni. Minun on ollut vaikea käsittää, miksi en onnistunut samassa asiassa Tekesin SITA:ssa.

------

[--1--] Kysymykset olivat seuraavat:
– Johtamistyytyväisyys: (1) Toimitaanko Tekesissä arvojen mukaisesti? (2) Ohjaako strategia toimintaa? (3) Tiedänkö, mitä yksikössäni tehdään? (4) Ovatko yksikkökokoukset toimivia ja tehokkaita? (5) Tukeeko esimieheni minua riittävästi?
– Henkilöstötyytyväisyys: (1) Toimiiko yhteistyö hyvin yksiköiden välillä? (2) Toimiiko yhteistyö hyvin yksikön sisällä? (3) Olenko energinen ja voinko hyvin? (4) Olenko tyytyväinen ja innostunut työstäni?
– Kehittämistyytyväisyys: (1) Onko kehittämistyö on organisoitu järjestelmällisesti? (2) Kehitetäänkö yksikköni toimintaa järjestelmällisesti? (3) Haluanko kehittyä ja kehittää työtäni?
– Koulutusaktiivisuus: (1) Mikä on koulutuspäivien määrä / henkilötyövuosi?
[--2--] Tekesin sisäinen tarkastus (SITA) kehitti lisäksi yhden asian mittavaksi: yhteistyön ja koordinoinnin tila. Mittaria ei kuitenkaan otettu käyttöön vuoden 2007 loppuun mennessä. Mittaria selitetään toisessa asiakirjassa.
[--3--] Henkilömäärä kerrotaan toisen sivun taulukossa 1b.
[--4--] Olin rakentanut maa- ja metsätalousministeriöön tarkastusyksikön ja johtanut sitä. Olin johtanut sen jälkeen Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) matriisiryhmää, joka teki VTV:n tilintarkastusta täydentävää Euroopan Unionin varainsiirtojen tarkastusta (EVT-tarkastukset).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu


Asiakirjat

SITA:n tuloskortti
(muistio 24.08.2007)

-------