Tarkastuksen ja valvonnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriössä

Jo ennen kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU) MMM oli tilivirastona rahavirroiltaan suuri, tehtäviltään monimuotoinen ja alueellisesti hajallaan. VTV:n suorittamassa tilintarkastuksissa vuonna 1993 ilmeni sisäisen valvonnan heikkouksia. Niiden merkittävyyttä kasvattivat puutteet, joita oli yhtäältä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) sisäisen tarkastuksen toimintamahdollisuuksissa ja toiminnassa ja toisaalta TIKE:n sisäisen tarkastuksen tehtäväkentän laajuudessa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin [--1--].

MMM:n ongelmat eivät rajoittuneet sisäiseen tarkastukseen. Järjestämättä oli merkittävässä määrin EU-jäsenyydestä johtuvia hallinto-, valvonta- ja tarkastustehtäviä. Niiden hyväksyttävälle suorittamiselle [EU:n näkökulmasta] oli luotava puitteet ja edellytykset. Tästä työstä MMM:n sisäisen tarkastuksen yksikölle (SITA) tuli niin suuri osuus, että se ei juurikaan päässyt rakentamaan omaa toimintaansa ja suorittamaan sisäistä tarkastusta vuonna 1995 ja vuoden 1996 ensimmäisellä puoliskolla.

Tavoite

SITA:n tavoitteena oli nivoutua ja erikoistua toiminnassaan organisaatioon, jota se tarkastaa. Visio oli kunnianhimoinen [--2--], mutta se ei ollut perusteeton [--3--]. SITA:n toiminnan kehittäminen tähtäsi uudenlaiseen sisäiseen tarkastukseen. Tietoa hankittaisiin tarkastusavaruudesta ja sen riskeistä myös kierrättämällä tarkastushavainnot riskianalyysissa (ks. viereinen kuvio). Tarkastushavainnoilla on arvoa tietopääomana myös tarkastuksen jälkeen, jos ne järjestetään ja luokitellaan tavalla, joka palvelee tarkkailua ja analyyseja [--4--].

Tavoitteen toteutuminen

SITA:n tukitoiminnalle asetettiin tavoiteasiakirjassa (19.03.1998) vision saavuttamista palvelevia välitavoitteita. On epäselvää, miten SITA kehittyi sen jälkeen, kun palasin Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) 1.6.1998. SITA:n päälliköksi tuli valvontayksikön päällikkönä toiminut tarkastusneuvos Risto Hänninen. Pian tämän jälkeen SITA:sta siirtyi pois useita työntekijöitä.

Omat kommentit

SITA:n toiminnan kehittäminen oli miellyttävällä tavalla haasteellista, mutta työni jäi kesken. Hakeuduin takaisin VTV:hen syistä, jotka kerron kommenteissani toisella sivulla. Yksikkö ei voi kehittyä tavoitetasolle, jos päteviä työntekijöitä siirtyy pois siksi, että he saisivat sen palkkatason, jonka he ansaitsevat.

------

[--1--] Vuonna 1993 tilivirastoihin kuuluivat [MMM:] MMM virastona, maaseutuelinkeinopiirit, Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, tilintekijöinä 19 metsälautakuntaa, Maatilatalouden kehittämisrahasto, [TIKE:] TIKE virastona, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Geodeettinen laitos ja Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitos. TIKE:n sisäisen tarkastuksen Yksikössä työskenteli sen johtajan (varanotaari) lisäksi kolme tarkastajaa (opistotasoinen koulutus).
[--2--] Visio esitetään SITA:n tulostavoiteasiakirjassa vuodelle 1998 (26.11.1997), s. 2: Visio: MMM:n työntekijät luottavat SITA:n tarkastusosaamiseen, joka on tukimaksujen sisäisen tarkastuksen alueella Suomen valtionhallinnon paras. EU:n maatalousministeriöiden välisessä vertailussa SITA:n tarkastusosaaminen luokitellaan viiden parhaan joukkoon. Joissakin asioissa SITA:n vaikutus näkyy siinä, mitä sisäinen tarkastus EU:ssa on ja miten se toimii."
[--3--] Kun Euroopan unionin komission pääosaston VI (DG VI) tarkastajia kävi Suomessa 1998, he antoivat ymmärtää, että visio SITA:n kuulumista viiden parhaan joukkoon EU:n maatalousministeriöiden välisessä vertailussa tulisi tarkistaa, koska se ei ollut enää visio.
[--4--] Ajatus oli järjestää ja luokitella tarkastushavainnot niin, että ne avaavat näkymiä sisäiseen valvontaan. Tämän ajatuksen otin huomioon, kun kehitin sisäistä tarkastusta myöhemmin Teknologian ja Innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä (1.8.2003-31.12.1997).
[--5--] Tarkastushavaintojen käytöstä riskianalyyseissa (13.02.1998, s. 1) todetaan: "Jos sisäisen valvonnan puutteet ovat kattavasti, keskitetysti ja sopivassa muodossa tiedossa, tietojen perusteella voidaan teoriassa rakentaa tehokas riskianalyysi. Maa- ja metsätalousministeriössä ei toistaiseksi ole tällaista tietämystä ja sen hankkiminen vaatii pitkäaikaista määrätietoista työtä."

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Lisäsivut

Tarkastuksen ja valvonnan kehittäminen

1995-A
1995-B
1996-A
1996-B

Ohjeet

Tietotekniikan hyödyntäminen

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen yksikön vuoden 1998 tulostavoitteet
26.11.1997

Tukitoiminnan tavoitteet
19.3.1998

-------