Sisäisen valvonnan rakenteiden läpikäyminen (1996)

Tulostavoite

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti vuonna 1996 tulostavoitteeksi, että sen yksiköt käyvät läpi sisäisen valvonnan rakenteensa ja osastot, joihin yksiköt kuuluvat, tekevät selvitysten perusteella tilannearvion kansliapäällikölle vuoden 1996 loppuun mennessä [--1--]. Läpikäynnissä oli tarkoitus hankkia tietoja, joiden varaan osaltaan voitaisiin rakentaa selostus sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvontatoiminnan yleiskatsauksesta. Talousarvioasetuksen 65 §:ää oltiin tuolloin muuttamassa niin, että mainittu selostus vaaditaan tiliviraston toimintakertomukseen.

Läpikäynnin toteutus

Sisäisen tarkastuksen yksikön (SITA) tuli avustaa osastoja ja yksiköitä em. tehtävässä. SITA oli pyrkinyt parantamaan MMM:n sisäisen valvonnan tuntemusta sisäisen tarkastuksen jatkosuunnitteluhankkeessa (1995). Siinä yhteydessä SITA suomensi INTOSAI:n julkaisun "Guidelines for Internal Control Standards", jotta MMM:ssä olisi yhteinen ymmärrys siitä, mistä sisäisessä valvonnassa on kysymys. SITA valmisteli tavoitetta selventävän muistion (23.05.1996). Muistion loppuun sisältyy matriisi, jossa esitetään sisäisen valvonnan arviointikriteerit. Matriisin avulla oli tarkoitus varmistaa kaikkien olennaisten asioiden ja niiden yhteyksien kattava ja systemaattinen tarkastelu [--2--] niin, että sekä erot asioiden välillä että sisäisen valvonnan kokonaisuus tulevat helpommin ymmärrettäväksi [--3--].

SITA laati suunnitelman (2.12.1996) ja suosituksen (9.12.1996) sisäisen valvonnan läpikäyntiä varten. MMM:n yksiköiden tuli arvioida sisäistä valvontaansa itse. Se oli uutta [--4--], mutta ainoa mahdollisuus suorittaa tehtävä suunnitellussa laajuudessaan. SITA laati MMM:n yksiöiden raportoimista tuloksista yhteenvedon (15.01.1997) kansliapäällikölle.

Omat kommentit

Sisäisen valvonnan rakenteiden läpikäynti palveli ensisijaisesti MMM:n henkilöstön perehdyttämistä sisäiseen valvontaan. Arviointitulokset eivät olleet yhteismitallisia, mutta niitä saattoi kuitenkin hyödyntää.

Hanke vei noin 10,5 työpäivää, josta osuuteni oli noin 9,0 päivää.

------

[--1--] Tulostavoite mainitaan MMM:n kirjeessä 25.1.1996 "maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet ja tehtävät vuodelle 1996" Sitä ei mainita hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 1996 (HE 72/1995 vp), jossa alustavat tulostavoitteet yleensä mainitaan.
[--2--] Näin matriisin etujen tulevan nimenomaan asioiden identifiointia palvelevasta törmäyttämisestä: kun ulottuvuudet leikkaavat, mitkä asiat ovat silloin tärkeitä tarkasteltavan asian kannalta.
– Luonteva valinta ensimmäiseksi ulottuvuudeksi olivat INTOSAI:n määrittelemät sisäisen valvonnan tavoitteet (ks. julkaisun sivu 4).
– Toiseksi ulottuvuudeksi otin asiat, joita ilman noita tavoitteita ei voi saavuttaa: organisointi, ihmiset ja työvälineet (ml. työtilat).
[--3--] Ajatusta matriisin käytöstä oli tietämättäni sovellettu The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission'n "Internal Control — I​​ntegrat​ed Framework" eli COSO IC -viitekehyksessä vuonna 1992. COSO IC:ssä matriisia sitä käytettiin enemmän havainnollistavassa tarkoituksessa kuin siinä, missä itse sitä käytin.
[--4--] Wikipedian mukaan kontrollien itsearvioinnista oli ensimmäinen artikkeli "Internal Auditor" -lehden 1990 joulukuun numerossa.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tavoitetta selventävä muistio
23.05.1996
Yhteenveto sisäisen valvonnan läpikäynnistä
15.01.1997

***
Suunnitelma sisäisen valvonnan läpikäynnistä
02.12.1996
Suositus läpikäynnistä
9.12.1996

-------