Maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen jatkosuunnittelu (1995)

Valtionhallinnon sisäistä tarkastusta koskevat säädökset ja ohjeet

Sisäisen tarkastuksen määritelmää ja oikeudellisia puitteita valtion viraston ja laitoksen sisäisen tarkastuksen järjestämiselle on käsitelty toisella sivulla (Valtionhallintoa koskevat säännökset ja ohjeet sisäisestä tarkastuksesta).

Sisäisen tarkastuksen kehittämistarve maa- ja metsätalousministeriössä (MMM)

MMM:n sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tilanne otettiin esille MMM:n tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 1993 (22.8.1994). Pian tämän jälkeen asia otettiin uudestaan esille MMM:n sisäistä valvontaa koskevassa väliraportissa (14.11.1994): MMM:n on alettava heti järjestämään sisäistä valvontaansa talousarviolain 69 §:ssä tarkoitetulla tavalla asianmukaiseksi [--1--].

Kehittämisprojekti "Sisäisen tarkastuksen jatkosuunnittelu"

MMM:n otettua asiassa minuun yhteyttä, viitaten tuolloin voimassa olleen talousarvioasetuksen 71 §:ään [--2--], MMM:n pyynnöstä ja VTV:n myönnettyä virkavapautta ajalle 1.1.-30.6.1995 sain tehtäväksi MMM:n sisäisen tarkastuksen jatkosuunnittelun. Tavoitteena oli varmistaa edellytykset sille, että MMM:n sisäinen tarkastus (SITA) suorittaa ohjesäännössään määrättyä toimintaa täysipainoisesti 1.7.1995 lukien. Kehittämistoimet kohdistuvat seuraaville alueille seuraavin tavoittein sekä suunnitelluin työpäivin (Pv)

Suunnitelma

Alueet Tavoitteet Pv
Sisäinen tarkkailu Tiliviraston, virastojen ja laitosten johtajat tuntevat sisäisen valvonnan perusteet. 30,0
Talousarvioseuranta SITA:lla hyvät edellytykset tarkastaa laskenta- ja maksujärjestelmiä ja talousarvion noudattamista. 20,0
EU-erityisasiat EU:n edellyttämän valvonnan työnjako SITA:n ja muiden toimijoiden kesken on selvä. 75,0
Muu tarkastus [--3--] Mahdollisuuksien mukaan valmistellaan tilinpäätöksen 31.12.1995 tarkastusta. 5,0
Suunnittelu Laaditaan sisäisen tarkastuksen ohjesäännön 5 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat. 70,0
Muut toiminta On muutkin edellytykset sille, että SITA voi toimia täysipainoisesti 1.7.1995 lukien. 10,0
Yhteensä 210,0

Suunnitelman toteutuminen ja työn tulokset

Olin arvioinut tehtävän helpommaksi kuin se oli. Perusedellytykset yksikön toiminnalle puuttuivat [--4--]; ne oli luotava. Aikaa oli käytettävissä 20 % arvioitua vähemmän [--5--]. Etukäteen suunniteltuja toimintamalleja piti tarkistaa, koska EU-jäsenyydestä johtuvia keskeisiä hallinto-, valvonta- ja tarkastustehtäviä oli järjestämättä MMM:ssä. Yksikölle tuli yhä uusia tehtäviä, joille ei ollut MMM:ssä muuta hoitajaa [--6--]. Yhden hengen yksikössä ei pystynyt järjestämään sijaisuuksia, vaikka niille oli tarvetta.

Alueet Tavoitteet Pv
Sisäinen tarkkailu Asetettu tavoitteeksi, että MMM:n johtotason henkilöt tietävät perusasiat sisäisestä valvonnasta. Esityksiä MMM:n osastojen johtoryhmissä ja artikkeleita MMM:n tiedotteissa sekä suomennos INTOSAI:n julkaisusta [--7--] - jaettavaksi tilivirastossa MMM. EU-varoihin liittyvän sisäisen valvonnan selvittämistä. 8,5
Talousarvioseuranta MMM:n kirjanpito- ja maksuliikennejärjestelmäuudistuksen yhteydessä huolehdittu, että yksikkö saa tietokoneavusteisessa tarkastuksessa tarpeelliset tiedot [--8--]. Järjestetty yksikön tietohuolto (mm. verkkoyhteys järjestelmiin) ja tarkastusohjelmiston hankinta. 1,0
EU-erityisasiat Hankittu perustietoja EU-lainsäädännön mukaisesta valvonnasta [--9--] ja arvioitu, mikä sopisi työnjaoksi yksikön, MMM:n ja muiden toimijoiden välillä [--10--]. Avustettu Maastrictin sopimuksen 209a artiklan toimeenpanoa koskevan maaraportin laatimisessa [--11--]. Valmisteltu MMM:n EU-valvontatyöryhmän asettamista, toimittu työryhmätyön puheenjohtajana ja sihteerinä [--12--]. Kokouksissa Brysselissä. 72,5
Muu tarkastus [--3--] Tarkastukseen ei ollut aikaa. 0,0
Suunnittelu Laadittu päivitys työsuunnitelmaan, sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 1.7.-31.12.1997 ja yksikön toimenkuvat. Jaettu yksikkö kahteen tulosalueeseen: sisäinen tarkastus ja EU:n edellyttämä valvonta. Haettu ja saatu EU:lta Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 307/91 tarkoitettu osarahoitus [--13--]. Selvitetty Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston (EMOTR-T) tilien vahvistustehtävän järjestämistä [--14--]. 42,0
Muut toiminta Kehitetty työajan seurantajärjestelmää, rekrytoitu ylitarkastaja yksikköön, osallistuttu viranomaisyhteistyöhön [--15--] sekä tapaamisiin ja tapahtumiin [--16--]. 40,0
Yhteensä 164,0

------

[--1--] Laskin, että tietyin oletuksin MMM:öön tarvittaisiin noin viisi täysin ammattitaitoisen sisäisen tarkastajan työpanos.
[--2--] Talousarvioasetuksen 71 §:n mukaan VTV:n tuli osallistua tilivirastojen sisäisen tarkastuksen kehittämiseen. Tehtävää varten VTV:oon oli perustettu erikoistutkijan virka: ks. toisen sivun "Vuositilintarkastukset (TATAKE)" alaviite [--4--].
[--3--] Tilinpäätöksen ja tulosohjauksen tarkastus sekä erityistoimeksiannot
[--4--] Perusedellytyksiä ovat mm. pääsy tiloihin, työvälineet, pysyväluonteiset työtilat, yhteydet sidosryhmiin, tietojen saanti, toiminnan edellyttämät tietovarannot ja järjestelmät sekä erilaiset tukipalvelut
[--5--] Kesti suunniteltua kauemmin rekrytoida uusi ylitarkastaja ja saada häneltä odotettu työpanos.
[--6--] Valvonta- ja tarkastusasioita oli kyllä selvitetty maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen työryhmän muistiossa (1994:25), mutta ei riittävästi. Ratkaisemattomiksi jääneet valvonta- ja tarkastusasiat tulivat uudelle yksikölle sisäisen tarkastuksen ohjesäännön (31.12.1995) 3 kohdan perusteella.
[--7--] The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): "Guidelines for Internal Control Standards" (June 1992)
[--8--] Samalla tuli selväksi, että sisäisen tarkastuksen ohjesääntö (31.12.1995, 4 kohta) on huono paikka määrätä asiasta: määräystä ei huomattu. Sain onneksi tietää ajoissa [ns. KIMARA-] projektista. Asiasta olisi pitänyt määrätä taloussäännössä.
[--9--] Perehdyin yhteensä yli 40 asetukseen ja/tai soveltamismääräykseen, jotka koskivat maatilatalouden ja sen tuotannon tukemisen valvontaa. Samalla valvonnan englanninkielinen sanasto tuli tutuksi ja aloin systematisoida säännösten arkistointia.
[--10--] MMM:n vastuulla olevista EU-jäsenyydestä johtuvista hallinto-, valvonta- ja tarkastustehtävistä saanee jonkinlaisen käsityksen laatimastani muistoluonnoksesta (24.3.1995).
[--11--] Maaraportissa kuvattiin Maastrictin sopimuksen 209a artiklan eli ns. yhtäläisen suojan periaatteen toimeenpanoa EU:n jäsenvaltiossa. Avustin maaraportin laatimisessa MMM:n osastoja ja valtiovarainministeriötä (VM) ja tutustuin VM:n budjettiosaston virkamiehiin, mm. hallitusneuvos Vellamo Kivistöön, joka kokosi maaraportin ("Valtion virastojen ja laitosten sisäinen valvonta", VM:n työryhmämuistio 1995:21)
[--12--] MMM:n asetti 12.5.1995 työryhmän Euroopan unionin taloudellisten etujen turvaamisen kehittämistyötä varten. Työryhmä otti nimekseen MMM:n EU-valvontatyöryhmä. Työryhmän määräaika oli 30.9.1995. Työryhmän raportti annettiin 29.9.1995.
[--13--] EU:n komission tiedusteltua Suomen Brysselin EU-edustustosta [määräajan umpeutumisen yhteydessä] Suomen aikeista hakea rahoitusta ja MMM:n toimenpiteiden viipyessä, hain osarahoitusta. EU:n myönteisen päätöksen (2,9 miljoonaa markkaa) jälkeen kehotin maaseutuelinkeinopiirejä määräämään kirjallisesti henkilöstönsä keskuudesta ns. EU-tukitarkastajan, jolla on erityinen vastuu petollisten menettelyjen vastaisesta toiminnasta piirin alueella. EU-osarahoitusta käytettiin heidän sekä sittemmin perustetun valvontayksikön henkilöstön palkkauksiin. Rahoitusta perittiin pois joistakin jäsenvaltioista, joista kirjalliset määräykset puuttuivat.
[--14--] Tehtävästä säädettiin 3 artiklassa komission asetuksessa (EY) N:o 1663/95 [7.7.1995], joka on annettu Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta.
[--15--] Mm. pyydettynä annettu kommentteja, arvioita ja selvityksiä sekä välitetty mm. tullilaitoksen rahoitussuunnitelmia komissiolle.
[--16--] Mm. Anti-Fraud Coordination Unit'n (UCLAF) edustajien vierailu 4.-6.4.1995 Suomessa. UCLAF on Euroopan unionin nykyisen Petostentorjuntaviraston (OLAF) edeltäjä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Sisäisen tarkkailun kehittäminen maa- ja metsätalousministeriössä ja maaseutuelinkeinopiireissä
18.1.1995
Muistioluonnos: EU-erityistehtävät
24.3.1995
Ministeriön valvonta- ja tarkastustoiminnan kehittäminen
18.4.1995
Sisäisen valvonnan standardien suuntaviivat (1992)
20.4.1995

***

Työsuunnitelma
17.1.1995
Työaikaraportti
3.4.1995

-------

MMM:n tilintarkastuskertomus vuodelta 1993
22.8.1994
Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 1994 vuositilintarkastus / Sisäinen valvonta
14.11.1994