Valvonnan ja tarkastuksen jatkokehittäminen (1995)

Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) oli ratkaisematta enemmän EU-varoihin liittyviä hallinto-, valvonta- ja tarkastuskysymyksiä kuin mitä oli tunnistettu, kun MMM asetti kehittämisprojektin "Sisäisen tarkastuksen jatkosuunnittelu" (1.1.-30.6.1995). Kun sain myönteisen virkavapauspäätöksen Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV), jatkoin MMM:ssä aloittamaani tarkastuksen ja valvonnan kehittämistyötä.

MMM:n EU-valvontatyöryhmä

MMM asetti 12.5.1995 työryhmän (MMM:n EU-valvontatyöryhmä), jonka tuli johdollani selvittää ja kehittää Euroopan unionin (EU) taloudellisten etujen turvaamista MMM:n vastattavan yhteisön rahoituksen osalta. Työryhmä jätti raporttinsa 29.9.1995. Työryhmä katsoi, että MMM:n vastattavin EU:n tuin toteutettavia toimenpiteitä koskevat väärinkäytösten vastaisen toiminnan järjestelyt ovat yleisesti epätyydyttävät eivätkä ne voi vastata riittävästi EU:n odotuksia.

Työryhmä ehdotti muutoksia [--1--]. Niihin kannusti osaltaan EU-rahoitus. Tullilaitoksen (TL) hoidettavaksi siirrettiin Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4045/89 tarkoitettua valvontaa; TL sai tehtävän hoitamiseen EU-rahoitusta noin 1,4 miljoonaa markkaa [--2--]. EU:lta saatu rahoitus kattoi myös MMM:n valvontayksikön (VATA) perustamismenot lähes 50 %:sti [--3--].

Olin ehdottanut VATA:n perustamista mm. maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilälle # 7.6.1995. Hemilä ehdotti valvonta- ja tarkastustoimen organisointiasian käsittelemistä MMM:n EU-valvontatyöryhmälle, jonka puheenjohtaja olin. Samalla kun asiaa käsiteltiin työryhmässä jatkoin VATA:n perustamisen valmistelua. Luonnostelin VATA:lle # ohjesäännön, # toimenkuvat, budjetin sekä käynnistin rekrytoinnit. Lisäksi tein aloitteen Keskusrikospoliisille (KRP) määräaikaisen virkavaihdon toteuttamiseksi sen ja VATA:n välillä [--4--]. VATA aloitti toimintansa 1.1.1996. Valmistelin myös # asettamiskirjeen työryhmän asettamiseksi kehittämään viljelijätoimenpiteiden väärinkäytösten vastaista toimintaa.

MMM:n EU-työryhmän työllä oli muitakin vaikutuksia. Työ ja siitä syntynyt työryhmämuistio edistivät EU-varojen käyttöön liittyvien hallinto-, valvonta- ja tarkastusvelvoitteiden tuntemusta MMM:ssä, sen hallinnonalalla ja sidosryhmien keskuudessa [--5--].

Omat kommentit

MMM:n EU-työryhmätyön aikana tuli selväksi, että Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) on vaikea löytää henkilöä, joka toisi lisäarvoa MMM:n sisäiseen tarkastukseen EU-varoja koskevassa tarkastamisessa. Odotin, että MMM:n hallinnonalaa pitkään tarkastaneella ylitarkastajalla, joka toimi jäsenenä VTV:n omassa EU-työryhmässä, olisi hyvä tietämys EU-jäsenyyden vaikutuksista MMM:n hallinnonalan toimintaan. Rekrytoitu ylitarkastaja ei vahvistanut odottamallani tavalla MMM:n sisäisen tarkastuksen EU-tietämystä ja tarkastuskykyä. Jouduin ottamaan häneltä itselleni MMM:n EU-työryhmän sihteerityöt, jotta työryhmä saisi työnsä valmiiksi määräajassa. En ollut ainoa yllättynyt, kun hän työryhmäraportin viimeistelyvaiheessa alkoi moittia työryhmän työtä, vaikka hänellä oli ollut koko ajan mahdollisuus vaikuttaa siihen.

------

[--1--] Työryhmän ehdotusten mukaan väärinkäytösten vastaisessa toiminnassa ..
– MMM:llä on [EU-lainsäädännössä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena] järjestämis-, ylläpito-, valvonta- ja tukemistehtävä.
– MMM sopii operatiivisesta toiminnasta Tullilaitoksen (TL) kanssa niiden toimenpiteiden osalta, jotka on toteutettu yritystuilla.
– muussa valvonnassa kokonaisvastuuta siirretään asteittain maaseutuhallinnosta MMM:n valvonta- ja tarkastusyksikköön (VATA).
– MMM:n sisäinen tarkastus erikoistuu toiminnoksi, jota mm. edellytetään Komission asetuksessa (EY) No1663/95.
– tulisi toteuttaa hanke ja toimitilajärjestelyt, jotka palvelevat tehokkaan tiedonkulun järjestämistä valvonnan osapuolien kesken.
[--2--] Sopimisosapuoleksi tarvittiin TL:n lisäksi valtiovarainministeriö (VM), koska TL:lle tuli tarve henkilöstö- ja määrärahalisäykseen, joiden käsittely kuului VM:lle, jonka hallinnonalan laitos TL oli.
[--3--] Ks. toisella sivulla oleva alaviite [--13--]. Työryhmäraportin mukaan menojen lisäys olisi kaiken kaikkiaan 5,76 miljoonaa markkaa (Mmk), josta EU:n rahoitus kattaisi noin 2,77 Mmk eli noin 48 %.
[--4--] Virkavaihdolla KRP:n talousrikosyksikön ja MMM:n valvontayksikön kesken vuoden 1996 aikana oli tarkoitus vahvistaa VATA:n kyvykkyyttä väärinkäytösten vastaisessa toiminnassa (erityisesti yritystuet).
[--5--] Johtopäätös voidaan tehdä yhteenvedon perusteella, jonka tein MMM:n EU-työryhmän raporttiin annetuista lausunnoista.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

MMM:n EU-valvontatyöryhmän muistio
29.9.1995

Yhteenveto em. muistioon annetuista lausunnoista
11.1.1996

-------