Taustaa: EU-varainsiirtoja koskevat tarkastukset

Suomen Euroopan Unionin (EU) jäsenyydellä oli suuria vaikutuksia valtionhallinnon viranomaisiin, jotka saivat hoitaakseen EU:n varainhoitoasetuksen piiriin kuuluvia tehtäviä. Asetuksessa säädetään periaatteista ja menettelyistä, joita noudatetaan EU:n talousarviota laadittaessa ja toteutettaessa sekä valvottaessa EU:n varainkäyttöä.

EU-jäsenyyden vaikutukset Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toimintaan

Vuonna 1994 VTV asetti työryhmän (VTV:n EU-työryhmä) [--1--], jonka tehtävänä oli laatia kokonaisselvitys Suomen EU-jäsenyyden vaikutuksista viraston toimintaan. Selvityksessään [--2--] työryhmä mainitsee EU-jäsenyyden vaikutuksista johtuvina VTV:n tarpeet
– nimetä yhteyshenkilö yhteistoimintaverkostoa varten ja perustaa pysyvä EU-seurantatyöryhmä asiantuntijapalvelujen hankkimista varten
– antaa henkilöstölle asiaan liittyvää lisäkoulutusta ja tuottaa tukipalveluja VTV:n johdolle ja tarkastajakunnalle
– tarkastaa tilintarkastuksissa EU-varoja kuin tiliviraston muuta taloutta niin, että sinä otetaan huomioon EU:n lainsäädäntö ja käytännöt
– ottaa toiminnantarkastuksissa huomioon tarkastuksen kohteena olevan hallinnon muutokset mm. tarkastusaiheita valittaessa
– antaa virka-apua ETT:lle ja osallistua mahdollisiin yhteistarkastuksiin ETT:n kanssa [--3--].

Lait sekä muutokset VTV:n tarkastustoiminnassa

Eduskunta sääti lain VTV:n oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995) [--4--]. Nimensä mukaisesti laissa ovat vahvasti esillä VTV:n tarkastusoikeudet. Lain perusteluissa (HE 342/94) yhtäläisen suojan periaatteen [--5--] tarkastelu kytketään vahvasti petosten torjuntaan ja Euroopan komissioon ja ETT:hen toimijoina.

VTV:ssä annettiin kiireellisesti ohjeet osallistumisesta tarkkailijana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksiin [--6--]. EU-jäsenyyteen liittyen VTV asetti vuonna 1995 myös valtionaputyöryhmän; sen työ ei johtanut merkittäviin muutoksiin valtionaputarkastuksessa [--7--]. Tilintarkastuksessa EU-varojen tarkastuksen ohjeistukseen ja organisointiin tehtiin muutoksia mutta vasta vuonna 1999.

Omat kommentit

VTV:n EU-työryhmä korosti VTV:n yhteistyötä ETT:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa enemmän kuin sitä, että VTV ottaisi tarkastuksissaan huomioon EU:n säännöksistä johtuvat ehdot. EU-jäsenyyden merkittävimmät vaatimukset tulivat laajasti ymmärrettävän yhtäläisen suojan periaatteen kautta. Periaatetta toteuttavat ammattimaisesti, riittävässä määrin ja jatkuvasti tehdyt tarkastukset. Tällaiset tarkastukset alkoivat VTV:ssä vasta vuonna 2000 (ks. toinen sivu).

------

[--1--] Työryhmään kuuluivat tarkastusneuvos Hannu Nieminen (puheenjohtaja) ja jäseninä suunnittelupäällikkö Esa Tammelin, toimistopäällikkö Jukka Kulonpalo, ylitarkastaja Risto Hänninen sekä tarkastajat Elina Perkiö-Nieminen ja Anne Heinonen. Työryhmän sihteerinä oli tutkija Tuomas Pöysti sekä myöhemmin myös eurovirkamiesharjoittelija Timo Takkunen.
[--2--] "Euroopan Unionin jäsenyys ja Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtiontalouden tarkastusviraston EU-työryhmän muistio" (Helsinki 1994)
[--3--] Lähteestä: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 570-571
[--4--] Alunperäinen nimi: "Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja."
[--5--] Periaatteen mukaan jäsenvaltion tulee suojella EU:n taloudellisia etuja kuten jäsenvaltio suojaa omia taloudellisia etujaan.
[--6--] Ohjeiden mukainen toiminta ei ollut tarkastusta, vaan lähinnä ETT:n Suomessa suorittaman tarkastustyön seurantaa.
[--7--] Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000 s. 573-575; 604-605: Työryhmän asettamiskirjeen mukaan valtionaputarkastuksiin käytetty työaika oli vähentynyt noin 1400 työpäivästä 700 työpäivään aikavälillä 1988-1991.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

-------