EU-varainsiirtojen tarkastusohjeet

Yhtäläisen suojan periaate yhdessä Euroopan unionin (EU) (varainhoitoasetuksen (2018/1046) kanssa ovat EU:n taloudellisten etujen suojaamisen perussäädöksiä. Ei riitä, että jäsenvaltio suojelee EU:n taloudellisia etuja kuten omia taloudellisia etujaan petollisia menettelyjä vastaan. Etuja suojelevien järjestelyjen ja toimenpiteiden on koskettava muitakin asioita kuin vain petollisia menettelyjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kuitenkin tulkitsi tehtävänsä suppeammasta näkökulmasta (ks. "Taustaa: EU-varainsiirtoja koskevat tarkastukset").

Opettava tapaus

Vuonna 1997 Helsingin Sanomat (HS) uutisoi 74 miljoonan markan tukileikkauksesta, joka uhkasi maa- ja metsätalousministeriötä (MMM). Leikkausuhan alaisten tukien tarkastusta teki yksi sisäinen tarkastaja, kun tarkastajia olisi tarvittu 4-5. Tarkastajamäärää tuli lisätä viivytyksettä ja samoin täydentää tehtyä tarkastusta vastaamaan EU:n vaatimuksia. Aikaa siihen annettiin kolme viikkoa [--1--]. Tapaus opetti, ettei kansallisten tukien käytön alitarkastaminen oli peruste alitarkastaa myös EU-varojen käyttöä [--2--]. VTV:ssä tulkittiin, että tapauksessa kysymys oli sille kuulumattomasta petosasiasta. VTV ilmoitti kuitenkin aikeista lisätä valtionapujen tarkastusta (HS 1997).

Ohjeet

VTV:n EU-varainsiirtoja ja EU-varoja kohtaan oli niukkaa vielä vuonna 1998 [--3--]. Havainnot viittasivat siihen, että VTV omalta osaltaan suojeli EU:n taloudellisia etuja riittämättömästi [--4--]. Tein yhdessä kollegan kanssa 11.1.1999 ehdotuksen: tilintarkastuksen toimintayksikössä (TL) muutamat tilintarkastajat erikoistuisivat enemmän EU-varainsiirtojen tarkastukseen (EVT). Sitä puolsivat tasaisen resurssitason jatkuvuuden ohella EU-rahoituksen säännöstön vaikeaselkoisuus ja hallintomallin monimutkaisuus.

Tekemämme ehdotus hyväksyttiin. EVT-toiminta toteutettaisiin taloudenhoidon erillistarkastuksina. Niissä pyrittiin samaan raportointikynnykseen ja asioiden tarkastelun laajuuteen kuin vuositilintarkastuksessa (ks. tilintarkastusohjeen yleinen osa, kohta 2.4). Tarkastustulokset raportointiin VTV:n sisäisissä raporteissa. Niissä esitettyjä tuloksia tuotaisiin tilintarkastuksen vuosiyhteenvetoon ja tarvittaessa tilintarkastuskertomukseen. EVT-tuloksista laadittiin myös yhteenveto tilintarkastuksen toimintayksikön johdolle [--5--].

Jatkotoimenpiteet

Esitin VTV:hen EU-varainsiirtoihin erikoistuvaa yksikköä (16.5.2001). Kysymys oli tilintarkastuksen toimintayksikön EVT-toimintamallin laajentamisesta koko VTV:hen. Esitystä sellaisenaan ei toteutettu. Pääjohtaja Tapio Leskinen asetti kuitenkin 31.08.2001 työryhmän selvittämään EU-varainsiirtojen tarkastus- ja asiantuntijatoiminnan kehittämistä koko tarkastusvirastossa (EUTAKE). Esitin näkemykseni muistiossa 06.09.2001. Työryhmän enemmistö päätyi esittämään EU-varainsiirtojen tarkastukselle sitä ohjaavaa strategiaa ja yhden henkilön, EU-vastaavan, [--6--] ympärille rakentuvaa tarkastusjärjestelyä. Sitä havainnollistetaan viereisellä kuviolla.

EU-vastaavan johdon alaisuudessa aloitettiin EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastukset [vuonna 2002]. Tein niitä VTV:ssä ainoana tarkastajana [--7--].

Omat kommentit

VTV hyötyi työskentelystäni MMM:n sisäisen tarkastuksen päällikkönä, sillä se auttoi näkemään, mitä EU-varainsiirtojen ja EU-varojen tarkastus ja valvonta edellyttävät. VTV ei kuitenkaan rohkaissut tarkastajia työskentelemään muissa virastoissa ja laitoksissa.

------

[--1--] Täydentävästä tarkastuksesta kerrotaan toisella sivulla.
[--2--] Yhteenvedosta toisella sivulla ilmenee, että MMM:ää oli alitarkastettu pitkään.
[--3--] Toimin maa- ja metsätalousministeriöstä 1.1.1995-30.5.1998 EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmien kehittämis- ja tarkastustehtävissä.
[--4--] Kun selvitin asiaa, havaitsin, että
– EU-rahoitusta koskevien tapahtumien sijasta tilintarkastuksessa tarkastettiin mieluummin talousarvion perinteisiä tuloja, menoja ja valtuuksia.
– jos rahavirtojen volyymin perusteella tilintarkastuksessa tarkastukseen olisi tullut käyttää 2-3 henkilön työpanos.
[--5--] Yhteenvetojen tekemisen helpottamiseksi annoin lisäohjeen EVT-raportoinnista (luonnos 11.1.2002).
[--6--] EU-vastaava oli tehtävään valittu henkilö. Ensimmäisenä EU-vastaavana toimi tarkastuspäällikkö Jukka Kulonpalo.
[--7--] Tietojärjestelmätarkastus kiinnosti ja vuonna 2003 minusta tuli sertifioitu tietojärjestelmätarkastaja (CISA).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

EU-varainsiirtojen tarkastus- ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen tarkastusvirastossa (EUTAKE)
6.9.2001
Tarkastusviraston EU-varainsiirtojen tarkastustoiminta
14.11.2002
Täydentävien EVT-tarkastusten raportointi
(luonnos) 11.1.2002
EVT-tarkastusten ohje
(luonnos) 3.6.2003

-------

Muistio erikoistumisesta EU-varojen tarkastukseen
11.1.1999
EUTAKE-työryhmän asettamispäätös
31.08.2001