Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston menojen tarkastus

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU), se sai ylivoimaisesti eniten tukea Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta (EMOTR-T) [--1--]. Pitääkseen jäsenvaltiot paremmin tilivelvollisina saamastaan EMOTR-T-rahoituksesta EU loi maksajayksikköjärjestelmän. Maksajayksikön (MMM) rakentamisesta Suomessa kerrotaan toisella sivulla.

EMOTR-T-tarkastukset

MMM:n sisäisen tarkastuksen yksikkö (SITA) tarkasti EMOTR-T:n vuositilit ensimmäisen kerran kaudelta 1994/95 (tarkastuskertomus 29.3.1996). Tarkastus jäi paljon suppeammaksi kuin oli suunniteltu: 22 päivää suunnitelun 100 päivän sijasta [--2--]. Tarkastajien rekrytointi takkusi ja SITA:n oli hoidettava muutkin tehtävät - ja niitä tuli koko ajan lisää.

EMOTR-T:n vuositilien 1995/96 tarkastukseen SITA:ssa oli enemmän tarkastajia, mutta uudet tarkastajat pystyneet standardit täyttävään tarkastukseen [--3--]. Kun EU:n komission (pääosaston VI) tarkastajat aloittivat kaksipäiväisen tarkastuskäynnin MMM-maksajayksikköön 12.2.1997, SITA oli käyttänyt EMOTR-T:n tilien tarkastukseen noin 96 päivää. Tarkastuskäynnin ensimmäisen päivän lopussa tarkastusryhmän johtaja Louis Koopman otti minut tulkikseen, kun hän kertoi havaintonsa MMM:n kansliapäällikkö Reino Uroselle [--4--]: EMOTR-T:n todistuksen antavalla elimellä (KHT-yhteisö) ei ole ollut perusteita varauksettomasti hyväksyvään kannanottoon todistuksessaan [--5--]. Siksi EU:lla on perusteet leikata Suomen EMOTR-T-rahoitusta kahdella prosentilla, koska MMM-maksajayksikköä koskevat vaatimukset ovat jääneet täyttämättä olennaisessa määrin.

Täydentävä tarkastus 14.2.1997-7.3.1997

Aikaa ei ollut hukattavaksi, kun selvisi, että tarkastustulokset oli raportoitava jo 7.3.1995. Päätin 14.2.1995 käyttää täydentävään tarkastukseen SITA:n kaikkien tarkastajien työpanoksen. Sovin KHT-yhteisön päävastuullisen tarkastajan kanssa, että johdan täydentävää tarkastusta, suunnittelen sen ja valmistelen viestit komissiolle. Suunnittelun ohella käynnistin uusien tarkastajien rekrytoinnin [--6--] ja lähetin Koopmanille 14.2.1997 selvityksen, jota hän oli pyytänyt KHT-yhteisön tilitapahtumaotannasta.

Jotta tarkastustuloksia ei kyseenalaistettaisi, tarkastuksen ja sen tulosten tuli perustua riskien arviointiin, riittävään evidenssiin ja evidenssin kriittisen arvioinnin perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Työn edetessä oli päätettävä monista muistakin asioista - kuten siitä, miten hoidetaan kysymykset ammatillisesta huolellisuudesta, laadunvarmistuksesta, vastineiden pyytämisestä ja käsittelystä, raporttien muodosta, raportointivastuista ja suositusten seurannasta (esimerkki).

Päätös siitä, mihin piireihin tarkastus kohdistetaan, edellytti tietoa. Koska sitä ei ollut MMM:ssä [--7--], päätin tiedon hankkimisesta piireistä ja käsittelystä SITA:ssa 17.2.1995. Samana päivänä tein komissiolle ilmoituksen toimenpiteistä, johon sisältyi esisuunnitelma [strategia]. Tarkempi työnjako SITA:n ja KHT-yhteisön välillä dokumentoitiin 20.2.1995. Riskianalyysiin perustuva tarkastussuunnitelma valmistui 26.2.1995. Tarkastukset maaseutupiireihin alkoivat seuraavana päivänä. Tarkastustulokset raportoitiin määräajassa (7.3.1995).

Komissio katsoi, että täydentävän tarkastuksen tulokset puolsivat riittävästi EMOTR-T:n todistuksen antavan elimen hyväksyvää kannanottoa, eikä uhkana ollutta rahoitusleikkausta tehdä. On arvioitu, että tämä tarkoitti valtiolle noin 74,0 miljoonan markan menetykseltä välttymistä.

Omat kommentit

HTML tutorial Uutinen tukien menettämisen uhasta ja eräät muutkin asiat lisäsivät tilapäisesti kiinnostusta MMM:n sisäisestä tarkastusta kohtaan. Mutta kun tarkastajakunnan palkkataso oli huono, pätevimmät lähtivät ja tein lopulta niin itsekin [takaisin VTV:hen vuonna 1998]. VTV:ssä pyrin kiinnittämään enemmän huomiota EU-varainsiirtojen tarkastukseen ja se johti tuloksiin, joista kerrotaan toisella sivulla.

Ennen täydentävän tarkastuksen alkamista, osuuteni EMOTR-T-tilikauden 1995/96 tarkastuksesta oli noin 11,5 päivää (11,5 %). Täydentävän tarkastuksen aikana (14.2.-7.3.1995) osuuteni oli noin 21,0 päivää (31,5 %) eli koko tilikauden ajalta 32,5 päivää [--8--].

------

[--1--] Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastossa oli kaksi osaa: tukiosasto (EMOTR-T), josta rahoitetaan Euroopan unionin (EU) yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon menot ja ohjausosasto (EMOTR-O), josta rahoitetaan maaseutuelinkeinojen rakenteen kehittämisen toimenpiteet. Yhteisen maatalouspolitiikan menoina rahoitettiin toimenpiteet, tasapainotettiin maataloustuotteiden kysyntää ja tarjontaa mm. viemällä EU:n maataloustuotannon ylijäämät EU:n ulkopuolisiin maihin. Rakenteen kehittämisen toimenpiteet koskivat kehityksessä jälkeen jääneiden maaseutualueiden kehittämistä ja rakenteellista sopeuttamista (tavoite 1) sekä EU:n LEADER-ohjelmaa.
[--2--] Resurssien saaminen oli vaikeaa sen jälkeen, kun oli jo jaettu ne resurssit, jotka MMM sai EU-jäsenyydestä johtuvien uusien tehtävien hoitamiseen. SITA sai yhden henkilötyövuoden niistä 34 henkilötyövuodesta, jotka vuoden 1995 talousarviossa myönnettiin MMM:n hallinnonalalle EU-jäsenyyteen liittyvien tehtävien johdosta.
[--3--] SITA:ssa oli lisäkseni neljä ylitarkastajaa ja toimistosihteeri, jonka työpanosta käytti myös valvontayksikkö. SITA:ssa tarkastajia koulutettiin ja perehdytettiin suunnitelmallisesti, mutta se ei tuottanut tuloksia nopeasti. Tarkastajakunnan palkat olivat siksi niin matalat, että niillä oli hyvin vaikea saada sisäisen tarkastuksen ammattilaisia SITA:aan.
[--4--] Havainnot, joista keskusteltiin, ilmenevät 14.2.1995 laatimastani asiakirjasta. Matkalla kansliapäällikkö Urosen luo sain kiitosta Koopmanilta. Sain tietää, että täydentäviä tarkastuksia oli meneillään muuallakin. Eräässä maksajayksikössä oli kaksinkertainen määrä tarkastajia suhteessa työmäärään. Totesin, että heidän tilanteensa on paljon parempi kuin MMM:n. Koopman vastasi, että vaikea sanoa. Heillä tosin on paljon tarkastajia, mutta ei sellaista päällikköä kuin sinä.
[--5--] Todistus koskee maksajayksikön EU:n komissiolle toimitettamien EMOTR-T-tilitietojen täydellisyyttä, tarkkuutta ja todenperäisyyttä. Todistuksesta säädetään Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 artiklan 5 kohdassa 2 sellaisena kuin se oli muutettu Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1287/95.
[--6--] Virat julistettiin haettavaksi jo 19.2.1995.
[--7--] Tehdyn työnjaon perusteella riittävät tiedot olisi tullut olla MMM:n valvontayksikössä, ainakin sen asiakirjan mukaan, josta on laatimani 8.9.95 päivätty luonnos.
[--8--] Osuuteni EMOTR-T-tilien tarkastuksesta tilikaudelta 1994/95 oli ollut 18,5 päivää (83 % kokonaistyöpäivämäärästä). Tilikaudella tilikaudella 1995/96 se oli noin 32,5 päivää. Se on noin 19,5 % kokonaistyöpäivämäärästä (noin 165 työpäivää). Tilikaudella tilikaudella 1995/96 jouduin käyttämään tarkastukseen myös viikonloput.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Selvitys: Tilitapahtumaotoksen poiminta
14.02.1997
Ilmoitus: Tarkastuksenne johdosta toteutettavat toimenpiteet
17.02.1997
Yhteenveto: Komission edellyttämä täydentävä tarkastus
7.3.1995

-------

EMOTR-T: Alkuperäinen tarkastussuunnitelma
06.05.1996
Yhteenveto hra Louis Koopmanin havainnoista tarkastuksen loppupalaverissa
14.2.1997
Virkojen hakuilmoitus
19.02.1997

***
Päätös: Asetuksen (EY) N:o 1663/95 edellyttämät erityistoimenpiteet
14.2.1997
Työsuunnitelma: Täydentävän tarkastuksen peruskartoitus
17.02.1997
Suunnitelma: Komission edellyttämä täydentävä tarkastus
20.2.1995
Tarkastussuunnitelma: Komission edellyttämä täydentävä tarkastus
26.2.1995

-------

Ohje: Täydentävän tarkastuksen toimittaminen
03.03.1997